Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-024/2020/1090
Názov:
Rozšírenie kapacít predškolských zariadení
Účel kontrolnej akcie:
Poskytnúť informáciu o participácii detí na predprimárnom vzdelávaní v kontexte budovania infraštruk
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Materská škola - Óvoda

IČO
42250650
Sídlo
Kossutha 1272/103, 07713 Kráľovský Chlmec
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Termín kontroly
03.03.2020 - 07.09.2020
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Gelnica

IČO
00329061
Sídlo
Banícke námestie 4, 05601 Gelnica
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Termín kontroly
09.03.2020 - 23.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt tým, že nepožiadal poskytovateľa o zmenu zmluvy o NFP a neuzatvoril k zmluve o NFP písomný dodatok, ktorý by upravoval termín ukončenia projektu, postupoval v rozpore ustanovením článku 6, ods. 6.3 písm. f) dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP..
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že zaúčtoval majetok z účtu 042 na 021 – Stavby až po troch mesiacoch od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, porušil § 26 ods. 1 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a zároveň § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nezaúčtoval finančné prostriedky použité na obstaranie interiérového vybavenia v súlade s podmienkami stanovenými zmluvou o NFP, postupoval v rozpore s článkom 3 ods. 3.3 písm. a) zmluvy o NFP
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že užíval zrekonštruované priestory MŠ pre 118 detí a prevádzkový poriadok povoľoval maximálne 105 detí, postupoval v rozpore s platným prevádzkovým poriadkom a rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi rozhodnutím č. 01599/2008-2 z 15.07.2008. Uvedeným postupom sa kontrolovaný subjekt dopustil správneho deliktu podľa § 57 ods. 33 písm. e) zákona o ochrane zdravia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 355/2007 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že užíval zrekonštruované priestory MŠ bez platného rozhodnutia RÚVZ so schválením užívania novoobstaraných priestorov a schváleného prevádzkového poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 355/2007 Z.z.

Mesto Košice

IČO
00691135
Sídlo
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Termín kontroly
04.06.2020 - 20.08.2020
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Kráľovský Chlmec

IČO
00331619
Sídlo
L. Kossutha 99, 07713 Kráľovský Chlmec
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Termín kontroly
03.03.2020 - 23.08.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina MŠ k dátumu začatia kontroly neobsahovala finančné vymedzenie majetku, ktorý MŠ spravovala, čo nebolo v súlade s § 22 ods. 2 písm. i) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že záverečnú monitorovaciu správu predložil po určenej lehote a nesprávne uviedol monitorovacie obdobie nepostupoval v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 4 všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP. Kontrolovaný subjekt tým, že porušil pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, nepostupoval v súlade s § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V dvoch prípadoch pri faktúrach na výkon stavebného dozoru, t. j. pri faktúre č. 180004 a č. 180005 vykonalo mesto ZFK v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite len formálne, neoverilo súlad s uzatvorenými zmluvami. Mesto porušilo § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého bolo mesto povinné overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 písm. d) zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolou bolo zistené, že pri dvoch faktúrach, jedna na dodanie interiérového vybavenia MŠ (faktúra č. 20180453) a druhá na dodanie a inštaláciu technológie kuchyne MŠ (faktúra č. FV180063) vykonal kontrolovaný subjekt ZFK len formálne, tým porušil § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, pretože neoveril súlad finančnej operácie alebo jej časti s uzatvorenými zmluvami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Obec Bracovce

IČO
00325074
Sídlo
Bracovce 275, 07205 Bracovce
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Termín kontroly
30.06.2020 - 25.08.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VO sa uskutočnilo 08.02.2016 podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO. Kontrolou bolo zistené, že obec v profile VO na webovej stránke ÚVO, nezverejnila v súhrnnej správe za I. štvrťrok 2016 zákazku o VO na vypracovanie projektovej dokumentácie pre MŠ, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO. Predmetný nedostatok bol odstránený počas výkonu kontroly dňa 27.07.2020, kontrolovaný subjekt súhrnnú správu za I. štvrťrok 2016 o predmetnej zákazke zverejnil v profile VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
VO sa uskutočnilo 02.08.2016 podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom zákazky boli stavebné práce v rámci rekonštrukcie a modernizácia MŠ. Kontrolou bolo zistené, že obec nezverejnila v profile VO na webovej stránke ÚVO v súhrnnej správe za III. štvrťrok 2016 zákazku na dodávateľa stavebných prác, čo nebolo v súlade s § 117 ods. 2 zákona o VO. Predmetný nedostatok bol odstránený počas výkonu kontroly dňa 21.07.2020, kontrolovaný subjekt súhrnnú správu za III. štvrťrok 2016 o predmetnej zákazke zverejnil v profile VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Povinná osoba tým, že na webovom sídle nezverejnila ZoD č. 23/2016 z 03.08.2016 uzatvorenú so zhotoviteľom stavebných prác – Dombyt Sk, s.r.o. v sume 82 800,00 eur s DPH, nepostupovala v súlade s ust. § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 15.07.2020 predmetná zmluva bola zverejnená na starej webovej stránke obce (prístupná do februára 2019), v súčasnosti už neexistujúcej www.bracovce.ocu.sk. Pri presune obchodných zmlúv uzatvorených od roku 2015 na novú webovú stránku www.obecbracovce.sk pravdepodobne vznikol problém pri presune. ZoD č. 23/2016 zverejnila obec na webovej stránke operatívne, po zistení v priebehu výkonu kontroly, 15.07.2020.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec neoverila ZFK súlad uzatvorených zmlúv s rozpočtom obce na príslušný rok, resp. súlad so zákonom o VO, čím nekonala podľa § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 6 ods. 4 písm. a) a b) zákona o finančnej kontrole a audite účinného od 01.01.2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
„Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce“ z 25.01.2019 neobsahovali inštitút finančnej kontroly, ktorý sa mal uplatňovanej v územnej samospráve od 01.01.2016 v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Obec Drahňov

IČO
00331503
Sídlo
Drahňov 154, 07674 Drahňov
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Termín kontroly
24.02.2020 - 15.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina MŠ neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravovala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Obec nemala v interných predpisoch zadefinovanie MŠ bez právnej subjektivity, jej postavenie, hospodárenie s verejnými zdrojmi a ani nakladanie s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezverejnil zákazku v štvrťročnej súhrnnej správe o zákazkách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Obec pri zverejňovaní informácie o uzatvorení zmlúv nezverejnila v 4 prípadoch znenie zmlúv. Boli zverejňované len informácie o uzatvorení zmluvy,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec pri uzatvorení zmlúv, dodatkov k zmluvám a objednávky v rámci realizácie rekonštrukcie MŠ nevykonala ZFK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
nedodržanie postupov účtovania stavby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne uvedené údaje v monitorovacej správe
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Malá Tŕňa

IČO
00689726
Sídlo
Tokajská 25, 07682 Malá Tŕňa
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Termín kontroly
19.05.2020 - 21.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina k dátumu začatia kontroly neobsahovala zmenu formy hospodárenia, označenie štatutárneho orgánu, skutočné vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý MŠ spravovala a neobsahovala dátum a číslo rozhodnutia MŠVV a Š SR o zaradení MŠ do siete škôl, ako aj zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR - výdajnú školskú jedáleň, ako súčasť MŠ. Zriaďovacia listina MŠ neobsahovala údaje v súlade s § 22 ods. 2 písm. e), h), i) a j) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Smernica obce o VO svojím obsahom nezodpovedala zákonu č. 25/2006 Z. z. o VO a zákonu č. 343/2015 Z. z. o VO platným v období realizácie VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec nezverejnila v profile verejného obstarávateľa v súhrnnej správe o zákazkách, VO na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt MŠ podľa § 9 ods. 9 zákona o VO platného v období vykonania VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nevykonala ZFK dodávateľských zmlúv v rámci realizácie výstavby novej MŠ a u dodávateľských faktúr vystavených v I. polroku 2016, čím konala v rozpore s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolovaný subjekt tým, že na stránke obce nezverejňoval informácie o uzatvorení zmlúv, objednávok a faktúr, ktoré sa dotýkali výstavby novej MŠ, formou modulov a novej školskej jedálne nepostupoval v súlade s § 5a ods. 1, § 5b ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Obec Moravany

IČO
00325503
Sídlo
Moravany 98, 07203 Moravany
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Termín kontroly
01.06.2020 - 13.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt tým, že zaúčtoval majetok z účtu 042 - obstaranie DHM na účet 021 - stavby až po ôsmych mesiacoch od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, porušil § 26 ods. 1 opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podprobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a zároveň § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Zriaďovacia listina MS k dátumu začatia kontroly neobsahovala finančné vymedzenie majetku, ktorý MŠ spravovala, čo nebolo v súlade s § 22 ods. 2 písm. i) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Obec neoverila PFK súlad finančnej operácie s uzatvorenými zmluvami, čím nekonala v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite do konca roku 2015, súčasne obec ZFK neoverila súlad finančnej operácie s uzatvorenými zmluvami, čím nepostupovala v súlade s § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 6 ods. 4 písm. d) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite účinného od 01.01.2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 502/2001 Z.z.

Obec Olšovany

IČO
00324574
Sídlo
Olšovany 35, 04419 Olšovany
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Termín kontroly
17.05.2020 - 05.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt tým, že v dvoch prípadoch pri obstaraní interiérového vybavenia MŠ nevedel preukázať určenie PHZ a zaslal výzvu na predkladanie cenových ponúk bez určenej PHZ, postupoval v rozpore s § 6 ods.17 a 18 zákona o VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že vo svojom profile VO na stránke uvo.gov.sk nezverejnil súhrne kvartálne správy o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2016 a 1.polovicu roku 2017, postupoval v rozpore s § 117 ods.2 zákona o VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Obec pri uzatvorení dodávateľských zmlúv v rámci realizácie rekonštrukcie MŠ nevykonala ZFK, čím konala v rozpore s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Obec Porúbka

IČO
00325660
Sídlo
Porúbka 151, 07261 Porúbka
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Seňa

IČO
00324698
Sídlo
Abovská 200, 04458 Seňa
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Termín kontroly
25.02.2020 - 04.08.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nearchivoval kompletnú dokumentáciu z VO na vypracovanie projektovej dokumentácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v ZoD s dodávateľom neaplikoval zmluvnú pokutu pre dodávateľa v zmysle článku 3 ods. 25 druhej vety, kedy: „2) splnenie povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie zabezpečí zmluvnou pokutou.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepredložil poskytovateľovi informáciu o stave aktivít projektu od uplynutia 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým vypracoval a zaslal poskytovateľovi monitorovaciu správu č.2 až 05.02.2019 (po termíne určenom v zmluve o NFP).
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Uvedením neoverených údajov v monitorovacej správe došlo k porušenie článku 4 ods. 8 všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP, pretože prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných poskytovateľovi NFP
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nevypracoval a nepredložil prostredníctvom ITMS záverečnú monitorovaciu správu do 30 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu, postupoval v rozpore s článkom 4, ods.4 všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že v záverečnej monitorovacej správe nevyhodnotil plnenie merateľných ukazovateľov na základe reálnych údajov, ale použil iba teoreticky určené hodnoty , postupoval v rozpore s článkom 4, ods. 8 všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP, pretože prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných poskytovateľovi
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že pre zrekonštruovanú budovu MŠ nenechal vypracovať energetický certifikát, nepostupoval v súlade s podmienkami pre poskytnutie príspevku stanovenými vo výzve kód OPLZ-PO6-SC612-2016-1b na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, investičnej priority 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, špecifického cieľa 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve Operačného programu Ľudské zdroje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že požiadal o refundáciu výdavkov za nejednoznačne zaradené interiérové vybavenie bez vypracovaného dodatku s presnou špecifikáciou štruktúry výdavkov, tak postupoval v rozpore s článkom 4 ods. 8 všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP podľa ktorého je prijímateľ zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných poskytovateľovi.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že si neuplatnil možnosť zmluvnej pokuty voči poskytovateľovi externého manažmentu za nedodržanie stanovených termínov pri vypracovaní dokumentácie k projektu nevyužil všetky možnosti vyplývajúce z článku 6 ods.6.1 zmluvy na poskytnutie služieb externého manažmentu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Kontrolovaný subjekt tým, že uhradil pokutu v sume 1 500,00 eur, ktorá bola obci udelená za chybu spôsobenú postupom externého dodávateľa v zmysle platnej mandátnej zmluvy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nezverejnil mandátnu zmluvu na poskytovanie poradenstva pri procesoch verejného obstarávania a poistnú zmluvu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Obec Zemplínska Teplica

IČO
00332194
Sídlo
Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Termín kontroly
27.02.2020 - 18.08.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt v ZoD s dodávateľom neaplikoval zmluvnú pokutu pre dodávateľa v zmysle článku 3 ods. 25 druhej vety všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP, podľa ktorej „splnenie povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a/ a b/ zabezpečí zmluvnou pokutou minimálne počas doby realizácie stavebných prác“. Kontrolovaný subjekt tým, že porušil pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, nepostupoval v súlade s § 31 ods. 1 písm. n/ zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nepredložil poskytovateľovi informáciu o stave aktivít projektu od uplynutia 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, nepostupoval v súlade s článkom 4 ods. 2 všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o NFP. Kontrolovaný subjekt tým, že porušil pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, nepostupovať v súlade s § 31 ods. 1 písm. n/ zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nevykonal ZFK na žiadnej zo siedmich predložených zmlúv týkajúcich sa projektu, nepostupoval v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Obec Zemplínska Široká

IČO
00326071
Sídlo
Zemplínska Široká 304, 07213 Zemplínska Široká
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dodatok č. 1/2002 z 01.07.2002 k zriaďovacej listine MŠ neobsahovala výchovný alebo vyučovací jazyk, formu hospodárenia, vecné a finančné vymedzenie majetku ktorý MŠ spravovala a dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete, čo nebolo v súlade s § 22 ods. 2 písm. d), e), i), k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z., 596/2003 Z.z., 596/2003 Z.z., 596/2003 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že v dvoch prípadoch v procese VO nevedel preukázať určenie PHZ a zaslal výzvu na predkladanie cenových ponúk bez určenej PHZ, postupoval v rozpore s § 6 ods. 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že vo svojom profile VO na stránke uvo.gov.sk nezverejnil súhrne kvartálne správy o zákazkách s nízkou hodnotou okrem III. kvartálu 2016, postupoval v rozpore s § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 o VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nearchivoval kompletnú dokumentáciu z procesu VO, postupoval v rozpore s § 24 ods.1 zákona č. 343/2015 zákona o VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Obec pri uzatvorení dodávateľských zmlúv v rámci realizácie projektu nevykonala ZFK, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Obec Čierne Pole

IČO
00331473
Sídlo
Čierne Pole 16, 07901 Čierne Pole
Kontrolované obdobie
2015 - 2020
Termín kontroly
07.07.2020 - 22.09.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že obec v zriaďovacej listine neuviedla vecné a finančné vymedzenie majetku. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 22 ods. 2 písm. i) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve – školský zákon. V čl. 3 Zriaďovacej listiny bolo uvedené, že bola schválená rozhodnutím starostu obce dňa 01.09.2019 s účinnosťou od 01.09.2019 JUDr. Branislavom Sijkom starostom obce. V uvedenom období bol starostom obce Ing. Vladimír Vinco.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec nemala zriadený samostatný bankový účet na prijatie a čerpanie dotácie. Uvedeným konaním došlo k porušeniu čl. 2 ods. 1 a následne čl. 3 ods. 1 zmluvy o poskytnutí dotácie. Došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolou bolo zistené, že obec neevidovala (nearchivovala) všetky doklady z VO. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. a § 117 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň došlo k porušeniu § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní tým, že kontrolovaný subjekt neuverejnil v profile v súhrnnej správe verejné obstarávanie na stavebné práce - stavebné úpravy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Bežné výdavky v sume 3 000,00 eur boli podľa Vecného a finančného vyúčtovania z 28.11.2017 vyúčtované v roku 2015 za nakúpený všeobecný materiál do triedy v plnej výške (interiérové vybavenie triedy, detské stoličky, stoly, postieľky, vankúše, paplóny, posteľné obliečky, výpočtová technika, notebook, projektor). Vecné a finančné vyúčtovanie z roku 2015 malo byť v zmysle zmluvných podmienok MŠVV a Š SR predložené v roku 2017, po ukončení stavby. Kontrolnej skupine nebolo doložené. Uvedeným konaním došlo k porušeniu čl. 2 ods. 12 a následne čl. 3 ods. 1 zmluvy o poskytnutí dotácie. Došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolou kapitálových výdavkov bolo zistené, že suma 2 000,00 eur určená na prípravnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu MŠ nebola kontrolovaným subjektom poskytovateľovi dotácie zúčtovaná. Kontrolnej skupine bola predložená faktúra č. 20160101 z 16.01.2016 v sume 4 500,00 eur za projektovú dokumentáciu, ktorá bola preplatená 27.01.2016 BV č. 2 z 29.01.2016. Uvedeným konaním došlo k neúplnému zúčtovaniu poskytnutej dotácie, podľa čl. 2 ods. 12 zmluvy o poskytnutí dotácie a jej dodatku č. 1, podľa ktorého na Prípravnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu MŠ bolo schválených 2 000,00 eur a čl. 3 ods. 1 zmluvy o poskytnutí dotácie. Došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Neúčtovaním obstarania stavebných prác a dodávok súvisiacich DHM na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku nepostupoval kontrolovaný subjekt v súlade s § 28 ods. 1 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31. A následne nepreúčtovaním na účet 021 - Stavby a 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí konal v rozpore s § 21 ods. 3 písm. b) Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31. Uvedeným konaním bol porušený § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne triedila výdavky za nákup interiérového vybavenia MŠ - faktúra č. 20170005 v sume 5 808,01 eur pod položkou ekonomickej klasifikácie 719 014 - Vratky. Podľa dodatku č. 1 dotačnej zmluvy nákup mal byť zatriedený na bežné výdavky položka 633 - Materiál. Uvedeným konaním nepostupoval kontrolovaný subjekt v súlade s usmernením MF SR k MF/010175/2004-42, čím porušil § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a následne konal v rozpore s čl.3 ods.1 zmluvy o poskytnutí dotácie. Došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec tým, že neuchovávala účtovnú dokumentáciu v prípade obstarania všeobecného materiálu do triedy MŠ u faktúry č. 21608055 z 27.11.2015 v sume 2 850,00 eur, obstaranie PC techniky do MŠ faktúra č. 10122015-01 z 10.12.2015 v sume 1 476,00 eur a obstaranie projektovej dokumentácie pri faktúre č. 20160101 z 16.01.2016 v sume 4 500,00 eur porušila § 35 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou uzatvorených zmlúv na stavebné práce a stavebný dozor a kontrolou faktúr v rámci realizácie projektu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevykonával ZFK a tým konal v rozpore s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite. Zmluvy, resp. objednávky na projektovú dokumentáciu, zariadenie kuchyne, interiérové vybavenie, všeobecný materiál do triedy – PC technika, všeobecný materiál do triedy – interiérové vybavenie neboli kontrolnej skupine NKÚ SR predložené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Počas výkonu kontroly bolo zistené, že na stránke obce boli zverejnené informácie o uzatvorení ZoD na stavebné úpravy bez príloh a na stavebný dozor. V Centrálnom registri zmlúv bola 06.07.2015 zverejnená bola zmluva č. 0477/2015/SRŠ z 26.06.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠVV a Š SR a jej dodatok č. 1 z 17.08.2016, ktorý bol zverejnený 22.08.2016. Ďalšie zmluvy, objednávky, ktoré sa dotýkali projektu neboli na stránke obce zverejnené a tým kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 5a ods. 1, § 5b ods. 1 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Základná škola s materskou školou

IČO
35545607
Sídlo
Porúbka 20, 07261 Porúbka
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola s materskou školou, Bracovce 26

IČO
35545755
Sídlo
Bracovce 26, 07205 Bracovce
Kontrolované obdobie
2015 - 2019
Termín kontroly
30.06.2020 - 25.08.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť