Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-007/2020/1140
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Mútne
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Mútne

IČO
00314668
Sídlo
Mútne 194, 02963 Mútne
Kontrolované obdobie
2010 - 2019
Termín kontroly
06.02.2020 - 30.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Starosta obce v období rokov 2011 – 2019, kedy vykonával funkciu starostu obce, a súčasne konal v mene obchodnej spoločností UMOSS, spol. s r. o. ako konateľ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2004 Z.z.
Starosta obce neuvádzal pravdivé, resp. úplné údaje o podnikateľskej činnosti v oznámeniach o nezlučiteľnosti funkcií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2004 Z.z.
Obec schválila prenájom pozemku pod výstavbu športovej haly bez zverejnenia zámeru a spôsobu pred samotným schvaľovaním.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Obec nevykonala verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác výstavby športovej haly, pričom hodnota týchto stavebných prác zodpovedala finančnému limitu stanovenému v zákone o verejnom obstarávaní pre podlimitné zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec uzatvorila zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bola úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností vyplývajúcich s prevodom vlastníckych práv stavby športovej haly, bez vykonania verejného obstarávania
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Starosta obce uzatvoril zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následne leasingovú zmluvu bez toho, aby výstavba športovej haly bola schválená obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 138/1991 Zb., 523/2004 Z.z.
Obec uhradila akontáciu a štyri mimoriadne splátky finančného leasingu (prenájmu) v celkovej sume 197 000,00 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec uhradila dodávateľské faktúryza výkon stavebného dozoru športovej haly a hasičskej zbrojnice na základe nepreukázateľných účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nevykonala verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác „budovanie ciest v obci Mútne“ v rokoch 2011 a 2015 v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Hodnota týchto stavebných prác zodpovedala finančnému limitu stanovenému v zákone o verejnom obstarávaní v roku 2011 pre podprahové zákazky a v roku 2015 pre podlimitné zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Obec pri modernizáciii hasičskej zbrojnice zabezpečovala úpravu vnútorných priestorov obecného úradu bez verejného obstarávania na výber zhotoviteľa uvedených stavebných prác, pričom hodnota týchto prác zodpovedala finančnému limitu stanovenému v zákone o verejnom obstarávaní pre podprahové zákazky.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec uhradením dodávateľskej faktúry za nákup troch leteniek nehospodárne nakladala s verejnými prostriedkam.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec zámer previesť majetok z dôvodu osobitného zreteľa nezverejnila najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec v kontrolovanom období nevykonávala pred uzatvorením zmlúv predbežnú, resp. základnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór obce nevypracoval a následne nepredkladal obecnému zastupiteľstvu návrhy plánov kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti len za roky 2014 a 2015 (kontrolované obdobie 2010 - 2019).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór nevypracovával stanoviská k návrhom rozpočtov obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve a stanoviská k návrhom záverečných účtov obce boli pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve vypracované len za roky 2013 a 2017 (za kontrolované obdobie 2010 - 2019).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór za obdobie rokov 2018 – 2019 nevypracoval z vykonaných kontrol správy, resp. návrhy správ o výsledkoch kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť