Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-079/2010/0006
Názov:
Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných v rokoch 2006 a 2007 v Zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

IČO
42118727
Sídlo
P.O.Hviezdoslava č. 66, 95501 Topoľčany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Inventúrne súpisy neobsahovali všetky zákonom predpísané údaje.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali všetky zákonom predpísané údaje.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevyhotovil invetnúrne súpisy k niektorým druhom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali všetky zákonom predpísané údaje.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali všetky zákonom predpísané údaje.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Niektoré odmeny za kvalitné vykonávanie pracovných činností vyplívajúcich z dohodnutého druhu práce neboli písomne zdôvodnené.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
Vykonaná predbežná kontrola bola v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

IČO
00351768
Sídlo
Železničiarska č. 52, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Niektoré inventúrne súpisy neobsahovali všetky zákonom stanovené náležitosti. (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Niektoré inventúrne súpisy neobsahovali všetky zákonom stanovené náležitosti. (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Niektoré inventúrne súpisy neobsahovali všetky zákonom stanovené náležitosti. (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis k 31.12.2009 neobsahoval výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu s účtovným stavom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis k 31.12.2009 neobsahoval výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu s účtovným stavom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevyhotovenie inventúrnych súpisov ku všetkým inventarizovaným účtom. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevyhotovenie inventúrnych súpisov ku všetkým inventarizovaným účtom. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov

IČO
00351784
Sídlo
Olichov -, 95187 Volkovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Niektoré odmeny za kvalitné vykonávanie pracovných činností vyplívajúcich z dohodnutého druhu práce neboli písomne zdôvodnené.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali všetky zákonom predpísané údaje.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali všetky zákonom predpísané údaje.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevyhotovil invetnúrne súpisy k niektorým druhom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. (počet porušení: 18)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali všetky zákonom predpísané údaje. (počet porušení: 20)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Jedna DoHZ bola uzatvorená okrem iného na občianske preukazy klientov a cestovné pasy klientov, čo nebolo v súlade s § 182 ods.1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.

Domov sociálnych služieb Ľudovítová

IČO
00654159
Sídlo
Ľudovítová -, 95144 Ľudovítová
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Účtovná jednotka nevyhotovila ku všetkým inventarizovaným účtom inventúrne súpisy. (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne pomenovanie inventarizačného zápisu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie úrokov z omeškania.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Nesprávne zaúčtovanie úrokov z omeškania.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie poistného. (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Nesprávne zaúčtovanie poistného. (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne pomenovanie účtov v inventarizácii. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť