Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-039/2016/1110
Názov:
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo samosprávy.
Účel kontrolnej akcie:
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa dosahovania príjmov a čerpanie výdavkov vrá
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Obec Bielovce

IČO
00587494
Sídlo
Bielovce 98, 93574 Bielovce
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.04.2016 - 19.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nesledovala v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonávala jeho zmeny
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
obec do výsledku rozpočtového hospodárenia zahrnula finančné operácie a nesprávne vyčíslila rozpočtový hospod. výsledok
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
celkový dlh obce bol vyšší ako 50 % skutočných bežných príjmov, obec prijala opatrenia, ale nepredložila ich obecnému zastupiteľstvu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
suma ročných splátok návratných zdrojov presiahla 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nesprávne zatriedila prijatie krátkodobého úveru na podpoložku rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
obec nevyčlenila z bankových úverov na riadku 8 výkazu FIN - 6-04 úvery prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EU
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
obec nesprávne účtovala výdavky za telefón, reprezentačné, služby, krátkodobý úver
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
nedostatočná organizačná štruktúra na obecnom úrade neumožnila v plnom rozsahu aplikovať zákon o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
obec nevykonávala administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Blatná na Ostrove

IČO
00305308
Sídlo
Blatná na Ostrove 203, 93032 Blatná na Ostrove
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.05.2016 - 10.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet neobsahoval údaje o plnení rozpočtu za dva predchádzajúce rozpočtové roky a údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 493/2011 Z.z.
obec záväzok z bankových úverov nevykázala vo finančnom výkaze FIN 5-04 k 31.12.2014 v správnej výške a vo finančnom výkaze FIN 6-04 neuviedla informáciu o bankových úveroch prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec poskytla v priebehu roka 2015 preddavky na nákup tovarov a služieb v celkovej sume 88,26 eur, ktoré neboli zmluvne dohodnuté
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
obec nezverejňovala na svojom webovom sídle objednávky a faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v čase kontroly nemala zriadený profil verejného obstarávateľa a ani nezverejňovala informácie a dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním na profile
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Splátky z bežných krátkodobých úverov vo výške 165 302,66 eur na predfinancovanie spoločných programov SR a EÚ tiež zatriedila na podpoložku 821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Kontrolou stavu účtu rezervného fondu vykázaného vo finančnom výkaze FIN 6-04 vo výške 3 988,00 eur bol zistený nesúlad s hlavnou knihou a záverečným účtom, v ktorých bol uvedený stav rezervného fondu vo výške 4 893,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Kontrolou bolo zistené, že rekonštrukcia kultúrneho domu vo výške 181 044,22 eur bola zaradená do používania protokolom o zaradení dlhodobého majetku 01.01.2015, t. j. 18 mesiacov od povolenia na užívanie stavby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Kontrolou bolo zistené, že obec nesledovala pozemky v analytickej evidencii, a to v nadväznosti na listy vlastníctva číslo 261, 446 a 881 vedené v katastri nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Kontrolou bolo zistené, že v účtovnej evidencii obce v roku 2014 neboli za predaj pozemkov účtované pohľadávky vo výške 1 273,34 eur. Úhrada vo výške 300,00 eur bola prijatá v roku 2014 a 973,34 eur v roku 2015. Obec neúčtovala pohľadávky spolu vo výške 1 273,34 eur v roku 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou poskytovania preddavkov bolo zistené, že obec na účte 314 Poskytnuté prevádzkové preddavky účtovala v dvoch prípadoch dotácie vo výške 7 900,00 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
obec poskytla v priebehu roka 2015 v troch prípadoch preddavky na nákup tovarov a služieb vo výške 1 210,56 eur (11,80 eur za pedagogický diár; 60,44 eur potreby pre učiteľov, 1 138,32 eur stravné lístky) a neúčtovala o nich na účte 314
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Náklady na reprezentáciu vo výške 1 076,80 eur obec zatriedila na podpoložka ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 637002 Konkurzy a súťaže
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
obec zostatkovú hodnotu predaného motorového vozidla vo výške 2 388,64 eur účtovala na účet 551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
bol zistený rozdiel medzi účtami oprávok a odpisov dlhodobého hmotného majetku vo výške 2 221,64 eur
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Kontrolou dohôd o hmotnej zodpovednosti bolo zistené, že tieto mala obec uzatvorené s tromi pracovníkmi. V jednom prípade bola uzatvorená na prevzatie hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené k vyúčtovaniu, a to peniaze v hotovosti v pokladnici školskej jedálne. V dvoch prípadoch boli uzatvorené dohody o hmotnej zodpovednosti bez určenia prevzatých a zverených hodnôt
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Kontrolou náležitostí inventúrnych súpisov bolo zistené, že inventúrny súpis účtu 031 Pozemky neobsahoval stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Ďalej bolo zistené, že deväť inventúrnych súpisov (oprávok, podsúvahového účtu a dlhodobého hmotného majetku) neobsahovalo všetky povinné náležitosti, a to deň začatia inventúry, deň ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň skončenia inventúry; meno, priezvisko a podpisový záznam zodpovednej osoby; meno priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazu vecná správnosť účtovníctva. Kontrolou náležitostí inventarizačných zápisov bolo zistené, že neobsahovali výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou registra účtovných závierok bolo zistené, že účtovná závierka k 31.12.2015 bola zostavená 19.01.2016. Účtovná jednotka pri vkladaní súvahy a výkazu ziskov a strát do registra účtovných závierok nesprávne v RIS.SAM vyplnila titulnú stranu individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015. Uviedla, že priloženou súčasťou individuálnej účtovnej závierky sú aj poznámky, ktoré boli zostavené až 17.03.2016 a do registra vložené 18.03.2016
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Kontrolou bolo zistené, že správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2014 bola vyhotovená 23.10.2015 a obec ju do registra účtovných závierok uložila 19.01.2016
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolou pohľadávok bolo zistené, že obec nevytvorila k pohľadávkam po lehote splatnosti opravné položky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Podnikateľskú činnosť obec nevykonávala, avšak vo výkaze ziskov a strát vykázala náklady aj výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 14 961,50 eur (školská jedáleň),
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Kontrolou údajov o výške dlhu obce uvedených v tabuľke č. 15 poznámok bolo zistené, že účtovná jednotka v skutočnosti za rok 2014 neuviedla na r. 05 informácie o záväzkoch podľa § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce. Tým bola aj informácia o celkovej sume dlhu obce za rok 2014 podľa § 17 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy uvedená na r. 01 predmetnej tabuľky nesprávna
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Predbežnú finančnú kontrolu zmlúv a vystavených objednávok obec nevykonávala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správa o činnosti hlavného kontrolóra bola vypracovaná 09.02.2016. Na zasadnutie OZ bola predložená 06.04.2015
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Bziny

IČO
00628883
Sídlo
Bziny 96/8, 02601 Bziny
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.02.2016 - 26.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Návrh rozpočtu obce neobsahoval skutočné plnenie rozpočtu za rok 2012 a 2013 a údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
Návrh rozpočtu obce neobsahoval skutočné plnenie rozpočtu za rok 2012 a 2013 a údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Podľa údajov FIN 1 -12 došlo v priebehu rozpočtového obdobia oproti schválenému rozpočtu k navýšeniu bežných príjmov o sumu 82 133,00 eur, bežných výdavkov o sumu 75 864,00 eur a k zníženiu kapitálových príjmov o sumu 571 741,00 eur a kapitálových výdavkov o sumu 142 650,00 eur. Príjmové finančné operácie boli v priebehu rozpočtového obdobia navýšené o 566 539,00 eur a výdavkové finančné operácie o sumu 125 000,00 eur. Podľa schválených rozpočtových opatrení však došlo k zmenám rozpočtu obce pri finančných operáciách vo vyššie uvedených sumách a pri bežných výdavkoch v sume 2 000,00 eur. Ostatné vykonané zmeny bežného a kapitálového rozpočtu k 31. 12. 2015 podľa FIN 1 – 12 neboli obcou vykonané rozpočtovými opatreniami a schválené príslušným orgánom obce podľa § 14 ods. 1 a ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za rok 2014 bol prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného 30. 11. 2015 a uznesením 06/2015 písm. A) bod 4 bolo celoročné hospodárenie obce schválené bez výhrad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením splácania úrokov z dvoch bankových úverov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. v roku 2015 spolu v sume 6 544,46 eur bolo preukázané, že obec ich nesprávne účtovala v kategórií 637035 – Dane, čo nebolo v súlade s opatrením č. MF/010175/2004-42, podľa ktorého sa tieto výdavky klasifikujú v kategórií 651 - Splácanie úrokov v tuzemsku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preverením splácania úrokov z dvoch bankových úverov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. v roku 2015 spolu v sume 6 544,46 eur bolo preukázané, že obec ich nesprávne účtovala v kategórií 637035 – Dane, čo nebolo v súlade s opatrením č. MF/010175/2004-42, podľa ktorého sa tieto výdavky klasifikujú v kategórií 651 - Splácanie úrokov v tuzemsku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Účtovná závierka za rok 2014 nebola overená audítorom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovná závierka za rok 2014 nebola overená audítorom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec 20. 02. 2015 zostavila výročnú správu za rok 2014. Jej súlad s individuálnou účtovnou závierkou k 31. 12. 2014 nebol overený audítorom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo preverené vykonávanie predbežnej finančnej kontroly podľa § 9 a § 9a zákona o finančnej kontrole na vybranej vzorke výdavkov, ktorá sa týkala celkom 38 účtovných dokladov spolu v sume 498 613,66 eur, vrátane splátok istín a úrokov z návratných zdrojov financovania za rok 2015. Vo všetkých prípadoch bolo preukázané, že vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzoval na účtovnom doklade súvisiacom s finančnou operáciou svojím podpisom starosta obce s uvedením dátumu a s vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia bola v súlade s rozpočtom, osobitnými predpismi a pod. Tento postup nebol v súlade s § 8 písm. c) zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého vedúci orgánu verejnej správy zodpovedá za zabezpečenie vzájomnej nezlučiteľnosti a oddelenia rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie alebo jej častí a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Podľa predložených dokladov hlavný kontrolór vykonal v roku 2015 dve kontroly neuvedené v pláne kontrolnej činnosti na prvý a druhý polrok 2015. Z týchto kontrol boli vypracované v oboch prípadoch záznamy. Preverením ich obsahových náležitostí bolo preukázané, že neobsahovali miesto vykonania následnej finančnej kontroly, dátum vyhotovenia záznamu, podpisy zamestnancov kontrolného orgánu a písomné potvrdenie o prevzatí záznamu kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Podľa predložených dokladov hlavný kontrolór vykonal v roku 2015 dve kontroly neuvedené v pláne kontrolnej činnosti na prvý a druhý polrok 2015. Z týchto kontrol boli vypracované v oboch prípadoch záznamy. Preverením ich obsahových náležitostí bolo preukázané, že neobsahovali miesto vykonania následnej finančnej kontroly, dátum vyhotovenia záznamu, podpisy zamestnancov kontrolného orgánu a písomné potvrdenie o prevzatí záznamu kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Podľa predložených dokladov hlavný kontrolór vykonal v roku 2015 dve kontroly neuvedené v pláne kontrolnej činnosti na prvý a druhý polrok 2015. Z týchto kontrol boli vypracované v oboch prípadoch záznamy. Preverením ich obsahových náležitostí bolo preukázané, že neobsahovali miesto vykonania následnej finančnej kontroly, dátum vyhotovenia záznamu, podpisy zamestnancov kontrolného orgánu a písomné potvrdenie o prevzatí záznamu kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Podľa predložených dokladov hlavný kontrolór vykonal v roku 2015 dve kontroly neuvedené v pláne kontrolnej činnosti na prvý a druhý polrok 2015. Z týchto kontrol boli vypracované v oboch prípadoch záznamy. Preverením ich obsahových náležitostí bolo preukázané, že neobsahovali miesto vykonania následnej finančnej kontroly, dátum vyhotovenia záznamu, podpisy zamestnancov kontrolného orgánu a písomné potvrdenie o prevzatí záznamu kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór vypracoval vyhodnotenia kontrolnej činnosti za prvý a druhý polrok 2015 v ktorom uviedol vykonanie kontrol podľa plánov kontrolnej činnosti na rok 2015. NKÚ SR okrem vyššie uvádzaných dvoch záznamov z kontroly neboli pri výkone kontroly predložené žiadne iné výstupné materiály preukazujúce kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra za rok 2015. Zároveň mu nebolo predložené žiadne uznesenie obecného zastupiteľstva, ktoré by preukázalo splnenie povinnosti hlavného kontrolóra týkajúceho sa predkladania správ o kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Preverením schválených uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2015 bolo preukázané, že tomuto orgánu obce nebola v uvedenom období ani v jednom prípade zo strany hlavného kontrolóra predložená správa o výsledku kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Cabaj - Čápor

IČO
00307785
Sídlo
Cabaj - Čápor 0, 95117 Cabaj-Čápor
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.02.2016 - 23.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nesledovala v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonávala jeho zmeny a výdavky rozpočtu čerpala nad rámec schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec presiahla výšku 25 % splátok návratných zdrojov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
štatutárny orgán nezabezpečil, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali v takej výške aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec poskytla preddavky na dlhšie obdobie ako tri mesiace a nezúčtovala ich do konca rozpočtového roka
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec pri prijatom bežnom transfere neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec účtovala poskytnuté dotácie priamo na nákladový účet
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
obec nevykonávala administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec uzatvorila pracovnú zmluvu s hlavnou kontrolórkou na dobu určitú
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.

Obec Gemerské Dechtáre

IČO
00649571
Sídlo
Gemerské Techtáre 0, 98004 Gemerské Dechtáre
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
06.04.2016 - 09.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že obec neaktualizovala organizačný poriadok nekonala v súlade s 13 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého starosta vydáva organizačný poriadok obecného úradu a informuje ObZ o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Tým, že zamestnankyňa pre miestne dane a evidenciu obyvateľstva a vedúci centra voľného času v kumulovanej funkcii pre veci technické boli osobami blízkymi starostovi obce a zároveň boli v jeho priamej podriadenosti, nekonala obec v súlade s § 7 zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 552/2003 Z.z.
Obec písala zápisnice zo zasadnutí ObZ výlučne len v maďarskom jazyku, čím nekonala v súlade s § 3 ods. 2 zákona o štátnom jazyku Slovenskej republiky, podľa ktorého sa v štátnom jazyku vydávajú zákony, nariadenia vlády a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy vrátane predpisov orgánov územnej samosprávy, rozhodnutia a iné verejné listiny; vedie sa celá úradná agenda (matriky, zápisnice, uznesenia, štatistiky, evidencie, bilancie, úradné záznamy, informácie určené pre verejnosť a pod.).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 270/1995 Z.z.
Tým, že schválený finančný rozpočet obce na rok 2015 neobsahoval príjmy a výdavky rozpočtovej organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti nekonala obec v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého súčasťou rozpočtu obce sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií zriadených obcou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Finančné prostriedky obce určené na dotáciu v sume 300,00 eur neboli v rozpočte na rok 2015 rozpočtované na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov, keď bol uvedený len názov podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 642001 Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého sa dotácie podľa odsekov 2 a 4 v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schválený rozpočet na roky 2015 – 2017 neobsahoval schválený rozpočet na rok 2014, očakávanú skutočnosť za rok 2014 a skutočnosť za roky 2013 a 2012, čím obec nekonala v súlade s čl. 9 ods. 1 zákona o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny rozpočtu neboli vykonané formou rozpočtových opatrení, skladali sa z viacero zmien, ktoré mali byť samostatnými rozpočtovými opatreniami, pričom nebolo uvedené žiadne rozpočtové opatrenie, čím nekonala obec v súlade s § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nevedením operatívnej evidencie rozpočtových opatrení nekonala obec v súlade s § 14 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Dodržanie podmienok pre prijatie NZF týkajúcich sa spolufinancovania spoločného projektu SR a EÚ „Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci“ HK nepreverila, čím nekonala v súlade s § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
HK neinformovala ministerstvo financií v priebehu rozpočtového roka 2015 o prekročení povolenej hranice dlhu, keď celkový dlh obce na skutočných bežných príjmoch roku 2014 bol od 02. 04. 2015 vyšší ako 50,00 %, čím nekonala v súlade s § 17 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého HK sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce a dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 (50,00 % a viac) je HK povinný bezodkladne oznámiť MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec a starosta obce v roku 2015 neprijali adekvátne opatrenia pri dosiahnutí 50,00 % dlhu na skutočných bežných príjmoch roku 2014, tzn. od 02. 04. 2015, čím nekonali v súlade s § 17 ods. 9 až 11 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého ak celková suma dlhu dosiahne 50,00 % a nedosiahne 58,00 %, starosta obce je povinný do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať a predložiť ObZ zdôvodnenie spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie a v lehote do siedmich od predloženia informácie ObZ je povinný starosta obce túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií. Ak celková suma dlhu obce dosiahne 58,00 % a nedosiahne 60,00 %, okrem realizácie uvedených postupov, je obec povinná do konca rozpočtového roka vykonať také zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rok iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že obec nesprávne uplatnila ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie nekonala v súlade s opatrením č. MF/010175/2004-42. Zároveň nepostupovala v súlade § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že obec akceptovala žiadosť o dotáciu, ktorá neobsahovala potrebné náležitosti, nepostupovala v súlade s VZN, čím nekonala v súlade s § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených VZN obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Neoprávneným vylúčením uchádzača z verejného obstarávania s cenovou ponukou nižšou o 104 272,13 eur s DPH ako mal víťaz verejného obstarávania nekonala obec v súlade s § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa pri zadávaní zákaziek musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Nadväzne obec nekonala v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Nehospodárnym a neefektívnym vynakladaním verejných prostriedkov došlo zároveň k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) v sume 104 272,13 eur.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávnym určením predmetu zákazky nekonala obec v súlade s § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého zákazka na dodanie tovaru na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia, môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Tým, že obec nepredložila doklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota zákazky, nekonala v súlade § 5 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
zákazku obec zadala priamo bez vykonania verejného obstarávania, čím nekonala v súlade s § 9 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona a zároveň pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec nevypracovala súhrnnú správu o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou než 1 000,00 eur, čím nekonala v súlade s § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého mala povinnosť zverejniť vo svojom profile raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota bola rovnaká alebo vyššia než 1 000,00 eur a uviesť hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nebolo zverejnených 16 dodávateľských faktúr, čím obec nepostupovala v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje o faktúre za tovary, služby a práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec na svojom webovom sídle nezverejňovala žiadne objednávky, čím nepostupovala v súlade s § 5b ods. 1 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nebolo zverejnených šesť zmlúv, čím obec nepostupovala v zmysle § 5a ods. 14 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Neúplným vykazovaním a vykazovaním nesprávnych údajov vo finančnom výkaze FIN 1-12 k 31. 12. 2015 obec nekonala v súlade s § 1 ods. 1 a 2 opatrenia č. MF/21513/2012-31.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Neúplným vykazovaním a vykazovaním nesprávnych údajov vo finančnom výkaze FIN 5-04 k 31. 12. 2015 obec nekonala v súlade s § 1 ods. 1 a 2 opatrenia č. MF/21513/2012-31.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Neúplným vykazovaním a vykazovaním nesprávnych údajov vo finančnom výkaze FIN 6-04 k 31. 12. 2015 obec nekonala v súlade s § 1 ods. 1 a 2 opatrenia č. MF/21513/2012-31.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Faktúra neobsahovala súpis vykonaných prác a materiálu s ich jednotkovým ocenením a obec nepredložila žiadny iný účtovný záznam, ktorý by preukazoval, že zhotoviteľ dielo obci odovzdal v požadovanej kvalite a rozsahu, čo nebolo v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa na účely tohto zákona za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť alebo ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec zaúčtovala výnosy z nájomného v sume 1 800,00 eur a 10 000,00 eur na účet 633 Výnosy z poplatkov, nepostupovala v súlade s § 71 ods. 3 opatrenia č. MF/16786/2007-31, podľa ktorého sa na tomto účte účtuje o výnosoch z poplatkov v časovej a vecnej súvislosti s vyrubením poplatkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec zaúčtovala prijatú dotáciu a jej použitie iba prostredníctvom účtu pohľadávok, bez použitia účtov nákladov a výnosov, nepostupovala podľa § 7 ods. 5 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka účtuje majetok a záväzky, náklady a výnosy, výdavky a príjmy v účtovných knihách a zobrazuje ich v účtovnej závierke samostatne bez ich vzájomného započítania s výnimkou niektorých prípadov upravených účtovnými zásadami pre účtovné jednotky zriadené podľa osobitných predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec riadne a preukázateľne neoverila, či stavy všetkých účtov zodpovedajú skutočnosti, nepostupovala podľa § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec zaúčtovala výdavky na externý manažment a verejné obstarávanie spolu v sume 17 260,67 eur do obstarávacej ceny obecného kamerového systému nepostupovala podľa § 58 postupov účtovania, podľa ktorého sa poradenstvo účtuje na účte 518 Ostatné služby. Nedodržaním postupov účtovania obec nepostupovala podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec v roku 2015 zaúčtovala DHM pod limit ocenia v celkovej sume 3 269,80 eur na účet 028 Drobný DHM v rozpore so smernicou na vedenie účtovníctva, nepostupovala podľa § 21 ods. 4 postupov účtovania, podľa ktorého ako DHM sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky aj drobný DHM, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom pre hmotný majetok a prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Nedodržaním postupov účtovania obec nepostupovala podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec zaradila do užívania jeden zakúpený kávovar dvakrát, a to v sume 703,45 eur a v sume 698,90 eur a dvakrát zaúčtovala aj celoročný odpis vo výške 100 %, nepostupovala podľa § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec zaúčtovala vyradenie majetku na základe účtovných záznamov, ktoré neboli preukázateľné podľa § 32 zákona o účtovníctve, nepostupovala v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec zaradila do užívania drobný DNM v sume 889,96 eur, zaúčtovala odpisy a hneď ho aj vyradila a vyradila drobný DNM v sume 150,00 eur z účtu 018 na základe účtovných záznamov, ktoré neboli preukázateľné podľa § 32 zákona o účtovníctve, nepostupovala v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dlhodobý úver poskytnutý Dexia bankou Slovensko, a. s. v zmysle zmluvy o úvere č. 11/029/007 z 16. 11. 2002 obec zaúčtovala na účet 461001 Bankové úvery. V rámci uzávierkových operácii preúčtovala časť úveru splatnú do jedného roka (krátkodobá splatnosť) ID č. I45 z 31. 12. 2015 v sume 4 474,56 eur na účet 231 Krátkodobé úvery, čo nebolo v súlade s § 40 ods. 8 postupov účtovania, podľa ktorého sa na účte 231 Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na čas jedného roka a kratšie. Podľa § 16 ods. 3 postupov účtovania sa záväzky podľa dohodnutej doby splatnosti účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné analytické účty k syntetickým účtom. Nedodržaním postupov účtovania obec nepostupovala podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec zaúčtovala prevod finančných prostriedkov na bankový účet v sume 20,00 eur a poplatok za výpis v sume 1,00 eur na účet 461 Bankové úvery, čím nepostupovala podľa § 55 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého sa na účtoch účtovej skupiny 46 Bankové úvery účtujú bankové úvery, ktoré majú dlhodobý charakter. Správne mal byť prevod peňažných prostriedkov zaúčtovaný podľa § 40 ods. 3 postupov účtovania na účte 221 Bankové účty, na ktorom sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách. Nedodržaním postupov účtovania obec nepostupovala podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec vytvorila rezervu na nevyčerpanú dovolenku, nepostupovala podľa § 14 ods. 9 postupov účtovania, podľa ktorého sa rezervy vytvárajú na a) rekultiváciu pozemkov, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí, b) zamestnanecké požitky, c) náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov alebo obalov, d) nevyfakturované dodávky a služby, e) náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia, f) prebiehajúce a hroziace súdne spory, g) iné významné riziká a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky. Nedodržaním postupov účtovania obec nepostupovala podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvahe zostavenej k 31. 12. 2015 obec vykázala dlhodobé záväzky v sume 43 165,26 eur, z toho záväzky z prijatej zábezpeky v sume 43 036,81 eur od zhotoviteľa diela PATROL & GUARD, s. r. o., Rimavská Sobota. Podľa zmluvy o dielo mal tento záväzok obce krátkodobý charakter. Tým, že obec nesprávne vykázala krátkodobé pohľadávky a záväzky ako dlhodobé, nepostupovala v súlade s § 2 ods. 3 opatrenia č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec v poznámkach k účtovnej závierke zostavenej k 31. 12. 2015 uviedla, nesprávnu informáciu o pohľadávkach podľa lehoty splatnosti a neuviedla informácie o výške dlhu, výške istiny a nákladovom úroku za rok 2015, popis zabezpečenia úverov ako aj ďalšie požadované informácie, nepostupovala podľa § 3 ods. 1 opatrenia č. MF/25755/2007-31, podľa ktorého sa poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že zásady vykonávania predbežnej finančnej kontroly umožňovali starostovi obce ako štatutárnemu orgánu obce vykonávať predbežnú finančnú kontrolu, nebola zachovaná vzájomná nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomoci zamestnancov, zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomoci zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva podľa § 8 písm. c) zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predmetom predbežnej finančnej kontroly nebol súlad s rozpočtom, čím obec nekonala v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou sa overuje, okrem iného, súlad pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom orgánu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu vykonával len jeden zamestnanec, ktorý preskúmal doklad len po formálnej stránke, čo potvrdil podpisom. Vecná a číselná kontrola nebola vykonaná. Tým, že obec predbežnú finančnú kontrolu pred použitím poskytnutých finančných prostriedkov nevykonávala v zákonom stanovenom rozsahu a neuviedla, čo bolo predbežnou finančnou kontrolou overené a vykonával ju len jeden zamestnanec, nekonala v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu na 8 zmluvách a 17 objednávkach, čím nepostupovala v súlade s § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK vykonávala predbežnú finančnú kontrolu na dvoch faktúrach, čo je v rozpore s § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Helcmanovce

IČO
00329100
Sídlo
Helcmanovce 161, 05563 Helcmanovce
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.05.2016 - 03.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec vo viacročnom rozpočte neuplatnila programové rozpočtovanie, t. j. zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky. O neuplatnení programovej štruktúry v rozpočte obce nebolo zo strany OZ rozhodnuté, čím obec pri zostavení rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2015 nekonala v súlade s princípom rozpočtového hospodárenia, t. j. povinnosťou hospodáriť v súlade so schváleným rozpočtom a sledovať v priebehu roka vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu, kontrolovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, keď k 31.12.2015 vykazovala vyššie čerpanie bežných výdavkov oproti schválenému rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec neposkytla údaje do RIS.SAM do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia rozpočtu v OZ a upravený rozpočet schválený OZ 23.11.2015 najneskôr do 20-tého kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce neposkytla vôbe
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nezverejnenie ZÚ pred jeho schválením najmenej 15 dní spôsobom obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
Pri prerokúvaní ZÚ obce OZ o použití deklarovaného prebytku rozpočtu v zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nerozhodovalo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
OZ tým, že schválilo ZÚ s výhradami bolo povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov. Zo strany OZ opatrenia na nápravu nedostatkov neboli prijaté
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec o prijatom úvere účtovala ako o dlhodobom úvere, napriek dohodnutej dobe splatnosti úveru do jedného roka.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
obec použila NZF na úhradu bežných výdavkov za publicitu v sume 8 160,00 eur, ktoré nesplatila do konca rozpočtového roka z príjmov bežného roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
HK obce nepredložila stanovisko k prevereniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v sume 871 014,22 eur pred ich prijatím
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne triedenie príjmov a výdavkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zaplatenie nedoplatku - daňovej licencie v sume 480,00 eur, bez začatia exekučného konania správcom dane, nevytvorenie rezervy na významné riziká a strty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., MF/16786/2007-31, 523/2004 Z.z.
Výkony obce súvisiace s poskytnutím služobného motorového vozidla pre občanov boli vyúčtované vo výške 78,64 % skutočných výkonov. Stanovenie ceny o 21,36 % nižšej oproti ekonomicky oprávneným nákladom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 18/1996 Z.z.
OZ schválilo starostke jednorazovú odmenu v sume 500,00 eur
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 253/1994 Z.z.
Obec poskytovala služby v zmysle vydaného živnostenského oprávnenia, avšak príjmy a výdavky na túto činnosť nesledovala na samostatnom mimorozpočtovom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Bezodplatné prenechanie hudobných nástrojov, aparatúry a príslušenstva do nájmu a tým nezabezpečenie v rozpočte nedaňových príjmov z vlastníctva majetku obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vyplatenie odmeny za právne služby za obdobie pred nadobudnutím účinnosti zmluvy t.j. za celý mesiac, nie iba za alikvotnej časti mesiaca
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nepreukázala stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, táto bola stanovená na základe telefonickej komunikácie o ktorej nebol vyhotovený záznam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Neplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
Nevykázanie správnych údajov vo finančných výkazoch
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Nedodržanie zásady účtovania nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým tieto časovo a vecne súvisia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Neúčtovanie o nájomnom v prijatom pozadu v zmysle uzavretej zmluvy na účte 385-Príjmy budúcich období so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648-Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Neúčtovanie nákladov na vecne príslušnom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
neúčtovanie obstarania pneumatík na príslušnom účte
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Pri účtovaní spotreby PL u troch áut, nezaúčtované zvýšené náklady súvisiace s nadspotrebou na príslušný účet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
neúčtovanie o doplnkovom dôchodkovom sporení na príslušný účet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Účtovanie o nákupe PL spôsobom B
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Duplicitná úhrada faktúry za údržbu kopírovacieho stroja
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec pri prenájme nebytových priestorov neúčtovala o pohľadávkach na účte 318-Pohľadávky z nedaňových príjmov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Nevytvorenie rezervy k 31.12.2015 na nevyfakturovanú dodávku za stavebný dozor, napriek vedomosti o dodávke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Neúčtovanie o poskytnutých prevádzkových preddavkoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Účtovanie a evidovanie majetku v rámci účtovej triedy 0-Dlhodobý majetok o obstaranom majetku, ktorý nespĺňal podmienky pre účtovanie v rámci dlhodobého majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
používanie telefónov na súkromné účely zakladá povinnosť (používateľovi) zdanenia nepeňažného plnenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o dani z príjmov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 129/2011 Z.z.
Nepreukázanie všetkých účtovných prípadov a účtovných zápisov účtovnými dokladmi, ktoré v účtovníctve plnia funkciu, dokladovať účtovný prípad, t. j. dokumentujú skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva, preukazuje jej vznik, podstatu, súvislosti a dokladujú zápis v účtovných knihách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Formálne vykonanie inventarizácie, inventúrne súpisy dlhodobého majetku vytlačené v nasledujúcom roku (apríl, máj)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
obec nevykázala vo výkaze ziskov a strát údaje za podnikateľskú činnosť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Nesprávne vykazované údaje v účtovnej závierke
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
Formálne, resp. vôbec nevykonaná PFK
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Nevypracovanie správy z kontroly v prípade zistených nedostatkov, resp. záznamu z vykonaných kontrol, keď nedostatky neboli zistené, ako aj v prípadoch nevypracovania výstupov z ostatných kontrol
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK obce neinformovala priebežne o výsledkoch kontroly OZ, t. j. nepredkladala správu o výsledkoch kontroly priamo OZ na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Hradište pod Vrátnom

IČO
00309559
Sídlo
Hradište pod Vrátnom 80, 90612 Hradište pod Vrátnom
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.02.2016 - 05.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že obec záväzok z postúpenej pohľadávky dodávateľa banke nevykázala vo FIN 5-04 k 31.12.2014 nekonala v súlade s § 1 ods. 1 a ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/21513/2012-31, podľa ktorých informácie a údaje sa uvádzajú vo finančných výkazoch, ktorých usporiadanie a obsahové vymedzenie ustanovujú ich vzory uvedené v prílohách. Zároveň nekonala v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., MF/21513/2012-31
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že splátku istiny v roku 2015 vo výške 23 899,68 eur kontrolovaný subjekt zatriedil na podpoložku 821 009 Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov, čím nekonal v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42. Zároveň nekonal v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ustanovením § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (správne mala byť podpoložka 821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
Náklady na kultúrne podujatia vo výške 2 550,68 eur (podpoložka 637002), obec nesprávne zaúčtovala na náklady reprezentácie (účet 513). Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s § 58 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec zverejnila prehľad verejných obstarávaní o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní za jednotlivé štvrťroky rokov 2014 a 2015 až 10.02.2016. Dodatok č. 1 prehľadu verejných obstarávaní uskutočnených v roku 2015 obec zverejnila 14.04.2016. Z uvedeného vyplýva, že obec nekonala v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 uvedeného zákona, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou inventarizačného zápisu ústrednej inventarizačnej komisie bolo zistené, že neobsahoval všetky obligatórne náležitosti v zmysle § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve, a to informácie vyplývajúce z výsledkov posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27 zákona o účtovníctve, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 3 písm. c) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolou inventúrnych súpisov bolo zistené, že inventúrne súpisy pohľadávok za odpady, daň z nehnuteľností a daň za psa neobsahovali údaje – deň začatia inventúry, deň ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň skončenia inventúry; meno, priezvisko a podpisový záznam osoby zodpovednej za príslušný druh majetku, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 2 písm. b) a e) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vo viacerých prípadoch bolo zistené, že predbežná finančná kontrola faktúr, ktorá bola zaznamenaná na krycom liste k faktúre, mala uvedený dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly zhodný s dátumom vystavenia objednávky. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu bola predbežná finančná kontrola (vnútorná administratívna kontrola) vykonaná až po doručení faktúry a chybný dátum uvádzaný na krycom liste kontroly bol automaticky generovaný softwarom, čo nebolo v súlade s § 9a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého vykonanie vnútornej administratívnej kontroly potvrdzujú zamestnanci na doklade súvisiacom s finančnou operáciou podpisom s uvedením dátumu jej vykonania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Preverením predloženej dokumentácie hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol v roku 2015 NKÚ SR zistil, že hlavný kontrolór vykonal nasledujúce následné finančné kontroly: - kontrolu splácania dlhodobých záväzkov obce v roku 2014, - kontrolu realizácie a spôsobu financovania okien na budove obecného úradu, stavebných úprav zateplenia a hydroizolácia strechy na budove obecného úradu - kontrolu pokladnice obecného úradu, - kontrolu priebehu realizácie a financovania opráv miestnych komunikácií. Z uvedených kontrol hlavný kontrolór nevypracoval správu resp. záznam v súlade s § 16 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého o kontrolných zisteniach následnej finančnej kontroly kontrolné orgány vypracujú správu alebo záznam, podľa toho či boli zistené nedostatky. Zároveň toto konanie nebolo v súlade s § 18e zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 502/2001 Z.z.
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 nebola OZ do ukončenia kontroly NKÚ SR predložená, čo nebolo v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého hlavný kontrolór predkladá OZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Hronovce

IČO
00307041
Sídlo
Levická cesta 3, 93561 Hronovce
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nezabezpečila aby sa prostiriedky uvoľňovali v takej výške aká zodpovedározsahu plnenia úlohzahrnutých v rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
výdavky čerpala nad rámec ropzpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nezatriedila splátku úveru zo ŠFRB za roky 2013 a 2014 a zostatok finančných prostriedkov z návratných zdrojov financovania z roku 2013na správnu podpoložku ekonomickej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
obec nepredložila OZ opatrenia na zníženie dlhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nesprávne účtovala do obdobia s ktorým účtovné prípady časovo a vecne nesúvisia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
obec nesprávne účtovala dotácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
obec nesprávne vykázala údaje vo FIN 6-04
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
obec nesprávne vykázala údaje vo FIN 5-04, neuviedla nesplatený záväzok z finančného prenájmu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
obec nesprávne vykázané údaje vo FIN 1-12
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
obec nevykonala administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec vykonávala PFK len formálne pri finančných operáciách súvisiacich s vyfaktiurovanými dodávkami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
zmluva s Hk bola uzatvorená na dobu určitú
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.

Obec Jaklovce

IČO
00329207
Sídlo
Nová 464/81, 05561 Jaklovce
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.02.2016 - 02.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nevykonala rozpis rozpočtu na svoju rozpočtovú organizáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Súčasťou schvaľovania zmien rozpočtu boli aj účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V roku 2014 bola uzatvorená zmluva o úvere so ŠFRB, pričom hlavný kontrolór obce nepreveril prijatie návratného zdroja financovania pred jeho prijatím
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 nedodržala podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pretože prekročila stanovený podiel návratných zdrojov financovania a bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku. Zároveň hlavný kontrolór obce bezodkladne neoznámil porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania obcou MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec poskytla preddavky na obstaranie tovaru bez písomnej dohody
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
obec nedodržala triedenie výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec nemala zverejnené štvrťročné súhrnné správy o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou než 1 000,00 eur na webovom sídle v profile verejného obstarávateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Čistička odpadových vôd bola využívaná od roku 2010 bez zabezpečenia vydania kolaudačného rozhodnutia o užívaní stavby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
obec nemala upravený spôsob tvorby a používania rezerv vo vnútornom predpise účtovnej jednotky, aj ked účtovala o rezervách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
formálne vykonanie dokladovej inventúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nevykonanie dokladovej inventúry všetkých účtov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
poznámky neobsahovali info o účtovaní DDHM
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
formálne vykonávanie predbeznej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly - 14 krat
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
pri PFK - nevytvorenie vzájomnej nezlučiteľnosti - pokladničné doklady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
• Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly stavu pokladnice a vykonávania PFK z 11.06.2015, správa z kontroly úhrady za prenájom nebytových priestorov z 10.11.2015 a záznam o výsledku následnej finančnej kontroly stavu pokladnice, inventarizácie a vykonávania PFK z 29.09.2015 neobsahovali písomné potvrdenie o prevzatí kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
• Hlavný kontrolór nevypracoval z kontroly plnenia rozpočtu správu, resp. záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Klokočov

IČO
00314048
Sídlo
Klokočov 0, 02322 Klokočov
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.02.2016 - 22.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezadefinovala zámery a ciele v programovom rozpočte
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2015 nemonitorovala a nehodnotila programový rozpočet
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2015 dostatočne nesledovala a priebežne nevykonávala úpravu rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet za rok 2014 neobsahoval údaje o hodnotení plnenia programov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neskoro zaradila do majetku kamerový systém
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec kamerový systém zaradila na nesprávny majetkový účet
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne uplatňovala ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie pri triedení splátok istín a úrokov zo ŠFRB
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec poskytla dotáciu, ktorá nebola do konca rozpočtového roka zúčtovaná
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec použila kontokorentný úver na bežné výdavky a nesplatila ho do konca roka z vlastných príjmov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec finančné výkazy nekorešpondovali s finančnými výkazmi. Údaje boli rozdielné a poznámky k útovnej závierke boli zostavené 29.04.2016 ale obec pdnikala, preto bol termín predkladania poznámok do 31.03.2016
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31

Obec Kostolná - Záriečie

IČO
00311693
Sídlo
Kostolná - Záriečie 148, 91304 Kostolná-Záriečie
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.02.2016 - 23.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Prekročenie stavu dlhu o 6,38 % k bežným príjmom predchádzajúceho roka nad legislatívne stanovenú hranicu (60 %)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2. Stav dlhu nad 60 % nebol oznámený MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
3. Nesprávne zatriedenie výdavkov za systémovú podporu softvéru a kontrolu hasiacich prístrojov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42
4. Uhradenie bežných výdavkov v sume (5 950,10 eur) a v sume (2 244 eur) nad rámec schváleného a upraveného rozpočtu 2015
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
5. Obec ako kritérium pre výber dodávateľa určila cenu, ktorú bližšie nešpecifikovala a platobné podmienky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
6. Nevypracovanie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou (2 Q. a 4 Q)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
7. Zverejnením jednej zmluvy až po troch mesiacoch od uzavretia, nezverejnením troch zmlúv a zverejnením štyroch zmlúv takmer po mesiaci od uzavretia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.
8. Uvedenie nesprávnej účinnosti v zverejnených zmluvách (29 prípadov)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
9. Obec pri zverejnených informáciách o faktúrach neuvádzala identifikáciu zmluvy, alebo objednávky, ak faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou alebo objednávkou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
10. Neuvedenie záväzkov po lehote splatnosti vo FIN 6-04
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
11. Časovo nerozlíšená faktúra za ročnú systémovú podporu softvéru od 01.08.2015 do 31.07.2016 zaúčtovaná do nákladov bežného obdobia na nesprávny účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
12. Nesprávne zaúčtovanie kúpy novej verzie operačného softvéru Windows do spotreby materiálu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
13. Zámena pozemkov vykonaná podľa zmluvy v októbri 2015 a zaúčtovanie zámeny a ocenenie na reálnu cenu k 31.12.2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
14. Faktúry adresované obecnému úradu ( 2 prípady)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
15. Obec mala na liste vlastníctva zapísanú neexistujúcu stavbu, existujúcu novostavbu nemala zapísanú v katastri nehnuteľností a názvy nehnuteľností v evidencii majetku nesúhlasili s názvami na listoch vlastníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
16. Názvy nehnuteľností v účtovnej evidencii nesúhlasili s názvami na listoch vlastníctva. Pozemok vedený na liste vlastníctva č. 700 a akcie v sume 850,00 eur neboli v účtovnej evidencii zaradené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
17. Nevykonanie inventarizácie - obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého finančného majetku
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
18. Nesprávne vykazovanie dlhodobých a krátkodobých záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky (2 prípady)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
19. Vykázaním nesprávnych údajov o dlhodobých a krátkodobých záväzkoch, neuvedením záväzkov po lehote splatnosti a cenných papierov v účtovnej závierke k 31.12.2015
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
20. Poznámky neobsahovali všetky predpísané náležitosti - v záväzkoch s dobou splatnosti do jedného roka vykázané dlhodobé záväzky, nevykázanie záväzkov po lehote splatnosti, nevykázanie časti dlhodobých záväzkov splatných od jedného roka, chýbajúce názvy príjmov a výdavkov podľa EKR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
21. Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly (3 zmluvy a 4 dodatky)
Typ nedostatku: Neúčinné konanie, Neúčinné konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
22. Nepredloženie plánu kontrolnej činnosti HK
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
23. Nepredloženie správy o výsledkoch kontroly HK
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
24. Nepredloženie správy o kontrolnej činnosti HK do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
25. Obec nemala vypracovaný vnútorný predpis na riešenie podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.

Obec Kotrčiná Lúčka

IČO
00321397
Sídlo
Kotrčiná Lúčka 0, 01302 Kotrčiná Lúčka
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.02.2016 - 12.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec upravila rozpočet rozpočtovým opatrením, ktoré OcZ schválilo 30.01.2016
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet za rok 2014 bol schválený bez zákonom stanoveného výroku a nebola dodržaná lehota.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne účtovala krátkodobý úver na účte 461 - dlhodobý bnkový úver
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec na nesprávny nákladový účet zúčtovala poskytnutú dotáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec účtovnú závierku k 31.12.2015 vložila do registra účtovných závierok 10.05.2016, čím nedodržala opatrenie MF SR
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Obec nedala overiť súlad výročnej správy za rok 2014 s účtovnou závierkou za predmetný rok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Lesnica

IČO
00330001
Sídlo
Lesnica 0, 06533 Lesnica
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.04.2016 - 23.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nesledovala vývoj hospodárenia a nevykonávala zmeny v rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla prostriedky rezervného fondu na samostatnom analytickom účte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Ukazovateľ ročných splátok úveru bol prekročený o 112,32 %.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec uhradila bežné výdavky z návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v 22 prípadoch nesprávne uplatnila rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení výdavkov a pri triedení výdavkových finančných operácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 690/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nezverejnila v súhrnnej správe o zákazkach za 2. štvrťrok 2015 zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu protipovodňových opatrení v sume 3 343,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nedodržala postupy účtovania v 28 prípadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec neuviedla v 10 prípadoch na účtovnom doklade správny deň účtovného prípadu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Obec nedodržala obsahové vymedzenie informácií a údajov vo finančných výkazoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec neuviedla v poznámkach za rok 2015 správne a úplné údaje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31

Obec Luhyňa

IČO
00331694
Sídlo
Hlavná 40, 07614 Luhyňa
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.05.2016 - 04.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

OZ nerozhodlo o použití prebytku rozpočtu, čím bol porušený § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nepostupovala v súlade s opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení, čím nekonala v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal zverejnené faktúry, čím bol porušený § 5b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 4 zákona o zverejňovaní informácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec nevypracovala a nevložila finančné výkazy FIN 5-04 štvrťročne do rozpočtového informačného systému pre samosprávu, aj keď mala záväzky z úverov čo bolo v rozpore s § 3 ods. 2 písm. b) Opatrenia MF SR č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Kontrolovaný subjekt zaúčtoval preddavok za vypracovanie bezpečnostného projektu pre obec v sume 154,05 eur priamo do nákladov na účet 518 – Ostatné služby a nie na účet 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky, čím nedodržal § 43 ods. 4 postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolou inventarizácie bolo zistené: nevypracovanie inventúrnych súpisov z inventúry dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, čím nebol dodržaný § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou inventarizácie bolo zistené: formálne vykonanie inventúry dlhodobého hmotného majetku v sume 4 090 427,01 eur, tzn. bez doloženia dokladov preukazujúcich existenciu majetku, jeho stav, umiestnenie / uloženie a hmotne zodpovednú osobu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou inventarizácie bolo zistené: vykonanie dokladovej inventúry bez doloženia dokladov preukazujúcich stav nasledujúcich účtov: účet 081 – Oprávky k stavbám v sume 221 716,38 eur, účet 082 – Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam v sume 6 866,29 eur, účet 221 - Bankové účty v sume 2 029,03 eur, účet 323 – Krátkodobé rezervy v sume 620 301,03 eur, účet 331 – Zamestnanci v sume 1 353,18 eur, účet 336 – Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia v sume 26 299,16 eur, účet 342 – Ostatné priame dane v sume 6 435,35 eur , účet 379 – Iné záväzky v sume 11 554,23 eur, účet 461 – Dlhodobé bankové úvery v sume 163 489,05 eur a účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu v sume 311,99 eur. Uvedeným konaním nebol dodržaný § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Ďalej bolo zistené, že kontrolovaný subjekt porušil § 10 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve tým, že niektoré skontrolované účtovné doklady neobsahovali označenie účastníkov účtovného prípadu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nemala na liste vlastníctva evidovanú stavbu dom smútku, čím porušila § 19 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z., 162/1995 Z.z.
V poznámkach nebola uvedená skutočnosť, že obec sa nachádzala v nútenej správe, čím bol porušený § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve, pretože v poznámkach sa uvádzajú informácie vysvetľujúce a dopĺňajúce údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát a taktiež informácie o skutočnostiach, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nevykazujú sa v ostatných súčastiach účtovnej závierky, ale ich dôsledky menia významným spôsobom pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
Tri finančné operácie realizované na základe pokladničných dokladov (PP/150002, PP/150003, PP/150007) neboli overené PFK, čím bol porušený § 6 ods. 1 v spojení s § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
PFK na 52 skontrolovaných pokladničných dokladoch bola realizovaná formálne Uvedené vykonávanie PFK bolo v rozpore s § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, pretože sa mal overiť súlad pripravovanej finančnej operácie, napr. s rozpočtom a uzatvorenými zmluvami, osobitnými predpismi, inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov a podobne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór v zázname z kontrolnej činnosti – Rozhodnutia o vyrubení dane z 10.04.2015, uviedol v závere, že boli zistené nedostatky z čoho vyplýva, že z predmetnej kontroly mal vypracovať správu ako to ukladá zákon o finančnej kontrole. Nevypracovaním správy o zistených nedostatkoch bol porušený § 16 ods. 1 zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Záznamy z kontrol neobsahovali označenie kontrolného orgánu, označenie kontrolovaného subjektu, kontrolované obdobie, miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu s výsledkom kontroly a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam a písomné potvrdenie o prevzatí záznamu kontrolovaným subjektom. Tým, že výsledné dokumenty z kontroly boli vypracované bez uvedených povinných náležitosti, bol porušený § 17 písm. a), c), e), f), k) a l) zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór obce po vypracovaní výsledných dokumentov z kontroly nepostupoval v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, pretože neoboznámil kontrolovaný subjekt s výsledkami kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór obce tým, že pri výkone kontrolnej činnosti nepostupoval podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon o finančnej kontrole, porušil § 18e zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Podľa prezenčných listín zo zasadnutí OZ sa hlavný kontrolór obce zúčastnil iba dvoch rokovaní OZ v roku 2015, ale ani na jednom z nich nepredložil správu o kontrolnej činnosti, ako to ukladá § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Lúky

IČO
00317489
Sídlo
Lúky 105, 02053 Lúky
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.02.2016 - 26.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Zverejnenie návrhu rozpočtu na rok 2015 v kratšel lehote ako 15 dní pred schválením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
2. Výdavky za externý manažment projektu boli nesprávne zatriedené do kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
3. Nevykázanie prijatej dotácie na refundáciu kapitálových a bežných výdavkov v kapitálových a bežných príjmoch rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
4. Nevykázanie splátky bankového úveru a finančnej výpomoci v čerpaní rozpočtu - vo výdavkových finančných operáciách (2 prípady)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
5. Nevykázanie prijatej finančnej výpomoci v príjmových finančných operáciách rozpočtu (1 prípad)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
6.Nesprávne zatriedenie výdavkov za kúpu informačných tabúľ a za opravu cesty do kapitálových výdavkov (5 prípadov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
7. Zatriedenie úhrady úrokov z bankových úverov za mesiac november a december do bežných príjmov (2 prípady)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
8. Zatriedenie úhrad za kúpu dopravného zdrkadla a obstaranie projektovej dokumentácie do bežných výdavkov (2 prípady)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
9. Nesprávne zatriedenie výdavkov na opravy majetku a nájmy do všeobecných služieb a materiálu (2 prípady)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
10. Uhradenie kapitálových výdavkov (6883,92 eur) a výdavkových finančných operácií (1581,04 eur) nad rámec schváleného a upraveného rozpočtu 2015
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
11. Nepredloženie dokladov o určení predpokladanej hodnoty zákazky VO na obnovy náterov a kúpu vykurovacieho kotla (2 prípady)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
12. Nepredloženie zápisnice z priameho rokovacieho konania na obstaranie vykurovacieho kotla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
13. Nepredloženie oznámenia o uzatvorení zmluvy z VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
14. Nevypracovanie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou (4 Q.)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
15. Zverejnenie 3 zmlúv až po 3 mesiacoch od ich uzatvorenia, v 14 prípadoch bola zverejnená iba informácia o zmluve a 22 zmlúv nebolo zverejnených vôbec (39 prípadov)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
16. Uvedenie nesprávnej účinnosti v zverejnených aj nezverejnených, ale kontrolovaných zmluvách (10 prípadov)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
17. Uvedenie nesprávnych a neúplných údajov vo finančných výkazoch FIN 1-12, FIN 5-04 a FIN 6-04 k 31.12.2015 (6 prípadov)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
18. Nesprávne účtovanie o prijatí a splatení krátkodobého bankového úveru a finančnej výpomoci (4 prípady)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
19. Nesprávne účtovanie prijatej dotácie na úhradu kapitálových a bežných výdavkov projektu (2 prípady)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
20. Nesprávne zúčtovanie dotácie na dlhodobý hmotný majetok odpisovaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
21. Nesprávne účtovanie kúpy informačných tabúľ do obstarania dlhodobého majetku. (3)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
22. Nesprávne účtovanie členských príspevkov, penále, preplatkov, transferov a nájomného na účte predané cenné papiere a podiely (12 prípadov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
23. Nezaúčtovanie kúpy dlhodobého majetku cez účet obstarania a zaúčtovanie obstaranej projektovej dokumentácie do nákladov (2 prípady)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
24. Zaúčtovanie neuhradenej zálohovej faktúry za podporu programového vybavenia v budúcom období do nákladov bežného obdobia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
25. Nezaúčtovanie faktúr za opravy majetku do nákladov (2 prípady)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
26. Faktúry za spotrebované teplo neboli správne zaúčtované do spotreby energií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
27. Zaúčtovanie predpisu dane z pozemkov, stavieb a bytov bez účtovného dokladu s podpornou dokumentáciou preukazujúcou oprávnenosť účtovnej operácie (3 prípady)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
28. Chyby zistené v účtovníctve za rok 2015 boli významné a nebolo postupované tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o hospodárskom výsledku, o majetku a záväzkoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
29. Zistené chyby preukázali, že účtovníctvo nebolo vedené správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
30. Nedodržanie povinných náležitostí účtovného dokladu - nesprávny účastník a chýbajúci podpis účtujúceho a osoby zodpovednej za účtovníctvo (4 prípady)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
31. Obec viedla v majetku predanú budovu základnej školy, nereálne ocenenú budovu materskej školy a nesprávne zatriedenú rekultiváciu uzatvorenia skládky odpadov s následným odpisovaním predmetných druhov majetku. Evidencia majetku bola neúplná a nepreukázateľná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
32. Obec nepredložila dokumentáciu preukazujúcu vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2014 a 2015
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Neúčinné konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
33. Nesprávne vykazovanie dlhodobých a krátkodobých záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky (2 prípady)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
34. Účtovná závierka za rok 2015 obsahovala nepresné a nepreukázateľné zostatky nehnuteľností, bankových úverov, dodávateľských a ostatných záväzkov, zúčtovania rozpočtu obce, záväzkov voči sociálnej a zdravotným poisťovniam a tiež nesprávny výsledok hospodárenia.(8 súhrnných prípadov)
Typ nedostatku: Neúčinné konanie, Neúčinné konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
35. Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly na preverených 66 zmluvách a 63 došlých faktúrach.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie, Neúčinné konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
36. Hlavný kontrolór nepredložil správy/záznamy z vykonaných následných finančných kontrol za rok 2015.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
37.Hlavný kontrolór nepredkladal správy/záznamy z následných kontrol obecnému zastupiteľstvu a ročná správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 nebola obecnému zastupiteľstvu predložená v lehote 60 dní po skončení rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Malženice

IČO
00312762
Sídlo
Malženice 294, 91929 Malženice
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.02.2016 - 12.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočtovým opatrením č. 8 z 31.12.2015 došlo k úprave rozpočtu ZŠ s MŠ na základe žiadosti riaditeľky ZŠ s MŠ, pričom boli navýšené výdavky kapitálového rozpočtu o sumu 2 652,40 eur a bežné výdavky o sumu 1 294,47 eur. Rozpočtové opatrenie tak predstavovalo čiastku 3 946,87 eur. Uvedené rozpočtové opatrenie bolo schválené len starostom obce, čo bolo nad rámec ustanovení § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení podľa ktorého starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu, nakoľko OZ uznesením č. 93/2015 z 30.12.2015 delegovalo starostovi právomoc v odôvodnených prípadoch vykonať zmenu rozpočtu obce do výšky maximálne 3 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 523/2004 Z.z.
Obec nesprávne určila výsledok hospodárenia tým, že do výpočtu zarátala aj finančné operácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec tým, že v roku 2015 poskytla preddavky v sume 73,60 eur, ktoré nemala zmluvne dohodnuté a nezúčtovala ich do troch mesiacov resp. do konca roka,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
V jednom prípade zmluva o poskytnutí dotácie v sume 1 713,00 eur občianskemu združeniu Naše Jadro neobsahovala účel a lehotu použitia dotácie, spôsob a termín vyúčtovania dotácie,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec s Farským úradom v Malženiciach nepodpísala zmluvu o poskytnutí dotácie a finančné prostriedky farskému úradu neposkytla. Uvedené finančné prostriedky použila samotná obec na nákup časti organu – dúchadla. Tieto finančné prostriedky boli v rozpočte určené na dotáciu a nie na kapitálové výdavky obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec na svojom profile v elektronickom úložisku nezverejnila súhrnnú správu o podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec nezverejnila na profile v elektronickom úložisku súhrnnú správu o zákazkách realizovaných v súlade s § 9 ods. 9 prieskumom trhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nesprávne vykázala vo finančnom výkaze FIN 1-12 za rok 2015 vyššie bežné výdavky o 4 617,82 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Splácanie úrokov v tuzemsku banke a úroky vo výške 26,01 eur nesprávne zatriedila na podpoložku 821007 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42
Zriaďovacia listina ZŠ s MŠ v znení dvoch dodatkov bolo zistené, že neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol rozpočtovej organizácii zverený do správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 596/2003 Z.z.
obec nesledovala pozemky v analytickej evidencii a to v nadväznosti na listy vlastníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou analytického účtu 042 005 Rekonštrukcie ZŠ s MŠ a prístavba telocvične vo výške 55 077,70 eur bolo zistené, že na uvedenú stavbu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie predmetnej stavby. Právoplatnosť nadobudlo 29.10.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že odpisy obec účtovala na základe výpočtu mesačných odpisov na ručne vedených inventárnych kartách dlhodobého majetku a nie na základe zostaveného odpisového plánu v zmysle smernice č. 1/2014 Odpisový plán obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
V inventarizačnom zápise ústrednej inventarizačnej komisie, inventarizačná komisia uviedla, že inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze súvaha k 31.12.2015, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizačný zápis musí obsahovať výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom, t. j. s hlavnou knihou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačné komisie vyhotovili celkom 39 inventúrnych súpisov, z toho 29 inventúrnych súpisov neobsahovalo meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby za príslušný druh majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4 zákona o účtovníctve). Kontrolou inventúrneho súpisu účtu 031 Pozemky bolo zistené, že neobsahoval stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné výkazy boli v elektronickej podobe uložené do registra účtovných závierok a to prostredníctvom informačného systému RIS.SAM o dva dni neskôr
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Kontrolou hlavnej knihy a súvahy bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevytvoril k syntetickým účtom 461 a 479 účty analytické, a to podľa zostatkovej doby splatnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
V súvahe k 31.12.2015 nevykázal kontrolovaný subjekt záväzky z bankových úverov (r. 175) vo výške 28 231,20 eur a ostatných dlhodobých záväzkov (r. 155) vo výške 25 568,93 eur ako krátkodobé a to podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec na účte 475 Dlhodobé prijaté preddavky viedla prijaté finančné zábezpeky k nájomným bytom obstaraných zo ŠFRB vo výške 31 202,35 eur, správne malo byť na účet 479 Ostatné dlhodobé záväzky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
V ustanovení čl. 3 ods. 2 až 7 Smernice č. 2/2014 v ktorých bolo uvedené, že predbežnú finančnú kontrolu vykonáva starosta obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór vypracoval 21.01.2015 plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na celý rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolu prerozdeľovania prenesených a originálnych kompetencií za mesiac september 2014 z uvedenej kontroly hlavný kontrolór vypracoval Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2015 so zistením, že v priebehu kontroly neboli zistené závažné nedostatky Kontrolu účelovej dotácie určenej na bežné a kapitálové výdavky v Obecnom futbalovom klube Malženice – z uvedenej kontroly hlavný kontrolór vypracoval dokument s názvom Kontrola č. 2/2015 finančného usporiadania voči zriadenej právnickej osobe- žiadateľovi o dotáciu s výsledkom, že neboli zistené podstatné nedostatky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 369/1990 Zb.
Správa o činnosti hlavného kontrolóra bola predložená OZ 27.03.2015
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Moča

IČO
00306576
Sídlo
Moča 168, 94637 Moča
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.02.2016 - 29.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

hlavná kontrolórka v správe o následnej finančnej kontrole určila lehotu na podanie námietok v správe až po jej prerokovaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
hlavná kontrolórka nevypracovala zápisnicu o prerokovaní správy z vykonanej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
hlavná kontrolórka v správe neuviedla dátum jej vyhotovenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
pracovná zmluva bola s hlavnou kontrolórkou uzatvorená na dobu určitú
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
obec nemala uzatvorenú zmluvu o spoločnom kontrolórovi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Oravský Podzámok

IČO
00314731
Sídlo
Oravský Podzámok 0, 02741 Oravský Podzámok
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.02.2016 - 26.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Návrh rozpočtu obce neobsahoval skutočné plnenie rozpočtu za rok 2012 a 2013 a údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2014, čím obec nepostupovala podľa článku 9 ods. 1 zákona o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého obec ako subjekt verejnej správy je povinná zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Zároveň obec nepostupovala podľa § 9 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Návrh rozpočtu obce neobsahoval skutočné plnenie rozpočtu za rok 2012 a 2013 a údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
Podľa uvedeného prehľadu bankových úverov a investičných dodávateľských úverov celková suma dlhu obce k 31.12.2014 vyčíslená podľa § 17 ods. 7 a 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predstavovala sumu 650 859,78 eur a ukazovateľ dlhu podľa § 17 ods. 6 písm. a) tohto zákona dosiahol hodnotu 67,88 %, čím bola zákonom dovolená hranica prekročená celkom o 7,88 %. Úhradou povinných záväzkov vyplývajúcich z úverovej politiky obce k 31.12.2015 došlo k poklesu ukazovateľa celkovej sumy dlhu pod zákonnú hranicu pre prijatie návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením splácania istiny dvoch investičných úverov Ing. Štefanovi Jančovi a Oravskej hutníckej spoločnosti, a.s. za obdobie roku 2015 spolu v sume 82 065,28 eur bolo preukázané, že obec nesprávne účtovala splátku istiny v kategórií 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia spolu v sume 82 065,28, čo nebolo v súlade s opatrením č. MF/010175/2004-42, podľa ktorého sa tieto výdavky klasifikujú z výdavkových operácií v kategórií 821 - Splácanie tuzemskej istiny.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením splácania istiny dvoch investičných úverov Ing. Štefanovi Jančovi a Oravskej hutníckej spoločnosti, a.s. za obdobie roku 2015 spolu v sume 82 065,28 eur bolo preukázané, že obec nesprávne účtovala splátku istiny v kategórií 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia spolu v sume 82 065,28, čo nebolo v súlade s opatrením č. MF/010175/2004-42, podľa ktorého sa tieto výdavky klasifikujú z výdavkových operácií v kategórií 821 - Splácanie tuzemskej istiny.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec z vykonanej inventarizácie nevypracovala inventarizačný zápis
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo preverené vykonávanie predbežnej finančnej kontroly podľa § 9 a § 9a zákona o finančnej kontrole na vybranej vzorke výdavkov, ktorá sa týkala celkom 87 účtovných dokladov spolu v sume 498 613,66 eur, vrátane splátok istín a úrokov z návratných zdrojov financovania za rok 2015. Vo všetkých prípadoch bolo preukázané, že vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzovala na internom doklade - kontrolnom krycom liste k účtovnému dokladu svojím podpisom účtovníčka a ekonómka obce v jednej osobe a starosta obce s uvedením dátumu s vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia bola v súlade s rozpočtom, osobitnými predpismi a pod. Pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly na jednej strane bol dodržaný postup uvedený v článku 5 internej smernice obce. Na strane druhej takto určený postup jej vykonávania nebol v súlade s § 8 písm. c) zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého vedúci orgánu verejnej správy zodpovedá za zabezpečenie vzájomnej nezlučiteľnosti a oddelenia rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie alebo jej častí a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Za kontrolované obdobie roku 2015 hlavný kontrolór obce vypracoval v zmysle schválených plánov pre svoju činnosť celkom osem správ z kontrol. Preverením všetkých schválených uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2015 bolo preukázané, že tomuto orgánu obce nebola v uvedenom období ani v jednom prípade zo strany hlavného kontrolóra predložená správa o výsledku kontroly, čo bolo v rozpore s § 18f ods.1 písm. d) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Orovnica

IČO
17067707
Sídlo
- 0, 96652 Orovnica
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
07.04.2016 - 01.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nezabezpečením krytia všetkých zmluvných záväzkov z prijatých NZF pri zostavovaní rozpočtu nekonala obec v súlade s § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa realizujú NZF a ich splácanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že obec nevykonala všetky potrebné zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 nekonala v súlade s § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte. Zároveň obec nekonala v súlade s § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva všetky zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec uzatvorila 24. 11. 2009 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí podpory vo forme úveru č. 612/847/2009 so ŠFRB, ako aj zmluvu o pôžičke s firmou SimKor s.r.o. Banská Štiavnica, pričom uvedené dokumenty neboli pred ich podpísaním schválené ObZ, čím nekonala obec v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého ObZ rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nepreverila dodržanie podmienok pre prijatie NZF týkajúcich sa dvoch úverov zo ŠFRB v rokoch 2009 a 2013, úveru z OTP Banka Slovensko, a.s. v roku 2011 a pôžičky od spoločnosti SimKor, s.r.o. Banská Štiavnica v roku 2013, čím nekonala v súlade s § 17 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v priebehu roka nesledovala a neprijala adekvátne opatrenia pri dosiahnutí 50,00 % dlhu na skutočných bežných príjmoch roku 2014, ktorý k 01. 01. 2015 bol vo výške 58,10 % skutočných bežných príjmov roku 2014 (95 688,51 eur celkový dlh / 164 708,06 eur skutočné bežné príjmy roku 2014), čím nekonala v súlade s § 17 ods. 9 až 11 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého ak celková suma dlhu dosiahne 50,00 % a nedosiahne 58,00 %, starosta obce je povinný do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať a predložiť ObZ zdôvodnenie spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie a v lehote do siedmich od predloženia informácie ObZ je povinný starosta obce túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií. Ak celková suma dlhu obce dosiahne 58,00 % a nedosiahne 60,00 %, okrem realizácie uvedených postupov, je obec povinná do konca rozpočtového roka vykonať také zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rok iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Ozdravný režim bolo potrebné zaviesť už v marci 2014, pričom obec ho zaviedla až v novembri 2015, čím nekonala v súlade s § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého je obec povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
HK nepredložila ObZ písomnú správu k návrhu ozdravného režimu a k návrhu ozdravného rozpočtu, čím nekonala v súlade s § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého HK obce je povinný predkladať ObZ písomnú správu k návrhu ozdravného režimu, k návrhu ozdravného rozpočtu a ku každej správe o plnení ozdravného režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uznesenie ObZ o zavedení ozdravného režimu bolo MF SR doručené až 07. 12. 2015, podľa listu MF SR adresovaného obci zo 17. 12. 2015, tzn. až 14 dní po prijatí uznesenia ObZ o zavedení ozdravného režimu, čím obec nekonala v súlade s § 19 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého je obec po zavedení ozdravného režimu povinná do troch dní od prijatia uznesenia ObZ o zavedení ozdravného režimu predložiť MF SR toto uznesenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Ozdravný režim v obci bol zavedený od 23. 11. 2015 do 21. 02. 2016. Obec listom z 08. 04. 2016 požiadala o predĺženie ozdravného režimu na ďalších 90 dní, ktoré MF SR, po doplnení preukázania zníženia výdavkov obcou 27. 04. 2016, povolilo do 21. 05. 2016. Tým, že obec nepredložila MF SR do 28. 02. 2016 výsledky plnenia ozdravného režimu nekonala v súlade s § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého je obec lehote do siedmich dní po uplynutí 90 dní od zavedenia ozdravného režimu povinná oznámiť MF SR výsledky jeho plnenia vrátane plnenia ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov spolu so stanoviskom HK obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávnym triedením príjmov a výdavkov v celkovej sume 4 388,18 eur nekonala obec v súlade s § 1 ods. 3 opatrenia MF SR k rozpočtovej klasifikácii. Zároveň tým, že obec nesprávne uplatnila ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie, nepostupovala v súlade § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Tým, že obec v roku 2015 obstarala tovar a služby v celkovej sume 1 843,96 eur (300,00 eur, 356,40 eur, 587,56 eur, 200,00 eur a 400,00 eur), ktoré boli rozpočtované, ale neboli reálne kryté finančnými prostriedkami na bankových účtoch obce, nekonala v súlade s 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte. Obstarávaním tovarov a služieb bez ich uhrádzania obec zvyšovala svoje záväzky po lehote splatnosti a tým zvyšovala aj riziko ďalších výdavkov – sankcií (úroky z omeškania) a nadväzne aj riziko zavedenia ozdravného režimu, čím nekonala v súlade s § 7 ods. 1 zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec obstarala pracovné odevy v sume 588,84 eur od PROFI SAFETY s.r.o. Nová Baňa, ktoré uhradila v hotovosti 20. 10. 2015. Vo finančnom výkaze FIN 1-12 k 31. 12. 2015 bola na položke 633 Všeobecný materiál v triede 01.6.0 rozpočtovaná suma 166,00 eur a na podpoložke 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky nebola rozpočtovaná žiadna suma a čerpanie bolo v sume 685,32 eur. Tým, že obec uhradila tovar, ktorý nebol krytý rozpočtom, nekonala v súlade s 19 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy. Nedodržaním určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami zároveň bola porušená finančná disciplína, podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v sume 685,32 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec pri obstaraní bytového domu a technickej vybavenosti k nemu sa vyhla postupom a princípom verejného obstarávania, čo bolo v rozpore s § 9 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona, pričom pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Tým, že nebolo zverejnených šesť dodávateľských faktúr, obec nepostupovala v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje o faktúre za tovary, služby a práce. Obec na svojom webovom sídle nezverejňovala objednávky, čím nepostupovala v súlade s § 5b ods. 1 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje o vyhotovenej objednávke za tovary, služby a práce. Z vybranej vzorky neboli zverejnené tri zmluvy, čím obec nepostupovala v súlade s § 5a ods. 14 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Neúplným vykazovaním údajov vo finančnom výkaze FIN 5-04 k 31. 12. 2015 obec nekonala v súlade s § 1 ods. 1 a 2 opatrenia MF SR k usporiadaniu a predkladaniu informácií z účtovníctva. Neúplným vykazovaním a vykazovaním nesprávnych údajov vo finančnom výkaze FIN 6-04 k 31. 12. 2015 obec nekonala v súlade s § 1 ods. 1 a 2 opatrenia MF SR k usporiadaniu a predkladaniu informácií z účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Tým, že obec v uvedených prípadoch zaúčtovala poskytnuté prevádzkové preddavky spolu v sume 340,00 eur na ťarchu účtu 321 Dodávatelia, nepostupovala podľa § 44 ods. 1 opatrenia MF SR k postupom účtovania, podľa ktorého sa na účte 321 Dodávatelia účtuje záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku. Podľa § 43 ods. 4 postupov účtovania sa prevádzkové preddavky poskytnuté dodávateľom pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa sa účtujú na účte 314 Poskytnuté prevádzkové preddavky. Nedodržaním postupov účtovania obec nepostupovala podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná dodržiavať opatrenia MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec zaúčtovala nákup reklamných predmetov – vín s podtlačou erbu obce v sume 205,60 eur, faktúra č. 141500883 (DF2015/94) z 23. 06. 2015 a nákup kancelárskych potrieb a darčekových predmetov hrnčekov s potlačou ku mesiacu Október – mesiac úcty k starším vrátane balenia v sume 587,56 eur, faktúra č. 011032015 (DF2015/150) z 11. 10. 2015 na účet 518 Ostatné služby, čo nebolo v súlade s § 58 ods. 5 opatrenia MF SR k postupom účtovania, podľa ktorého sa na účte 518 Ostatné služby účtujú všetky ostatné externé služby, ktoré svojim charakterom na iné účty účtovej skupiny 51. Podľa § 57 ods. 1 postupov účtovania sa náklady na spotrebované nákupy účtujú v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob na účtoch účtovej skupiny 50 Spotrebované nákupy a podľa § 58 ods. 4 postupov účtovania sa náklady týkajúce sa reprezentácie účelovo účtujú na účte 513 Náklady na reprezentáciu. Nedodržaním postupov účtovania obec nepostupovala podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec uzatvorila 04. 07. 2013 s poskytovateľom Geosense SK, s. r. o. Košice zmluvu o dielo a poskytovaní servisných služieb. Predmetom zmluvy bol záväzok poskytovateľa zhotoviť a predať obci webovú aplikáciu Geosense Geoportál a poskytovať zmluvne špecifikované servisné služby. Poskytovateľ na základe tejto zmluvy vystavil 05. 07. 2015 obci faktúru č. 2015285 (DF2015/106) v sume 312,00 eur za servisné poplatky za obdobie od 05. 08. 2015 do 04. 08. 2016. Obec časovo nerozlíšila náklady týkajúce sa dvoch účtovných období, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 1 písm. a) opatrenia MF SR k postupom účtovania, podľa ktorého náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia a § 50 ods. 2 opatrenia MF SR k postupom účtovania, podľa ktorého sa na účte 381 Náklady budúcich období účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach. Nedodržaním postupov účtovania obec nepostupovala podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Pri účtovaní obstarania softvéru obec doúčtovala k faktúre č. 20154286 (DF2015/143) na ťarchu účtu 518 Ostatné služby a v prospech účtu 321 Dodávatelia, druhýkrát softvér v sume 220,80 eur bez relevantného účtovného dokladu, čím nepostupovala v súlade s § 6 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách vykoná účtovná jednotka účtovným zápisom iba na základe účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec nevypracovala inventúrne súpisy s predpísanými náležitosťami, nepostupovala v súlade s § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorých inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4) a musí obsahovať predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Súčet záväzkov podľa súpisu záväzkov z knihy došlých faktúr priloženého k inventarizačnému zápisu účtu 321 Dodávatelia bol v sume 25 452,91 eur a v účtovníctve bol stav záväzkov voči dodávateľom evidovaný v sume 32 755,09 eur. Podľa písomného vyjadrenia obce v súpise záväzkov neboli uvedené zálohy za preddavky na odber elektrickej energie, ktoré boli neuhradené so stavom k 31. 12. 2015 a záväzok za členské voči občianskemu združeniu Pohronská cesta, výška záväzkov je správna. Z inventarizácie iných pohľadávok evidovaných na účte 378 Iné pohľadávky nebolo možné overiť voči komu a v akej výške boli vedené pohľadávky za spoločné priestory v sume 3 507,14 eur. Podľa písomného vyjadrenia obce išlo o pohľadávky voči nájomníkom za spoločné priestory, ktoré boli rozúčtované vo vyúčtovaniach za predchádzajúce roky, v tejto sume zahrnuté aj pohľadávky za fond opráv od nájomníkov v sume 115,90 eur. Inventarizačné zápisy záväzkov voči dodávateľom a iných pohľadávok neboli dostatočne preukázateľné podľa § 32 ods. 1 písm. a) a b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť, alebo ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že obec neviedla riadnu analytickú evidenciu DHM, nepostupovala podľa § 25 ods. 4 opatrenia MF SR k postupom účtovania, podľa ktorého analytická evidencia podľa jednotlivých zložiek DNM a DHM slúži na jeho identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis majetku, číselné označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania, dátum zaúčtovania na účte účtovej skupiny 01, 02 a 03, ocenenie, údaje o zvolenom postupe odpisovania, sadzby odpisov, sumy odpisov za účtovné obdobie, zostatkovú cenu, dátum a spôsob vyradenia. V analytickej evidencii dlhodobého majetku sa uvádza vecné bremeno k dlhodobému majetku, transfer, z ktorého bol dlhodobý majetok obstaraný, záložné právo k dlhodobému majetku a podobne. Pri súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou je aj príslušenstvo, sa jednotlivé časti súboru a jednotlivé kusy majetku zaznamenávajú v analytickej evidencii vo fyzickom a hodnotovom vyjadrení. Ak sa k súboru hnuteľných vecí priradí ďalšia vec a k majetku sa priradí príslušenstvo alebo naopak vyradí, zaznamenáva sa v analytickej evidencii aj dátum priradenia alebo vyradenia. Nedodržaním postupov účtovania obec nepostupovala podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Predané pozemky obec v roku 2015 z účtovníctva nevyradila, čím nepostupovala podľa § 29 ods. 4 písm. b) opatrenia MF SR k postupom účtovania, podľa ktorého zostatková cena DHM sa účtuje na ťarchu účtu 541 Zostatková cena predaného DNM a DHM. Podľa údajov z účtovníctva boli predané pozemky evidované účtovnej sume 12,60 eur. Nedodržaním postupov účtovania obec nepostupovala podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolou bolo zistené, že obec evidovala cenné papiere - kmeňové akcie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. v sume 103 224,00 eur na účte 069 Ostatný dlhodobý finančný majetok, čo nebolo v súlade s § 31 ods. 7 opatrenia MF SR k postupom účtovania, podľa ktorého na účte 069 Ostatný dlhodobý finančný majetok sa účtuje najmä dlhodobý finančný majetok podľa § 21 ods. 7 písm. d), tzn. umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov. Nedodržaním postupov účtovania obec nepostupovala podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Tým, že obec nerozlišovala pohľadávky, záväzky a bankové úvery v účtovníctve podľa dohodnutej doby splatnosti na krátkodobé a dlhodobé, nepostupovala v súlade s § 2 ods. 3 opatrenia MF SR k usporiadaniu a predkladaniu účtovnej závierky, podľa ktorého sa pohľadávky a záväzky v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a podľa § 16 ods. 3 opatrenia MF SR k postupom účtovania, podľa ktorého sa pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné analytické účty k syntetickým účtom. Nedodržaním predmetných opatrení obec nepostupovala podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Kontrolou bolo zistené, že obec k 31. 12. 2015 neviedla finančné zábezpeky prijaté od nájomcov bytových domov na samostatnom účte. Zostatok peňažných prostriedkov na bankových účtoch nepokrýval záväzky obce vyplývajúce z prijatých zábezpek. K 01. 01. 2015 bol zostatok na bankových účtoch spolu v sume 112,69 eur a k 31. 12. 2015 v sume 4 415,08 eur. Tým, že obec použila prijaté finančné zábezpeky na úhradu bežných výdavkov obce, nepostupovala v súlade s § 12 ods. 8 zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Zároveň došlo k porušeniu § 7 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého sa záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi ako aj ďalšie výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou obce hradia z rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Dňa 31. 01. 2013 obec uzatvorila s prenajímateľom SimKor s. r. o. Banská Štiavnica zmluvu o nájme nehnuteľnosti a 09.12. 2013 zmluvu o pôžičke. Tým, že obec nezverejnila uvedené zmluvy na webovej stránke nepostupovala v súlade s § 5a ods. 14 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Tým, že obec uzatvorila zmluvu o nájme, pričom nemala zahrnuté celé nájomné za rok 2013 v rozpočte na rok 2013, nepostupovala podľa § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku. Zároveň porušila finančnú disciplínu v sume 6 000,00 eur podľa § 31 ods. 1 písm. f) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny prekročenie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov podľa § 19 ods. 5.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V rozpočte na rok 2013 mala obec výdavky na obstaranie bytového domu rozpočtované v sume 710 000,00 eur, z toho výdavky v sume 107 500,00 boli pokryté príjmami z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu, výdavky v sume 575 693,00 eur boli pokryté z úveru zo ŠFRB, výdavky v sume 14 375,00 eur boli pokryté bankovým úverom a výdavky v sume 12 432,00 eur vlastnými zdrojmi obce. Podľa aktuálneho výmeru MDVaRR SR a plánu financovania, ktoré tvorili neoddeliteľnú prílohu č. 3 nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve z 17. 04. 2012 mal byť bytový dom financovaný v sume 448 373,10 eur z úveru zo ŠFRB, z dotácií v sume 149 457,70 eur a 21 428,73 eur a z vlastných zdrojov obce v sume 78 159,58 eur. Rozpočet obce na rok 2013 v časti príjmov a výdavkov súvisiacich s obstaraním bytového domu „B“ nebol zostavený podľa tohto finančného plánu. Rozpočtovým opatrením z 31. 12. 2013 bol dokonca znížený zo sumy 710 000,00 eur na sumu 622 413,00 eur, t. j. neboli v ňom zahrnuté všetky výdavky na obstaranie bytového domu „B“, k 31. 12. 2013 bolo skutočné čerpanie v sume 679 191,90 eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 109 %.Tým, že obec uzatvorila kúpnu zmluvu na kúpu bytového domu „B“ a nemala na jej úhradu zabezpečený dostatok finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2013, nepostupovala podľa § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zároveň porušila finančnú disciplínu v sume 9 924,42 eur podľa § 31 ods. 1 písm. f) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Tým, že obec uzatvorila zmluvu o pôžičke so splatnosťou do 30 kalendárnych dní, pričom nemala na jej úhradu zabezpečený dostatok finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2013 a 2014, nepostupovala podľa § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zároveň porušila finančnú disciplínu v sume 57 000,00 eur podľa § 31 ods. 1 písm. f) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Z hlavnej knihy, denníka ani z FIN 1-12, sa nedala overiť výška zaplatených úrokov podľa jednotlivých úverov, nakoľko obec účtovala všetky úroky zo ŠFRB aj z bankových úverov na jednom účte 562 Úroky, neviedla analytické účty podľa úverov a pri triedení výdavkov obec tiež používala pre všetky úroky rozpočtovú položku 651 004 Splácanie úrokov v tuzemsku ostatnému veriteľovi. Konečný stav k 31. 12. 2015 v účtovníctve bol v súlade so stavom čerpania k 31.12.2015 podľa FIN 1-12. Nesprávnym triedením výdavkov za úhradu úrokov bankových úverov z uvedených podpoložiek rozpočtovej klasifikácie v sume 1 915,28 eur nekonala obec v súlade s opatrením MF SR k rozpočtovej klasifikácii, ktorým sa vykonáva § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Správne mali byť úroky platené banke triedené na podpoložke 651002 Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolná skupina overila výšku úrokov z úverov ŠFRB podľa výpisov. K 31. 12. 2015 ŠFRB z prvého úveru zúčtoval úroky v sume 2 920,84 eur a z druhého úveru v sume 2 922,19 eur. Na účte 562 Úroky obec zaúčtovala úroky z úverov ŠFRB v sume 10 703,84 eur (za obidva úvery). Tým, že obec zaúčtovala úroky z úverov ŠFRB na účet 562 Úroky vo vyššej sume ako boli skutočne zúčtované ŠFRB, nepostupovala v súlade s § 63 ods. 2 postupov účtovania, podľa ktorého sa na ťarchu tohto účtu účtuje platobná povinnosť z dôvodu úrokov voči bankám, dodávateľom pri pôžičkách, finančných operácií, napríklad eskontu cenných papierov. Nedodržaním postupov účtovania obec nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec v roku 2015 nemala finančné prostriedky fondu opráv analyticky oddelené na bankovom účte, čo nebolo v súlade s § 40 ods. 3 opatrenia MF SR k postupom účtovania, podľa ktorého v účtovnej jednotke, ktorou je obec sa na samostatnom analytickom účte sa účtujú prostriedky peňažných fondov. Nedodržaním postupov účtovania obec nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Tým, že obec uviedla v poznámkach k účtovnej závierke nesprávnu informáciu o záložnom práve k majetku a o splátkach istiny a úrokov úveru, nepostupovala v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia MF SR k usporiadaniu a predkladaniu účtovnej závierky, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Tým, že obec nedodržala predmetné ustanovenie opatrenia, nepostupovala v zmysle § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Tým, že obec neuviedla v poznámkach informáciu o záložnom práve k nehnuteľnostiam nepostupovala podľa § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa v poznámkach uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát, prípadne ďalšie výkazy a údaje, ktoré ich vysvetľujú a dopĺňajú. V poznámkach sa uvádzajú aj informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných metód, a ďalšie informácie podľa požiadaviek ustanovených týmto zákonom. V poznámkach uvedie účtovná jednotka tiež informácie o skutočnostiach, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nevykazuje v ostatných súčastiach účtovnej závierky, ale ich dôsledky menia významným spôsobom pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predbežnú FK v obci vykonávala jedna zamestnankyňa obce a starostka obce. Tým, že starostka obce ako štatutárny orgán obce vykonávala predbežnú FK, nebola zachovaná vzájomná nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomoci zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomoci zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva, podľa § 8 písm. c) zákona o finančnej kontrole. Vymedzenie oprávnených osôb na vykonávanie predbežnej FK neumožňovalo v plnom rozsahu aplikovať ani § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnú FK vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu finančnej operácie, resp. je časti v prípade dvoch zmlúv a 14 objednávok, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého predbežnou FK orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu. Zároveň obec nekonala v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého sa predbežnou FK overuje súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom, medzinárodnými zmluvami, rozhodnutiami alebo s internými aktmi riadenia so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov. Pri podpise zmluvy ide o finančnú operáciu, na základe ktorej sa realizuje vstup do záväzku, pričom podpis zmluvy predpokladá finančné plnenie na výdavkovej strane rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežná FK bola pri dvoch zmluvách vykonaná len jednou osobou, čím obec nepostupovala v súlade s § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Očová

IČO
00320153
Sídlo
SNP 330/110, 96223 Očová
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
28.03.2016 - 20.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Programový rozpočet obce na rok 2015 obsahoval 18 programov, pričom každý z nich mal len zámer a komentár programu, ale chýbali ciele a merateľné ukazovatele.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo finančnom ani v programovom rozpočte obce na rok 2015 neboli dotácie, poskytované právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, rozpočtované na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov, nebol ani odkaz na príslušnú zmluvu, na základe ktorej bola dotácia poskytnutá,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zmeny rozpočtu neboli vykonávané rozpočtovými opatreniami podľa zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vykonala dodatočné úpravy rozpočtu na jeho skutočné plnenie na konci roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Hlavný kontrolór nepreveril prijatie finančných prostriedkov zo ŠFRB a kontokorentného úveru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne uplatnila ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie, keď výdavky za poradenstvo v rámci projektu a dodanie svetelno-technického merania zatriedila na podpoložku 637011 Štúdie, expertízy, posudky a 637012 Poplatky a odvody, výdavky za údržbu cintorína zatriedila na podpoložku 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec akceptovala žiadosti o dotácie, ktoré boli podané po stanovenom termíne v rozpore s čl. 3 VZN o poskytovaní dotácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec ku zverejneným dodávateľským faktúram neuvádzala identifikáciu zmluvy, keď faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou, identifikáciu objednávky, keď faktúra súvisela s objednávkou, identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia ako je adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby a prideleného identifikačného čísla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec neuviedla správnu informáciu o peňažných fondoch obce vo finančnom výkaze FIN 6-04 k 31.12.2015
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri účtovaní výnosov z transferov nedodržala § 68 ods. 1 postupov účtovania, keď tieto výnosy zaúčtovala ako tržby z predaja služieb.,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec pri predaji cenných papierov nepostupovala podľa § 63 ods. 1 a 74 ods. 1 postupov účtovania, keď úbytok cenných papierov a tržby z predaja cenných papierov zaúčtovala na nesprávne účty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezaradila do užívania rekonštrukciu stavby po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 28 ods. 1 postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec zaúčtovala údržbu cintorína na účet obstarania dlhodobého hmotného majetku, čo nebolo v súlade s § 58 ods. 1 postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec zaúčtovala rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému na účet Stavby, čím nepostupovala podľa § 32 ods. 9 písm. b) postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec zaúčtovala rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia na účet 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, pričom pôvodné verejné osvetlenie evidovala ako stavbu. Tým, že obec nezvýšila ocenenie pôvodného verejného osvetlenia o jeho technické zhodnotenie, nepostupovala podľa § 22 ods. 2 postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec vykonala opravu nesprávne zaúčtovaných oprávok z minulých rokov v sume 64 525,67 eur a 6 153,36 eur do nákladov bežného obdobia na účet 548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť a nie na ťarchu účtu 428, čím nepostupovala v súlade s § 6 ods. 1 písm. a) a c) postupov účtovania,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec zaúčtovala úbytok predaných pozemkov v cenách, za ktoré pozemky predala, čím nepostupovala podľa § 61 ods. 1 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevytvorila opravné položky k pohľadávkam, pri ktorých bolo opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí podľa § 15 ods. 5 postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uviedla v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky rôzne informácie o vytvorených rezervách (v súvahe ako zákonné, VZS ako ostatné), čím nepostupovala podľa § 2 ods. 1 opatrenia MF SR k účtovnej závierke. V poznámkach k účtovnej závierke uviedla nesprávne informácie o významných položkách rezerv, o pohľadávkach podľa doby splatnosti a o dlhu obce, čím nepostupovala podľa § 3 ods. 1 opatrenia MF SR k účtovnej závierke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou vybranej vzorky dokladov bolo zistené, že predbežnú finančnú kontrolu na dvoch faktúrach vykonal len jeden zamestnanec a na piatich faktúrach vykonal predbežnú finančnú kontrolu starosta obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu pri troch preverených zmluvách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.

Obec Rešica

IČO
00324647
Sídlo
Rešica 119, 04473 Rešica
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.02.2016 - 12.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nevykonal úpravy rozpočtu v priebehu rozpočtového roka podľa § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt dosiahol vyššie bežné príjmy a čerpal vyššie bežné výdavky oproti upravenému rozpočtu bez vykonania zmien rozpočtu, čím porušil § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pretože obec mala sledovať v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonať zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou poskytovania povinných údajov týkajúcich sa rozpočtu a jeho zmien do rozpočtového informačného systému pre samosprávu bolo zistené, že obec nedodržala § 12 ods. 4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pretože nevložila druhú zmenu rozpočtu vykonanú 17.06.2015 do rozpočtového informačného systému.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Použitím návratných zdrojov financovania v sume 5 220,37 eur na bežné výdavky, ktoré neboli splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu, bol porušený § 17 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt prijal pôžičky bez schválenia v OZ, čo bolo v rozpore s § 11 ods. 4 zákona písm. b) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Stanovisko HK k úverom bolo spracované päť dní po podpísaní úverových zmlúv, čo bolo v rozpore s § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pretože dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania preveruje hlavný kontrolór pred ich prijatím.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec počas roka 2015 prijala dve krátkodobé bezúročné pôžičky v celkovej sume 50 000,00 eur. Preverením dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania bolo zistené, že nebol dodržaný § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec porušila § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pretože poskytla preddavky na obstaranie tovaru bez písomnej dohody. Zároveň bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 50 000,00 eur. Preddavky boli zúčtované do troch mesiacov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nesprávnym triedením v spolu sume 55 964,82 eur obec nepostupovala v súlade s opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení a zároveň nekonala v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zistené chyby pri čerpaní výdavkov boli nad stanovenú významnosť.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec tým, že ako povinná osoba nezverejnila vymenované zmluvy porušila § 5a zákona o zverejňovaní informácii v spojení so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nesprávnym usporiadaním a obsahovým vymedzením finančných výkazov nebol dodržaný § 1 opatrenia MF SR z 22.novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Kontrolou účtovných dokladov za rok 2015 bolo zistené, že faktúry v celkovom počte 116 v sume 164 413,71 eur neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, čím bol porušený § 10 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve. Predložené výdavkové pokladničné doklady v celkovom počte 195 v sume spolu 20 105,54 eur neobsahovali: • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, čo bolo v rozpore s § 10 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržaním postupov účtovania v sume celkom 181 731,73 eur kontrolovaný subjekt porušil § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na základe nedostatkov zistených pri vykonaní dokladovej inventúry k 31.12.2015 možno konštatovať, že obec nepostupovala podľa § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého bola povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením bolo zistené, že obec uviedla budovu školiaceho zariadenia do používania bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia, čím porušila § 76 ods. 1 a § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obec prevádzkovala školiace zariadenie aj za účelom príležitostného ubytovania a podávania stravy formou cateringu bez príslušného povolenia na podnikanie, pričom zariadenie bolo v roku 2015 využité 45 krát. Uvedeným konaním obec nekonala podľa § 45 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého kto hodlá prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť miestne príslušnému živnostenskému úradu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 455/1991 Zb.
Dlhodobý úver v sume 4 447,76 eur vykázaný podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť úveru, ktorého splatnosť nebola dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka sa mal v súvahe vykázať ako krátkodobý záväzok, čím nebol dodržaný § 2 ods. 3 Opatrenie MF/25755/2007-31
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
V poznámkach – textová časť v Čl. IX Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu bola nesprávne uvedená informácia o zmenách rozpočtu. V tabuľkovej časti poznámok Tabuľka č. 8 Záväzky podľa doby splatnosti kontrolovaný subjekt nesprávne uviedol, že všetky záväzky v sume 113 714,95 eur boli v lehote splatnosti a taktiež nevyplnil tabuľku č. 15 Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku. Nesprávnym a neúplným vyplnením poznámok účtovnej závierky k 31.12.2015 kontrolovaný subjekt porušil § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve a § 3 ods. 1 Opatrenia MF/25755/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
Smernica o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly neupravovala systém vnútornej kontroly ani konkrétne oddelenie povinnosti a kompetencii zodpovedných zamestnancov. Vykonanie PFK bolo realizované formálne, pretože zodpovedná osoba vyznačila odtlačkom pečiatky jej vykonanie s výrokom „nedostatky neboli zistené“ a podpisom osoby zodpovednej za zaúčtovanie. Uvedené vykonávanie PFK bolo v rozpore s § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
PFK vykonávala len jedna osoba - osoba zodpovedná za zaúčtovanie došlo čím došlo k porušeniu § 8 písm. c) zákona o finančnej kontrole. Smernica o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly neupravovala systém vnútornej kontroly ani konkrétne oddelenie povinnosti a kompetencii zodpovedných zamestnancov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Finančné operácie realizované na základe výdavkových pokladničných dokladov v počte 195 kusov a odberateľských faktúr v počte 43 kusov neboli overené PFK. Nevykonaním PFK v uvedených prípadoch bol porušený § 6 ods. 1 v spojení s § 9 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór obce pri výkone kontrolnej činnosti nepostupoval podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon, čím porušil § 18e zákona o obecnom zriadení tým, že z vykonaných následných finančných kontrol nevypracoval správu, resp. záznam o výsledku následnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór obce nevypracoval odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014, čím porušil § 18f písm. c) zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór obce nepredložil OZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, čím porušil § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Sedliská

IČO
00332836
Sídlo
Sedliská 0, 09409 Sedliská
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.04.2016 - 14.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vykonanie rozpočtovej zmeny starostom obce bez schválenia v ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nepreverenie dodržania podmienok pre prijatie NZF zo strany HK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne uplatnenie rozpočtovej klasifikácie pri triedení príjmov a výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Financovanie výdavkov na komerčné poistenie starostu, poslancov a zamestnancov obce nad rámec oprávnenia.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Úhrada výdavkov pre FK Sedliská priamo z rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nezverejnenie zákazky na reštaurovanie sochy v profile verejného obstarávateľa.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nedodržanie obsahového vymedzenia informácií a údajov vo finančných výkazoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Neesprávne účtovanie podľa opatrenia o postupoch účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Nesprávny dátum uskutočneného účtovného prípadu uvedeného na účtovnom doklade.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Priebežnú finančnú kontrolu vykonával starosta obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Z priebežnej finančnej kontroly nebol vypracovaný záznam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Teriakovce

IČO
00327859
Sídlo
Teriakovce 54, 08005 Teriakovce
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.06.2016 - 25.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nesledovala vývoj hospodárenia a nevykonávala zmeny v rozpočte, čím došlo k prekročeniu bežných výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ObZ neschválilo zmenu rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vykonala úpravu rozpočtu bez rozpočtového opatrenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uznesenie o schválení záverečného účtu neobsahovalo informáciu o potvrdení spôsobu financovania schodku rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie pri triedení príjmov a výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie pri triedení príjmov a výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie pri triedení príjmov a výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42
Nezverejnenie zákazky nad 1000 eur v súhrnnej správe o zákazkach
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nedodržanie obsahového vymedzenia infor. a údajov vo finančných výkazoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec neviedla časť prostriedkov rezervného fondu na samostatnom analytickom účte pred jeho prevedením na účet rezervného fondu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Nevypracovanie stanoviska o preverení podmienok pre prijanie návratných zdrojov financovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Neúčtovanie o vzniku preddavku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Nesprávne účtovanie o vzniku záväzku pri zálohových platbách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Nesprávne účtovanie o transferoch subjektom mimo verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Nesprávny dátum uskutočneného účtovného prípadu uvedeného na účtovnom doklade
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Nedodržanie opatrenia MF o postupoch účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonávala inventarizáciu rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy majetku neobsahovali meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nebol uvedený v inventúrnych súpisoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V inventarizačnom zápise chýbali výsledky porovnania skutočného stavu so stavom v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neuviedla v poznámkach za rok 2015 správne a úplne údaje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal sám starosta obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nevykonala v súvislosti s uzatvorenými zmluvami predbežnú finančnú kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór obce Teriakovce nepredložil správu o výsledkoch kontroly účtovníctva vypracovanú 04.12.2015 priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Uhrovec

IČO
00311201
Sídlo
SNP 86/7, 95641 Uhrovec
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
14.02.2016 - 03.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Štyri zmeny rozpočtu neboli nahraté do konca príslušného mesiaca, v ktorom boli schválené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2. V záverečnom účte chýbal prehľad o stave a vývoji dlhu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
3. Zatriedenie úhrad za stavebné práce na realizácii nového zberného dvora do nesprávnych podpoložiek ERK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
4. Zatriedenie výdavkov za opravu sedacích častí lavičiek a opravu priestorov kultúrneho domu do všeobecných služieb.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42
5. Zatriedenie navýšenia dlhodobého úveru ako prijatie krátkodobého úveru a splátky ako splatenie krátkodobého úveru.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42
6. Nesprávne zaúčtovanie predaných akcií do prevádzkových nákladov, bankové úroky do mzdových nákladov a záväzkovú províziu na nepovolený nákladový účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
7. Kúpa rôzneho materiálového vybavenia pre zberný dvor zaúčtovaná v nákladoch do ostatných služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
8. Technické zhodnotenie budovy ZŠ s MŠ zaradené do majetku obce, bez následného zverenia do správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
9. Obec nezapísala budovu Obecný úrad – stará budova do katastra nehnuteľností.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
10. Názvy nehnuteľností nesúhlasili s názvami na listoch vlastníctva a obstaraný územný plán nebol zaradený v evidencii majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
11. Nevykonaná dokladová inventarizácia oprávok, daňového záväzku splatnej dane a chýbalo ocenenie jednotlivých pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Neúčinné konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
12. Obec neviedla analytickú evidenciu pozemkov vo finančnom vyjadrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
13. Časť dlhodobých bankových úverov splatných do jedného roka nebola vykázaná v účtovnej závierke ako krátkodobé záväzky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
14. Časť dlhodobého hypotekárneho úveru splatná do jedného roka odo dňa zostavenia účtovnej závierky nebola uvedená v poznámkach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
15. Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly na úverových zmluvách a dodatkoch.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie, Neúčinné konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.

Obec Vydrany

IČO
00228788
Sídlo
Vydrany 71, 93016 Vydrany
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.05.2016 - 28.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V prípade viazaných prostriedkov na digitálny kamerový systém vo výške 156 100,00 eur obec rozpočtovala prostriedky na podpoložke ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 718 007 Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry, ale samotné plnenie obec vykázala podľa jednotlivých zdrojov príjmov na podpoložke 713 004 Nákup prevádzkových strojov, zariadení a techniky. Tým, že obec nevykonala presun prostriedkov medzi položkami v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 rozpočtovým opatrením, nekonala v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého príslušný orgán obce vykoná presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Kontrolou bolo zistené, že obec v roku 2015 neúčtovala na účte 314 Poskytnuté prevádzkové preddavky žiadne poskytnuté preddavky, pričom kontrolou faktúr (vzorka 99 faktúr) boli zistené dve zálohové faktúry na stravné lístky vo výške 4 242,24 eur (faktúry č. 293 a č. 248) a na zbierku zákonov vo výške 72,00 eur (faktúra č. 320). Preddavok na zbierku zákonov v sume 72,00 eur nemala obec zmluvne písomne dohodnutý. Obec tým, že poskytla preddavok, ktorý nemala zmluvne písomne dohodnutý nekonala v súlade s § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň uvedeným konaním porušila finančnú disciplínu vo výške 72,00 eur v zmysle § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy – úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
V jednom prípade žiadateľ dal žiadosť o poskytnutie dotácie v maďarskom jazyku. Obec žiadosť akceptovala a poskytla dotáciu. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 3 ods. 4 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, podľa ktorého fyzická osoba a právnická osoba v úradnom styku s orgánom územnej samosprávy používa štátny jazyk, ak tento zákon neustanovuje inak.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 270/1995 Z.z.
V troch prípadoch v sume 11 429,80 eur (FC Vydrany 2 167,00 eur, Csemadok 4 067,70 eur a dobrovoľný hasičský zbor 5 195,10 eur) bolo zistené, že obec neposkytla príjemcom dotáciu formou transferu v zmysle § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ale obec priamo uhrádzala jednotlivé faktúry dodávateľom. Uvedeným konaním obec nekonala v súlade s čl. III zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce a zároveň v sume 11 429,80 eur porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy tým, že nedodržala ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Ďalej bolo zistené, že obec uhradila nad rámec schválenej dotácie z rozpočtu obce sumu 67,70 eur združeniu Csemadok, čím nekonala v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 a ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorých obec hospodári podľa schváleného rozpočtu a sleduje v priebehu roka vývoj hospodárenia a v prípade potreby vykoná zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec z celkovej sumy poskytnutých výdavkov na dotácie nesprávne zatriedila výdavky vo výške 11 362,80 eur na podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 641001 Transfery príspevkovej organizácii. Správne malo byť 642001 Transfery občianskemu združeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z.
Kontrolou nákladov na reprezentáciu (účet 513) bolo zistené, že obec nemala tento druh nákladov a výdavkov upravený interným predpisom a na účet 513 účtovala náklady vo výške 1 691,44 eur a na podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 633016 Reprezentačné zatriedila výdavky vo výške 2 756,18 eur. Výdavky vo výške 1 064,74 eur (deň dôchodcov, maškarný ples), obec nesprávne zatriedila na podpoložka ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 633016 Reprezentačné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Výdavky na členské príspevky zatriedené na podpoložku 642 006 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mala obec vo výške 1 406,70 eur. Kontrolou bolo zistené, že ako výdavok na členské príspevky (podpoložka 642006) obec zatriedila aj vložné za delegáta snemu ZMOS vo výške 50,00 eur. Obec nesprávnym triedením výdavkov na dotácie vo výške 11 362,80 eur poskytnutých občianskym združeniam, reprezentačných výdavkov vo výške 1 064,74 eur a výdavku vo výške 50,00 eur ako členský príspevok, nekonala v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 a porušila ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň ustanovenie § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
- Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní „ Zber, odvoz a uloženie odpadu v obci Vydrany“ v sume 17 000,00 eur. Verejné obstarávanie bolo začaté 16.03.2015 a bolo realizované v zmysle § 155m ods. 13 v spojitosti s § 9 zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolou bolo zistené, že obec nezverejnila na profile verejného obstarávateľa v elektronickom úložisku súhrnnú správu o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, čím nekonala v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, ktorých hodnota je rovná alebo vyššia ako 1 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V zmysle zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 27.02.2014 bola obec ako verejný obstarávateľ povinná zriadiť si profil v elektronickom úložisku a zverejňovať informácie a dokumenty o ktorých to ustanovuje zákon o verejnom obstarávaní. Obec na svojom profile v elektronickom úložisku nezverejňovala doklady o podlimitných zákazkách, čo nebolo v súlade s § 100 ods. 1 písm. d) a l) v nadväznosti na § 49a ods. 1 písm. b) až písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je povinnosťou verejného obstarávateľa uverejniť v profile súťažné podklady, zmluvu a každý dodatok, dokument, ktorý potvrdzuje, že došlo k dodaniu tovaru alebo poskytnutí služby, sumu skutočného plnenia zo zmluvy, zoznam subdodávateľov a informácie a dokumenty o ktorých to ustanovuje zákon.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že obec v roku 2015 zakúpila ojazdené fekálne vozidlo v hodnote 2 550,00 eur, ktoré bolo zaradené do majetku, pričom obec nepreukázala vykonanie verejného obstarávania a nearchivovala všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzatvorenia zmluvy. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzatvorenia zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec v 13 prípadoch nezverejnila nájomné zmluvy a ich dodatky, čím nepostupovala v súlade s § 5a ods. 1 a ods. 14 zákona o slobode informácií, podľa ktorého povinne zverejňovanou zmluvou je zmluva, ktorá sa týka používania finančných prostriedkov a majetku obce; povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Kontrolné zistenie v prípade nezverejnenia zmlúv a dodatkov k zmluvám bolo významné z hľadiska ich účinnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou zverejňovania faktúr a objednávok na vzorke 99 faktúr za mesiace máj a jún pri preverovaní nákladov a výdavkov bolo zistené, že obec zo vzorky 99 faktúr mala zverejnenú len jednu faktúru. Zverejnené faktúry a objednávky nezverejnila v štruktúrovanej a prehľadnej forme, čím nekonala v súlade s ustanovením § 5b ods. 1 písm. a) a b) zákona o slobode informácií, podľa ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác a o faktúre za tovary, služby a práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou finančného výkazu FIN 1-12, hlavnej knihy, súvahy a výkazu ziskov a strát bolo zistené, že splátky istiny predmetných úverov obec uhradila v roku 2015 vo výške 91 100,76 eur, z toho úvery ŠFRB vo výške 65 336,76 eur. Obec splátky istiny úverov vo výške 91 100,76 eur zatriedila na podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých. Splátky istiny z úverov ŠFRB vo výške 65 336,76 eur mala obec správne zatriediť na podpoložku 821007 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov dlhodobých. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42. Zároveň nekonala v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ustanovením § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec v kontrolovanom období uhradila úroky z úverov vo výške 29 673,67 eur, z toho úroky ŠFRB vo výške vo výške 19 986,79 eur a komerčným bankám vo výške 9 686,88 eur. Kontrolou bolo zistené, že splátky úrokov obec nesprávne zatriedila na podpoložku 651001 Splácanie úrokov v tuzemsku Národnej banke Slovenska, čím nekonala v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42. Zároveň nekonala v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ustanovením § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Správne triedenie úrokov malo byť vo výške 9 686,88 eur na podpoložku 651002 Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky a vo výške 19 986,79 eur na podpoložku 651004 Splácanie úrokov v tuzemsku ostatnému veriteľovi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec prijala 23.10.2015 od podnikateľského subjektu (MAXNETWORK, s.r.o.) krátkodobú finančnú výpomoc vo výške 156 100,00 eur. Prijatie finančnej výpomoci bolo schválené OZ uznesením č. 148 z 05.10.2015. Úverová zmluva bola uzatvorená 23.10.2015. Finančnú výpomoc vo výške 156 100,00 eur obec vrátila veriteľovi 22.12.2015. Kontrolou bolo zistené, že obec nezatriedila prijatie a splátku krátkodobej finančnej výpomoci na podložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, čím nekonala v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42. Zároveň nekonala v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ustanovením § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Správne mali byť použité podpoložky 514001 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoc krátkodobé a 821006 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí krátkodobých. Ďalej bolo kontrolou zistené, že vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci vo výške 156 100,00 eur obec účtovala ako storno obratov účtu 249 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci, čím nekonala v súlade s § 7 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec dostala 07.05.2015 formou výpožičky od Ministerstva vnútra SR hasičský automobil v obstarávacej hodnote 114 813,60 eur na obdobie do 31.03.2020. Kontrolou bolo zistené, že obec o hmotnom majetku vo výpožičke neúčtovala na podsúvahovom účte, čo nebolo v súlade s § 79 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a porušila ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec uzatvorila 06.10.2015 s obchodnou spoločnosťou MAXNETWORK, s.r.o. zmluvu o nájme zastavanej plochy a nádvoria o výmere 200 m2 v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a to na dobu určitú od 06.10.2015 do 25.10.2017 na skladovanie a logistické účely. Zmluvu obec uzatvorila na základe žiadosti obchodnej spoločnosti, ktorá bola schválená uznesením OZ č. 140 z 05.10.2015. Výška nájomného bola určená v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2012 o miestnych poplatkoch, a to 0,185 eur/m2/deň za prenájom zastavanej plochy a nádvoria. V žiadosti obchodnej spoločnosti bol uvedený aj prenájom polyfunkčnej budovy. Predmet nájmu bol v článku I. ods. 1 nájomnej zmluvy uvedený ako pozemok o výmere 200 m2, na ktorom je postavená bytová budova, to znamená., že predmetom nájmu bol len pozemok v úhrnnej výmere 200 m2. Obec v skutočnosti prenajímala aj budovu postavenú na pozemku, čo nebolo v súlade s článkom I. ods. 1 zmluvy o nájme. Kontrolovaný subjekt zároveň nekonal v súlade s ustanovením § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú účastníci ako zmluvné strany povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Celkové nájomné na dohodnuté obdobie bolo v sume 27 787,00 eur a bolo splatné v deň podpísania zmluvy. Nájomné bolo uhradené v dohodnutej výške 23.10.2015, t. j. 17 dní po lehote. Ďalej obec nepreukázala zverejnenie zámeru prenajať svoj majetok minimálne na 15 dní pred uzatvorením nájomnej zmluvy, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 9a ods. 5 zákona o majetku obcí v nadväznosti na ustanovenie § 9a ods. 9 uvedeného zákona, podľa ktorých obec zverejní zámer prenajať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce, ak ju má zriadenú najmenej na 15 dní. Zároveň obec nekonala v súlade s článkom 3 ods. 12 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec poskytla v piatich prípadoch dotácie vo výške 32 062,80 eur v zmysle § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (občianske združenia), občianskemu združeniu. Kontrolou poskytnutých dotácií bolo zistené, že boli poskytnuté občianskym združeniam za podmienky zúčtovania poskytnutých transferov, ale obec ich účtovala priamo do finančných nákladov obce (účet 568 Ostatné finančné náklady). Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s § 2 a § 63 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, podľa § 2 nebol dodržaný deň uskutočnenia účtovného prípadu, keď náklady mohla obec účtovať až po doručení vyúčtovania dotácie občianskym združením a podľa § 63 ods. 4 sa ako ostatné finančné náklady účtujú náklady peňažného styku, poistné, náklady so získaním bankových záruk a podobné bankové výdavky. Zároveň obec nekonala v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Správne účtovanie malo byť na účte 372 Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy a pri ich zúčtovaní na účet 586 Náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou poskytovania preddavkov bolo zistené, že obec poskytla v priebehu roka 2015 v dvoch prípadoch preddavky na nákup tovarov a služieb vo výške 4 242,24 eur (2 245,45 eur na stravné lístky a 1 996,79 eur na zbierku zákonov) a neúčtovala o nich na účte 314 Poskytnuté prevádzkové preddavky, čím nekonala v súlade s § 43 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-1, podľa ktorého sa na tomto účte účtujú poskytnuté preddavky z obchodných vzťahov pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa a zároveň s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Ďalej bolo zistené, že do nákladov roku 2015 bol zaúčtovaný výdavok uhradený 08.01.2015 vo výške 516,26 eur za členský príspevok Migroregiónu Dunajská magistrála za rok 2014, čo nebolo v súlade s § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka účtuje a vykazuje prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec mala s účinnosťou od 01.01.2008 vydanú internú smernicu č. 2/2008 – evidencia, odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku, v ktorej si určila odpisový plán, dobu odpisovania podľa predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov t. j. účtovné odpisy a odpisový plán, ktorý mal šesť odpisových skupín s dobou odpisovania 4, 6, 10, 20, 40 a 60 rokov. Ďalej v poznámkach k 31.12.2015 uviedla informácie, že účtovná jednotka používa lineárnu metódu odpisovania a zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona o dani z príjmov. Kontrolou bolo zistené, že odpisový plán na základe ktorého obec vykonávala odpisovanie majetku v roku 2015 bol zostavený v súlade s § 28 ods. 3 zákona o účtovníctve a v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona o dani z príjmov, t. j. šesť odpisových skupín s dobou odpisovania 4, 6, 8, 12, 20 a 40 rokov. Ďalej kontrolou inventárnych kariet majetku bolo zistené, že údaje o odpisovej skupine a dobe odpisovania neboli na inventárnych kartách majetku uvedené v súlade s odpisovým plánom a s článkom 3 internej smernice č. 2/2008.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vypracovaných bolo celkom 30 inventúrnych súpisov majetku a záväzkov. Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva. Kontrolou bolo zistené, že inventúrne súpisy neobsahovali v 30 prípadoch: deň začatia inventúry a deň skončenia inventúry, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku; odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov; meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s § 30 ods. 2 písm. b), e), h) a i) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Ďalej bolo kontrolou zistené, že obec nevypracovala inventarizačný zápis, čím nekonala v súlade s § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a v ktorom sa uvádzajú výsledky porovnania stavu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov zistených v inventúrnych súpisoch so stavom v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou NKÚ bolo zistené, že v deviatich prípadoch obec nevykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, a to na účtoch evidovaných v hlavnej knihe 042, 213, 324, 331, 335, 336, 342, 428 a 472. Obec tým, že nevykonala v deviatich prípadoch riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov so stavom k 31.12.2015 v súlade s § 29 a § 30 porušila § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou dohôd o hmotnej zodpovednosti bolo zistené, že tieto mala obec uzatvorené s 11 zamestnancami. Vo všetkých prípade boli uzatvorené dohody na prevzatie hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené k vyúčtovaniu, a to peniaze v hotovosti v pokladnici obecného úradu, základnej školy, základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a školskej jedálne pri materskej škole. Žiadny zamestnanec nemal uzatvorenú hmotnú zodpovednosť za hodnoty zverené k vyúčtovaniu, a to ceniny a zásoby materiálu. V troch prípadoch boli uzatvorené dohody o hmotnej zodpovednosti, podľa ktorých zamestnanci zodpovedali za hmotný a nehmotný majetok obecného úradu, ktorý nie je určený na obeh a obrat (§ 179 Zákonníka práce všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu). Tým obec nekonala v súlade s § 182 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Kontrolou pohľadávok zistené, že obec nevytvorila k pohľadávkam po lehote splatnosti opravné položky, čím nekonala v súlade s § 15 ods. 1 a ods. 5 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, Internej smernice č. 1/2008 pre vedenie účtovníctva a zároveň porušila § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorých ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
kontrolou zistené, že obec na účte 475 Dlhodobé prijaté preddavky viedla prijaté finančné zábezpeky v zmysle § 12 ods. 8 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov k nájomným bytom obstaraných z úverov ŠFRB vo výške 104 387,12 eur, čo nebolo v súlade s § 55 ods. 8 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, podľa ktorého sa na uvedenom účte účtujú prijaté preddavky od odberateľov a zároveň porušila ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Finančná zábezpeka podľa § 12 ods. 7 zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Správne mala byť finančná zábezpeka účtovaná v analytickom členení na účet 479 Ostatné dlhodobé záväzky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec nemala zriadenú žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu. Kontrolou informácií uvedených v poznámkach o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky bolo zistené, že obec v tejto časti uviedla informácie o piatich rozpočtových organizáciách, a to základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, školskom klube, materskej škole a školskej jedálni, ktoré tvorili v rámci organizačnej štruktúry obce len samostatné organizačné zložky školskej správy. Ďalej preverením údajov o pohľadávkach bolo zistené, že účtovná jednotka v tabuľke č. 4 pohľadávky podľa doby splatnosti uviedla informácie, že všetky pohľadávky vo výške 121 224,74 eur sú pohľadávkami po lehote splatnosti. V skutočnosti pohľadávky k 31.12.2015 vo výške 42 405,00 eur boli pohľadávky v lehote splatnosti (podľa preverenia skôr uvedeného v časti vykazovanie údajov v súvahe). Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 a porušila § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že predbežná finančná kontrola zmlúv a objednávok nebola vykonávaná, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu alebo jej časť. Zároveň obec nekonala v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 4 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého sa predbežnou finančnou kontrolou overuje súlad pripravovanej finančnej operácie alebo jej časti so schváleným rozpočtom, medzinárodnými zmluvami, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami alebo internými aktmi riadenia so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Finančnú operáciu alebo jej časť nemožno vykonať alebo v nej pokračovať bez jej overenia predbežnou finančnou kontrolou. Kontrolou faktúr bolo zistené, že predbežnú finančnú kontrolu vykonávala v obci ekonómka obce a starosta, čím obec nepostupovala v súlade s § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie alebo jej časti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správa o činnosti hlavného kontrolóra bola OZ predložená 14.03.2016, čo nebolo v súlade s § 18f písm. e) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého hlavný kontrolór predkladá OZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Záhradné

IČO
00328022
Sídlo
Tulčícka 271/2, 08216 Záhradné
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.08.2016 - 04.10.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Hlavný kontrolór nevypracoval stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nesledovala vývoj hospodárenia a v prípade potreby nevykonala zmeny v rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet neobsahoval prehľad dotácií z rozpočtu obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne vyčíslila v záverečnom účte výsledok rozpočtového hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec poskytla dotáciu pre športový klub bez uzatvorenia písomnej zmluvy s prijímateľom dotácie.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec uhradila priamo zo svojho rozpočtu výdavky pre DHZ a Rímskokatolícku cirkev ako formu dotácie.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne uplatnila rozpočtovú klasifikáciu v 21 prípadoch pri triedení príjmov a výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 690/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nezverejnila v štvrťročných správach v profile VO zákazky nad 1000 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nezverejňovala celé znenie zmlúv, ale len ich stručný prehľad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nedodržala obsahové vymedzenie informácií a údajov vo finančných výkazoch.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec v 9 prípadoch nedodržala postupy účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
V inventúrnych súpisoch nebol uvedený skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neuviedla v poznámkach správne a úplne údaje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu na uzatvorených zmluvách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Následnú finančnú kontrolu vykonával starosta obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Plány kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórke neboli predložené ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správy z vykonaných kontrol v priebehu roka 2015 neboli vypracované a predkladané do ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 nebola predložená do 60 dní od uplanutia kalendárneho roku do ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nevypracoval stanovisko pred prijatím dlhodobého úveru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovávala záznamy z priebežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Čavoj

IČO
00318035
Sídlo
Čavoj 0, 97229 Čavoj
Kontrolované obdobie
2015 a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Zúčtovanie príjmov a výdavkov týkajúcich sa rozpočtového provizória nebolo vykonané.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2. Záverečný účet neobsahoval údaje o vývoji dlhu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
3. K 31.12.2015 obec 93,42 % prekročila stav dlhu k bežným príjmom predchádzajúceho roka nad 60 %.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
4. Stav dlhu nad 60 % nebol oznámený MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
5. Nesprávne zatriedenie úhrad faktúr za práce a materiál k dokončeniu vodovodu s vodojemom do bežných výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
6. Nesprávne zvolená metóda obstarávania pri zadávaní zákazky na obstaranie PVC a liatinových výrobkov na rozvod vody.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie, Neúčinné konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
7. Všetky realizované zákazky boli obstarávané bez stanovenia ich predpokladanej hodnoty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
8. Nebola vypracovaná súhrnná správa o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou než 1 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
9. Nezverejnených 11 zmlúv, zverejnením iba informácií o uzavretých štyroch zmluvách a jednom dodatku, v jednej zmluve nebol správne stanovený dátum účinnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb., 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.
10. Obec pri zverejnených informáciách o faktúrach neuvádzala identifikáciu zmluvy, alebo objednávky, ak faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou alebo objednávkou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
11. Účtovnú závierku za rok 2015 a finančné výkazy boli predložené do RIS.SAM po legislatívne stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31, 583/2004 Z.z.
12. Vo výkaze FIN 5-04 nebol údaj o uhradených úrokoch z úverov a vo výkaze FIN 6-04 bol uvedený vyšší stav bankových účtov v porovnaní so súvahou a s bankovými výpismi.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., MF/21513/2012-31
13. Nebola doložená dokumentácia preukazujúca zaúčtovanie obstarania majetku – stavby vodovodu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
14. Nesprávne zaúčtovanie uhradeného úroku ako zníženie záväzku dlhodobého bankového úveru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
15. Na faktúrach bol uvedený nesprávny účastník (obecný úrad - 11 prípadov)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
16. Zaúčtovanie prijatých miestnych daní a poplatkov priamo do výnosov, bez účtovania predpisov predmetných daní a poplatkov podľa vyrubení jednotlivým fyzickým a právnickým osobám.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
17. Obec v roku 2015 obstaraný vodovod a v majetku zaradené miestne komunikácie používala, pričom stále nemala stavebné povolenia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 50/1976 Zb.
18. Faktúry súvisiace s dokončovaním vodovodu boli zaúčtované do nákladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
19.Rezerva na audit účtovnej závierky 2015 nebola tvorená.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
20. Zistené chyby preukázali, že účtovníctvo nebolo vedené správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
21. Neúplná, nepreukázateľnú, nesprávna majetková a účtovná evidenciu pozemkov, bez vzájomného súladu s listami vlastníctva a stavieb bez súladu so súvahou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Neúčinné konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
22. Obec nepredložila dokumentáciu preukazujúcu vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2015. Inventarizácia nebola vykonaná od roku 2002
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Neúčinné konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
23. Individuálna účtovná závierka neobsahovala celý názov a sídlo účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
24. Nesprávne vykazovanie dlhodobých a krátkodobých záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky (1 prípad)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
25. Nedostatky v textovej a tabuľkovej časti poznámok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31, MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
26. Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly (13 zmlúv a 6 dodatkov)
Typ nedostatku: Neúčinné konanie, Neúčinné konanie Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
27. Nepredloženie plánu kontrolnej činnosti HK na prvý polrok
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
28. Nepredloženie správy o výsledkoch kontrol HK
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
29. Nepredloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2015
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Späť