Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-083/2012/1110
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Účel kontrolnej akcie:
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Suhrnna sprava_083_2012_1110_1110.pdf (582199)

Subjekty

Mesto Snina

IČO
00323560
Sídlo
Strojárska 2060/90, 06901 Snina
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.06.2012 - 02.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt vypracoval monitorovaciu správu so stavom k 30.06.2011, v ktorej vyhodnotilo plnenie rozpočtu a plnenie programov rozpočtu mesta vo finančnom vyjadrení, bez vyhodnotenia plnenia programov mesta podľa stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklady na obstaranie pozemku boli zaúčtované do účtovnej evidencie, pričom pozemok bol zaradený do účtovnej evidencie pred zaúčtovaním záväzku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklady na obstaranie pozemku boli zaúčtované do účtovnej evidencie, pričom pozemok bol zaradený do účtovnej evidencie pred zaúčtovaním záväzku, čím nepostupovalo podľa platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevykonal výber dodávateľa na poskytovanie právnych služieb v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Finančná transakcia bola overená predbežnou finančnou kontrolou, bez zistených nedostatkov pred uzatvorením zmluvy o odmene a nadobudnutím jej účinnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežná finančná kontrola bola vykonaná len vedúcim zamestnancom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevytvoril rezervu na podielovú odmenu advokáta a rezervu týkajúcu sa súdneho sporu - správca konkurznej podstaty obchodnej spoločnosti proti mestu Snina
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevytvoril rezervu na podielovú odmenu advokáta a rezervu týkajúcu sa súdneho sporu - správca konkurznej podstaty obchodnej spoločnosti proti mestu Snina, čim nepostupoval v súlade s postupmi účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevytvoril rezervu na podielovú odmenu advokáta a rezervu týkajúcu sa súdneho sporu - správca konkurznej podstaty obchodnej spoločnosti proti mestu Snina
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevymáhal pohľadávku v zmysle zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V schválenom návrhu rozpočtu neboli dotácie rozpočtované na konkrétnu úlohu alebo účel
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nemal poskytovanie dotácií upravené v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Doklad, ktorým boli zaúčtované transfery neobsahoval presné označenie účastníkov a správny dátum uskutočnenia účtovného prípadu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil preukázateľnosť dokladu, ktorým boli zaúčtované transfery
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne triedil výdavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uplatnil nesprávne triedenie výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uplatnil nesprávne triedenie výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt vykonal predbežnú finančnú kontrolu bez zistenia nedostatkov v prípade poskytnutia dotácie dvom športovým klubom, pričom úhrada dotácie prebehla pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí dotácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne zaúčtoval náklady v troch prípadoch v celkovej sume 612,76 eur do obdobia, s ktorým časovo a vecne nesúviseli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne zaúčtoval náklady za mobilný telefón
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne zaúčtoval náklady za mobilný telefón
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt účtoval v dvoch prípadoch - poplatok a asistenčná služba na účet 511, pričom časť nákladov sa týkala roku 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt účtoval v dvoch prípadoch - poplatok a asistenčná služba na účet 511, pričom časť nákladov sa týkala roku 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt zaúčtoval v dvoch prípadoch nájomné na účet 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt zaúčtoval v dvoch prípadoch nájomné na účet 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri inventarizácii záväzkov - krátkodobé rezervy nebol skutočný stav krátkodobých rezerv zistený dokladovou inventúrou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri inventarizácii záväzkov - krátkodobé rezervy priložený inventúrny súpis neobsahoval položkovitý zoznam krátkodobých záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri inventarizácii záväzkov - krátkodobé rezervy inventúrny zoznam neobsahoval výsledky z porovnania skutočného stavu záväzkov s účtovným stavom a výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevykonaním inventarizácie v súlade s § 30 nepostupoval v súlade s § 6
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole nebola v súlade so zákonom o finančnej kontrole, keďže v rámci predbežnej finančnej kontroly nebola zabezpečená dvojnásobná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V záznamoch z vykonania priebežnej finančnej kontroly neboli uvedené zistené skutočnosti v rámci úplnosti - ktoré doklady boli preverené, v rámci ktorej položky rozpočtu boli pripravované výdavky rozpočtované, uvedenie konkrétnej objednávky alebo uzatvorenej zmluvy, s ktorými všeobecne záväznými právnymi predpismi bol preverený súlad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mestská časť Bratislava - Devín

IČO
00603422
Sídlo
Kremeľská 39, 84110 Bratislava-Devín
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
31.05.2012 - 11.09.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že MČ Devín predložila ku kontrole výhľadové rozpočty bez dôvodovej správy a neobsahovali aj zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004, konala v rozpore s týmto ustanovením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavková časť rozpočtu na rok 2010 a 2011 nebola zostavená v programovej štruktúre, ktorá má obsahovať zámery a ciele v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zahrnutím sumy bežných príjmov vo výške 50 618 eur na položke 212 Príjmy z vlastníctva, ktorá bola rozpočtovaná nesprávne medzi kapitálovými príjmami, došlo porušeniu § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. v nadväznosti na § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Tým, že MČ Devín výdavky použité na realizáciu prác vykonaných na zbrojnici a pri rekonštrukcii Lomnickej a Slovienskej ulice zaklasifikovala a zatriedila ako bežné výdavky a nie ako kapitálové, porušila § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.,
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Zverejnený rozpočet za rok 2010 a 2011 obsahoval významné rozdiely s Finančným výkazom o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1 – 04, čím došlo k porušeniu Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/23989/2009-31.,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nezabezpečením zvýšenia príjmov zavedením miestnych daní alebo zvýšením sadzieb už zavedených miestnych daní od roku 2008 MČ Devín nekonala v súlade s § 19 ods. 23 zákona č. 583/2004 Z. z.,
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V priebehu rokov 2010 a 2011, MČ Devín nevykonávala monitorovanie a hodnotenie plnenia programov, čo bolo v rozpore s ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hodnotenie plnenia programov nebolo súčasťou záverečných účtov za roky 2010 a 2011, čo bolo v rozpore s ustanovením § 16 ods. 5 písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. Záverečné účty za roky 2010 a 2011 neobsahovali hodnotenie plnenia programov, čo bolo v rozpore s ustanovením § 16 ods. 5 písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z.,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MČ Devín nevykonávala zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka, čo bolo v rozpore s § 12 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.,
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
MČ Devín neviedol o prijatých rozpočtových opatreniach operatívnu evidenciu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MČ Devín nerozpočtovala len nevyhnutné bežné výdavky podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c) nadväzne na § 19 ods. 22 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
MČ Devín povinne nerozpočtovala finančné prostriedky len v takej výške, ktorými by zabezpečila zníženie záväzkov podľa § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade s časovým harmonogramom splácania týchto záväzkov.,
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Údaje o plnení rozpočtu v záverečnom účte neboli v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, čo bolo v rozpore s uvedeným ustanovením § 16 ods. 5 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou výpočtu výsledku rozpočtového hospodárenia (prebytku) za rok 2011 po vyššie uvedenej oprave bolo zistené, že MČ Devín nesprávne vypočítala prebytok 4 678 eur, (správne má byť suma 4 687 eur), ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, čím došlo k porušeniu § 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Údaje vykázané v súvahách a výkazoch neboli vyplnené v zmysle § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z.,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávnym zaúčtovaním krátkodobých záväzkov došlo k porušeniu § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MČ Devín vykonané práce na zbrojnici a pri rekonštrukcii Lomnickej a Slovienskej ulice nesprávne účtovala ako náklady a nie technické zhodnotenie, čím porušila § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
V troch prípadoch dodávateľské faktúry neboli účtované a súčasne vykázané v období, s ktorým časovo a vecne súviseli, čím došlo k porušeniu § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.,
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Nesplácaním dlhu v stanovenej výške podľa prijatého programu vrátane časového harmonogramu konala MČ Devín v rozpore s ustanovením § 19 ods. 21 zákona č. 583/2004 Z. z.,
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Tým, že MČ Devín výdavky použité na realizáciu prác vykonaných na zbrojnici a pri rekonštrukcii Lomnickej a Slovienskej ulice zaklasifikovala a zatriedila ako bežné výdavky a nie ako kapitálové, porušila § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
MČ Devín výdavky použité na realizáciu prác vykonaných na zbrojnici a pri rekonštrukcii Lomnickej a Slovienskej ulice nepoužila na účely, na ktoré boli v rozpočte schválené, čím došlo k porušeniu § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.,
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
MČ Devín vykonané práce na zbrojnici a pri rekonštrukcii Lomnickej a Slovienskej ulice nesprávne účtovala ako náklady a nie technické zhodnotenie, čím porušila § 28 ods. 1 písm. b) Opatrenia č. MF/16786/2007-31.,
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
MČ Devín vykonané práce na zbrojnici a pri rekonštrukcii Lomnickej a Slovienskej ulice nesprávne účtovala ako náklady a nie technické zhodnotenie, čím porušila § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
MČ Devín preddavok vo výške 135 000 eur nesprávne účtovala ako o náklade a nie o preddavku, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.,
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
V dvoch prípadoch dodávateľské faktúry neobsahovali protokoly o vykonaných prácach, čím došlo k porušeniu § 32 ods. 1 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z.,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V troch prípadoch dodávateľské faktúry neboli účtované a súčasne vykázané v období, s ktorým časovo a vecne súviseli, čím došlo k porušeniu § 6 ods. 1 Opatrenia č. MF/16786/2007-31,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V troch prípadoch dodávateľské faktúry neboli účtované a súčasne vykázané v období, s ktorým časovo a vecne súviseli, čím došlo k porušeniu § 3 ods. 1 Opatrenia č. MF/16786/2007-31,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MČ Devín poskytla preddavok vo výške 135 000 eur na obdobie dlhšie ako 3 mesiace a uvedený preddavok finančne nevysporiadala do konca rozpočtového roku 2011. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 19 ods. 8 a 10 zákona č. 523/2004 Z. z., čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. l zákona č. 523/2004 Z. z.,
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Tým, že inventarizácia k 31.12.11 neobsahovala inventúrne súpisy, MČ Devín porušila § 30 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neinventarizovaním účtu 384- výnosy budúcich období došlo k porušeniu § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z.,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri zákazke na rekonštrukciu Lomnickej a Slovienskej ulice, MČ Devín neuplatnila príslušný spôsob verejného obstarávania, čo bolo v rozpore s § 9 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.,
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Zákazka na rekonštrukciu Lomnickej a Slovienskej ulice nebola označená z hľadiska finančných limitov, ako podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 4 ods. 4 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z., vrátane dodržania pravidiel výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 5 zákona č. 25/2006 Z. z.,
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Zákazka na rekonštrukciu Lomnickej a Slovienskej ulice si vyžadovala súčinnosť odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie podľa § 116 ods. 1, prípadne inej osoby, podľa § 116 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z., čo však nebolo dodržané.,
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Pri zákazke na rekonštrukciu Lomnickej a Slovienskej ulice, MČ Devín nezabezpečila princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti podľa § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z.,
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Verejný obstarávateľ, MČ Devín pri zákazke na rekonštrukciu Lomnickej a Slovienskej ulice neuplatňovala príslušne postupy verejného obstarávania pre zadávanie podprahových zákaziek podľa § 99 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., ako aj podmienky pre výzvu na predkladanie ponúk podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.,
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Súťažné podklady pri zákazke na rekonštrukciu Lomnickej a Slovienskej ulice neboli pripravené v zmysle § 34 zákona č. 25/2006 Z. z., ako aj príslušná dokumentácia podľa § 21 zákona č. 25/2006 Z. z.,
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Pri zákazke na rekonštrukciu Lomnickej a Slovienskej ulice oznámenia vo verejnom obstarávaní neboli uskutočnené podľa § 23 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.,
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Hlavná kontrolórka porušila v dvoch prípadoch ustanovenie § 16 ods.1 zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého o kontrolných zisteniach následnej finančnej kontroly kontrolne orgány majú vypracovať správu, čiastkovú správu, priebežnú správu a záznam o výsledku kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mestská časť Košice-Poľov

IČO
00691062
Sídlo
Dolina 2, 04015 Košice-Poľov
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.06.2012 - 16.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržal zákonnú pätnásť dňovú lehotu zverejnenia návrhu rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebol zostavený programový rozpočet, ktorý by obsahoval zámery a ciele, ktoré sa mali realizovať z výdavkov rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezostavil na rok 2011-2013 programový rozpočet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonal zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Úpravy rozpočtu boli vykonané na základe skutočného čerpania dodatočne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Úpravy rozpočtu boli vykonané na základe skutočného čerpania dodatočne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet neobsahoval informáciu o plnení cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná závierka neobsahovala správny názov mestskej časti, neobsahovala obdobie, za ktoré bola zostavená a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v poznámkach k účtovnej závierke nebola vymedzená suma vzniknutých nákladov voči audítorskej spoločnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne triedenie výdavkov súvisiace s obstaraním dlhodobého majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne triedenie výdavkov súvisiace s obstaraním dlhodobého majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne triedenie výdavkov súvisiace s obstaraním dlhodobého majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obstaranie hmotného majetku účtoval na ťarchu nákladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obstaranie hmotného majetku účtoval na ťarchu nákladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
žiadateľ o dotáciu nepredložil písomnú žiadosť
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
zoznam nebol vedený v poradí v akom boli dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za obdobie roku 2011
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
dohody o vykonávaní práce neobsahovali konkrétne vymedzený predpokladaný rozsah práce, ktorý sa mal vykonať, pričom ten nevyplýval priamo z vymedzenia pracovnej úlohy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
boli uzatvorané dohody o vykonaní práce na identické práce, ako boli vykonávané, na základe dohody podľa § 50i zákona o službách zamestnanosti
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
boli uzatvorané dohody o vykonaní práce na identické práce, ako boli vykonávané, na základe dohody podľa § 50i zákona o službách zamestnanosti
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
za vykonávanie jednoduchých manuálnych prác na dohody o vykonávaní uhrádzala neštandardne vysokú odmenu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
za vykonávanie jednoduchých manuálnych prác na dohody o vykonávaní uhrádzala neštandardne vysokú odmenu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nebolo nepreukázané použitie najmenej 174,81 litrov PHM na činnosti súvisiace s potrebami obce
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nebolo nepreukázané použitie najmenej 174,81 litrov PHM na činnosti súvisiace s potrebami obce
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nebola vedená analytická evidencia formou skladovej evidencie tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav PHM a zložky obstarávacej ceny aj v priebehu účtovného obdobia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebola vedená analytická evidencia formou skladovej evidencie tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav PHM a zložky obstarávacej ceny aj v priebehu účtovného obdobia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
bpli uzatvorené dohody o vykonaní práce na práce, na ktoré bola uzatvorená zmluva o dielo
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
boli uzatvorené dohody o vykonaní práce na práce, na ktoré bola uzatvorená zmluva o dielo
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
vynakladania výdavkov na reprezentačné a propagačné účely a zúčtovanie neobsahovalo zdokumentovania použitia výdavkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
vynakladania výdavkov na reprezentačné a propagačné účely a zúčtovanie neobsahovalo zdokumentovania použitia výdavkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
pri financovaní výdavkov na kultúrne akcie čerpal finančné prostriedky, ktoré neboli v rozpočte schválené, resp. rozpočet bol upravený po ich čerpaní dodatočne, porušil
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pri financovaní výdavkov na kultúrne akcie čerpal finančné prostriedky, ktoré neboli v rozpočte schválené, resp. rozpočet bol upravený po ich čerpaní dodatočne
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
pri financovaní výdavkov na kultúrne akcie čerpal finančné prostriedky, ktoré neboli v rozpočte schválené, resp. rozpočet bol upravený po ich čerpaní dodatočne
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nesprávne zaúčtovaný poskytnutý preddavok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaúčtovaný poskytnutý preddavok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevysporiadaný preddavok do konca rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevysporiadaný preddavok do konca rozpočtového roka
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Zadávanie zákaziek osobám blízkym bez verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zadávanie zákaziek osobám blízkym bez verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zmluva o nájme, dohoda o vysporiadaní a dohoda o poskytovaní služieb boli uzatvorené o deväť dní skôr ako boli prerokované v MZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uhradil výdavky za služby, ktoré nesúviseli so samosprávnymi funkciami v zmysle zákona o obecnom zriadení a nepatrili medzi výdavky vynakladané obcou v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré poskytoval jeden podnikateľský subjekt druhému a zároveň tým, že nevykonával verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
uhradil výdavky za služby, ktoré nesúviseli so samosprávnymi funkciami v zmysle zákona o obecnom zriadení a nepatrili medzi výdavky vynakladané obcou v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré poskytoval jeden podnikateľský subjekt druhému a zároveň tým, že nevykonával verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
starostka ako verejný funkcionár sa nezdržala konania smerujúceho k uzatvoreniu Dohody o poskytovaní služieb so spoločnosťou, ktorej konateľom bola jej blízka osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka a to bez použitia pravidiel a postupov zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nestanovil cenu nájmu na základe znaleckého posudku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
preplatil náhradu za nevyčerpanú dovolenku skôr, ako bola zákonná možnosť,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
náhrada za nevyčerpanú dovolenku bola preplatená za 28 dní pričom záonná výmera na dovolenku starostke bola 25 dní
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
o schvaľovanípreplatenia náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostke za rok 2010, nebola zapisovateľkou v zápisnici z MZ zaznamenaná žiadna informácia. Napriek tomu, bolo vyhotovené uznesenie, na základe ktorého bola preplatená predmetná náhrada v celkovej výške 2 569,45 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebole splnená povinnosť upraviť rokovací poriadok MZ v súlade s § 12 ods. 1 až 6 v termíne do 30.09.2010
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pred rokovaním MZ neboli vypracovanné podklady v zmysle schváleného rokovacieho poriadku, nepredkladali materiály, ktoré by obsahovali názov, návrh na uznesenie MZ, predkladateľa, ktoré by poskytovali pravdivé, právne a vecne overené informácie, objasňujúce problém, ktorý mal byť predmetom rokovania, neobsahovali návrh na riešenie resp. opatrenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zápisnice z rokovaní neobsahovali informácie o priebehu rokovania o odmenách a ich schvaľovacom procese, napriek tomu boli vyhotovené uznesenia a vyplatené odmeny poslancom a zástupcovi starostu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Na zasadnutiach MZ boli prerokovávané body programu, ktoré neboli zverejnené na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uznesenia neboli verifikované overovateľmi, ani zapisovateľkou, nebolo preukázané podpísanie uznesení najneskôr do 10 dní od ich schválenia MZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
až na jeden prípad, boli obstarávané služby a tovary, ako aj stavebné práce, avšak na ich obstaranie neboli použité postupy verejného obstarávania podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní. Zákazky boli zadávané priamym zadaním
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pri zadávaní zákazky neuplatňoval princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti a efektívnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
podrobnosti hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom nemal upravené v zásadách hospodárenia s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neboli dodržané zmluvne dohodnuté podmienky pri zverení majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zverené pozemky v účtovnej evidencii evidoval v rozdielnych cenách, čím vo finančnom vyjadrení v evidencii majetku vznikol rozdiel o ktorý bol zverený majetok mesta podhodnotený.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
zverené pozemky v účtovnej evidencii evidoval v rozdielnych cenách, čím vo finančnom vyjadrení v evidencii majetku vznikol rozdiel o ktorý bol zverený majetok mesta podhodnotený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
evidoval k 31.12.2011 v evidencii majetku a v účtovnej evidencii nehnuteľný majetok, ktorého mesto Košice nebolo vlastníkom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
v účtovnej evidencii neevidoval pozemky, kaplnku a darovaný majetok
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
v účtovnej evidencii neevidoval vo vyššie uvedených prípadoch pozemky, kaplnku a darovaný majetok
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
v účtovnej evidencii neevidoval vo vyššie uvedených prípadoch pozemky, kaplnku a darovaný majetok
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti, nedodržala ustanovenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepreukázal overenie súladu s účtovnou evidenciou ku dňu účtovnej závierky, nevyhotovil inventarizačný zápis, ktorým sa mala preukázať vecná správnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonal inventarizáciu majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v dvoch prípadoch prenájom pozemkov nemal písomnú formu, stanovenia minimálnej výšky nájomného za pozemky bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 10 Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice, podľa ktorého minimálna výška ročného nájomného za pozemky, okrem pozemkov osobitne upravených, bola 10 % z hodnoty pozemku určenej znaleckým posudkom v danej lokalite
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
tým, že uzatvoril nájomnú zmluvu na 10 rokov postupoval v rozpore s Pravidlami prenajímania, nedodržal § 35 Štatútu mesta Košice
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Chmeľová

IČO
00322075
Sídlo
Chmeľova 0, 08635 Chmeľová
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.06.2012 - 23.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nesprávne triedila výdavky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala zmenu rozpočtu jedným z rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce obsahoval nesprávne údaje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prerokovanie záverečného účtu obce nebolo uzatvorené výrokom v zmysle uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nesprávne triedila výdavky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nezabezpečila, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedala rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec vynaložila verejné prostriedky nehospodárne, keď uhradila za projektovú dokumentáciu, podľa ktorej stavba nebola realizovaná.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec poskytla preddavky, ktoré neboli vopred písomne dohodnuté v zmluve o dodávke tovarov a služieb.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec poskytla preddavok, ktorý nebol finančne vysporiadaný do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytol.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt poskytol verejné prostriedky nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolovaný subjekt uhradil za práce bez plnenia zo strany dodávateľa a umožnil, aby došlo k bezdôvodnému obohateniu získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec zmarila projektovú dokumentáciu, čím došlo k nehospodárnemu vynaloženiu verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec poskytla preddavky v rozpore s uvedeným zákonom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec nedodržala platné postupy účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neinventarizovala majetok, záväzky a rozdiely majetku a záväzkov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne ocenila majetok.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Smernica pre vykonávanie inventarizácie nebola v súlade s uvedeným právnym predpisom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil uchovanie účtovných záznamov počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkali.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady pre vykonávanie kontroly neboli v súlade s uvedeným ustanovením zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepreukázala, že stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2011 bolo vypracované pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011 nebol schválený v obecnom zastupiteľstve ani zverejnený najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ročná správa o kontrolnej činnosit hlavného kontrolóra nebola predložená obecnému zastupiteľstvu v zákonom ustanovnej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepostupovala pri ohlasovaní stavby, v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní v zmysle uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nestanovila predpokladanú hodnotu zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt rozdelil zákazku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri obstaraní renovácie parkiet obec nepostupovala v zmysle uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala prijaté zásady hospodárenia s majetkom obce pre rok 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne triedila výdavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec zaúčtovala náklady budúcich období do obdobia bežného účtovného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne účtovala výdavky priamo do nákladov bez obstarania na sklad, pričom tieto výdavky neboli špecifikované v internej smernici.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt zaúčtoval výdavky na opravy a udržiavanie nesprávne na účet spotreba materiálu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec oneskorene zaradila majetok do majetku obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne účtovala o poskytnutom preddavku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavky súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku kontrolovaný subjekt zaúčtoval nesprávne na účet obstarania dlhodobého nehmotného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt predložil monitorovaciu správu v inom termíne, ako bol stanovený v zmluve o NFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nerealizoval schválený projekt v súlade s harmonogramom realizácie projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Chocholná - Velčice

IČO
00311642
Sídlo
Chocholná - Velčice 312, 91304 Chocholná-Velčice
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
05.06.2012 - 12.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezostavila rozpočet na kategórie a položky rozpočtu ekonomickej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala na rok 2011 (ani na predchádzajúce rozpočtové roky) vypracovaný a schválený viacročný programový rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala monitorovanie a hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne vykazovala príjmové finančné operácie a bežné výdavky v stĺpci ,,schválený rozpočet" vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne vykazovala príjmové finančné operácie a bežné výdavky v stĺpci ,,schválený rozpočet" vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec čerpala jednotlivé rozpočtové položky nad rámec upraveného rozpočtu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nevykonala zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, čím porušila zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec neviedla operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevytvorila rezervný fond najmenej vo výške 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec príjem z predaja pozemkov zaúčtovala nesprávne v prospech účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nesprávne účtovala, keď vyradenie pozemku účtovala na účte 042 - Obstaranie dlohodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec uzatvorila s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo na projekt šesť dní po odoslaní oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Demänovská Dolina

IČO
00315168
Sídlo
Demänovská Dolina 0, 03154 Demänovská Dolina
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
05.06.2012 - 14.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vydaný organizačný poriadok ani pracovný poriadok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala vydaný organizačný poriadok ani pracovný poriadok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala zostavený a schválený viacročný rozpočet, ale iba na príslušný rok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavky rozpočtu obce neobsahovali zámery a ciele podľa programov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala vydaný organizačný poriadok obecného úradu ani pracovný poriadok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec mala v bežných príjmoch zahrnuté aj príjmové finančné operácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nesledovala v dostatočnej miere vývoj hospodárenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nevykonala v dostatočnej miere zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec neviedla okrem uznesení OcZ operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec 2x prekročila v čase rozpočtového provizória 1/12 výdavkov za predchádzajúci rok
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Záverečný účet obce nebol schválený v obecnom zastupiteľstve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Návrh záverečného účtu obce nebol zverejnený pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Záverečný účet neobsahoval niektoré taxatívne vymedzené náležitostí
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec netvorila rezervný fond a mala nesprávne vyčíslený výsledok hospodárenia za rok 2011
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Výročná správa neobsahovala povinné náležitosti, ktoré vyplývajú z ustanovenia zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V troch prípadoch obec nesprávne zaúčtovala náklady na zimnú údržbu miestnych komunikácií
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V šiestich prípadoch obec nesprávne zaúčtovala náklady na materiál
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V deviatich prípadoch boli nesprávne zaúčtované výdavky podľa príslušných ustanovení opatrenia č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec v dvoch prípadoch zatriedila výdavok na nesprávnu položku rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v dvoch prípadoch zatriedila výdavok na nesprávnu položku rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v dvoch prípadoch zatriedila výdavok na nesprávnu položku rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Plány kontrolnej činnosti HK neboli predložené OcZ na prerokovanie a schválenie. Obcou nebolo preukázané zverejnenie návrhu plánu spôsobom v obci obvyklým najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavný kontrolór nedodržal rozsah kontrolnej činnosti uvedený v pláne kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavný kontrolór nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2011
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavný kontrolór obce v kontrolovanom období nevypracoval a nepredložil OcZ správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správy predložené hlavným kontrolórom neobsahovali všetky náležitosti v súlade s ustanovením zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavný kontrolór vypracovával správy aj v prípadoch, keď neboli zistené nedostatky a mal byť vypracovaný záznam.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou správ z následnej finančnej kontroly bolo zistené, že pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa HK neriadil základnými pravidlami následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v kontrolovanom období nevykonávala predbežnú ani priebežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v kontrolovanom období nevykonávala predbežnú ani priebežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Holumnica

IČO
00326186
Sídlo
Holumnica 32, 05994 Holumnica
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.06.2012 - 18.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neschválila v rozpočte na rok 2011 zámery a ciele, ktoré mal realizovať z výdavkov rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nerozpísala kapitálové výdavky na jednotlivé programy vo viacročnom rozpočte na roky 2011 - 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonávala monitorovanie a hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla operatívnu evidenciu o prijatých rozpočtových opatreniach za rok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Počas rozpočtového roka 2011 obec čerpala výdavky, ktoré neboli schválené obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce za rok 2011 neobsahoval všetky predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevytvorila rezervný fond vo výške určenej OZ, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec zaplatila faktúru advokátskej kancelárii za mesiac apríl t. j. za už zrušené právne služby.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec zaplatila faktúru advokátskej kancelárii za mesiac apríl za už zrušené právne služby
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec ako subjekt verejnej správy poskytla za dodávku prác okrem vopred zmluvne dohodnutého preddavku aj ďalšie preddavky za realizácia športového ihriska v areáli ZŠ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec ako subjekt verejnej správy poskytla za dodávku prác okrem vopred zmluvne dohodnutého preddavku aj ďalšie preddavky.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec ako subjekt verejnej správy poskytla preddavok bez toho, aby vopred v zmluve o dodávke služby písomne preddavok za vyhotovenie geometrického plánu dohodla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec ako subjekt verejnej správy poskytla preddavok bez toho, aby vopred v zmluve o dodávke služby písomne preddavok za vyhotovenie geometrického plánu dohodla.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec zaplatila za vyhotovenie geometrického plánu č. 37236709-69/2008, právne usporiadanie stavebného obvodu par. č. 692/2 až 692/5, 694/2, 694/3 a za spracovanie projektovej dokumentácie: „Holumnica – Pri kríži“ a „Holumnica - Hlboké“ za pozemky, ktoré neboli v jej vlastníctve.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec zaplatila za vyhotovenie geometrického plánu č. 37236709-69/2008, právne usporiadanie stavebného obvodu par. č. 692/2 až 692/5, 694/2, 694/3 a za spracovanie projektovej dokumentácie: „Holumnica – Pri kríži“ a „Holumnica - Hlboké“ za pozemky, ktoré neboli v jej vlastníctve.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec neviedla evidenciu o prevádzke služobného motorového vozidla, čím nevedela preukázať skutočnú spotrebu PHM. Podobne obstaranie PHM bolo hradené v hotovosti aj do kosačiek. Obec tým, že nevedela preukázať vynaloženie verejných prostriedkov na nevyhnutné potreby súvisiace s činnosťou obce.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec neviedla evidenciu o prevádzke služobného motorového vozidla, čím nevedela preukázať skutočnú spotrebu PHM. Podobne obstaranie PHM bolo hradené v hotovosti aj do kosačiek. Obec tým, že nevedela preukázať vynaloženie verejných prostriedkov na nevyhnutné potreby súvisiace s činnosťou obce.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec nezabezpečila, aby všetky jeho účtovné záznamy boli preukázateľné v prípade vyúčtovania PHM.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v 17 prípadoch za používanie služobného mobilného telefónu nevyžadovala od starostu obce preplatenie rozdielu medzi fakturovanou sumou a schváleným limitom OZ.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec v 17 prípadoch za používanie služobného mobilného telefónu nevyžadoval od starostu obce preplatenie rozdielu medzi fakturovanou sumou a schváleným limitom OZ, čím nezachoval pri čerpaní finančných prostriedkoch hospodárnosti ich použitia.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec zástupkyni starostu obce schválila odmeny za obdobie od 01.01.2007 do 31.12.2010. Na výkon tejto funkcie zástupkyňa starostu nemala stanovený písomný rozsah činností, ktoré bola oprávnená vykonávať. Aj v uznesení OZ, ktorým bola poslankyňa zvolená do funkcie zástupkyne starostu, neboli stanovené žiadne činnosti, ktoré mala zástupkyňa starostu vykonávať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vyplatila odmeny zástupkyni starostu bez písomného rozshau činností, ktoré mala vykonávať.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec vyplatila odmeny zástupkyni starostu obce bez písomného rozsahu činnosti za obdobie 2007 - 2010.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec vyplatila starostovi obce náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2007 v roku 2009 bez schváleného uznesenia obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vyplatila starostovi obce náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2007 v roku 2009 bez schváleného uznesenia obecným zastupiteľstvom, čím nehospodárne nakladala s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec vyplatila odmeny zamestnancom obce za mesiac december 2007 bez odôvodnenia príslušným vedúcim zamestnancom tzn. starostom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vyplatila odmenu starostovi bez jej schválenia obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vyplatila odmenu starostovi bez jej schválenia obecným zastupiteľstvom, čím nehospodárne nakladala s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec vyplatila odmenu starostovi bez jej schválenia obecným zastupiteľstvom, čím nehospodárne nakladala s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Starosta obce zánik mandátu starostu obce o svojom právoplatnom odsúdení neoznámil obci.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Starosta obce aj po zániku mandátu starostu obce podpísal dohodu o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec, vykonával prevody finančných prostriedkov, predbežnú finančnú kontrolu, podpisoval finančné výkazy, platobné výmery a ďalšie úkony v súvislosti s výkonom funkcie starostu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec za obdobie od zániku mandátu starostu obce (december 2011 až február 2012) po právoplatnom odsúdení, teda po zániku mandátu vyplatila starostovi obce mzdu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec uzatvorila dohodu o vykonaní práce (roznesenie zoznamov kandidátov a oznámení o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky obyvateľom obce) v deň ktorý bol zároveň dňom začatia výkonu práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva o dielo uzatvorená s odborným lesným hospodárom neobsahovala výmeru lesných pozemkov ani zoznam parciel na ktorých lesný hospodár mal vykonávať svoju činnosť v súlade so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec lesné pozemky o výmere 618 771 m2 (neboli ocenené) nevykazovala v účtovníctve na účte 031 - Pozemky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec lesné pozemky o výmere 618 771 m2 (neboli ocenené) nevykazoval v účtovníctve na účte 031 - Pozemky, t.j. neevidovala vo svojom majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec lesné pozemky o výmere 618 771 m2 (neboli ocenené) nevykazoval v účtovníctve na účte 031 - Pozemky, t.j. neevidovala vo svojom majetku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec v inventúrny súpisoch dlhodobého hmotného majetku účtov č. 021, 022, 023 a 031 neuvádzala názov a sídlo účtovnej jednotky, meno, priezvisko a podpis hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku. Inventúrny súpis účtu 028 neobsahoval predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V inventúrnom súpise ostatných dlhodobých záväzkov ŠFRB (účet 479) bola vykonaná oprava sumy 10,22 eur (307,76 Sk) na sumu 3,91 eur (117,66 Sk) nedovoleným spôsobom, bez uvedenia mena osoby, jej podpisu a dátumu pri oprave.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala inventarizáciu majetku a záväzkov predpísaným spôsobom v zmysle zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v kúpno-predajných zmluvách nedohodla úroky z omeškania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v roku 2010 uzatvorila tri kúpno-predajné zmluvy bez schválenia obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uhradila ročnú poistku za havarijné poistenie motorového vozidla za už predané motorové vozidlo.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec uhradila ročnú poistku za havarijné poistenie motorového vozidla za už predané motorové vozidlo, čím s verejnými prostriedkami nenakladala hospodárne.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec evidovala do 31.05.2012 predané motorové vozidlo zn. Škoda Felícia v účtovnej evidencii majetku obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec evidovala do 31.05.2012 predané motorové vozidlo zn. Škoda Felícia v účtovnej evidencii majetku obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Platobných výmerov na DzN za rok 2008 bolo zistené, že v 15 prípadoch neobsahovali odtlačok úradnej pečiatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením platobných výmerov na DzN za rok 2008 nebol vo väčšine prípadov preukázaný spôsob ich doručenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výzvy na zaplatenie poplatkov za stočné, satelit a drobný stavebný odpad a to dňa 20.11.2008 a dňa 04.03.2011 neobsahovali lehotu zaplatenia daňového nedoplatku a upovedomenie daňového dlžníka o následkoch neodvedenia alebo nezaplatenia daňového nedoplatku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v niektorých prípadoch uhrádzala finančné prostriedky bez vykonania predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výberové konanie na obsadenie funkcie HK vyhlásil starosta obce dňa 18.01.2007.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v pracovnej zmluve s hlavným kontrolórom nedohodla zákonom stanovené podmienky (druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce, mzdové podmienky, výmer dovolenky, dĺžka výpovednej doby).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neuviedla druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce, mzdové podmienky, výmer dovolenky, dĺžka výpovednej dobyani v písomnom oznámení o výške platu zo dňa 06.04.2007 hlavnému kontrolórovi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Plán kontrol hlavného kontrolóra na rok 2011 nebol zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nepredložil obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 a ani za rok 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Hájske

IČO
00307947
Sídlo
Hájske 410, 95133 Hájske
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.06.2012 - 16.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala schválený programový rozpočet obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
jednotlivé položky rozpočtu neboli vecne a číselne zoradené podľa ekonomickej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neuplatňovaním v rozpočte verejnej správy rozpočtovú klasifikáciu, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie a finančnými aktívami
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Rozpočet obce na rok 2011 a viacročný rozpočet obce nebol členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
kontrolovaný subjekt nezabezpečil uchovávanie a ochranu dokladov o rozpočte a jeho čerpaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
že záverečný účet obce neobsahoval údaje o hodnotení plnenia programov obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
OcZ neprijalo opatrenia na nápravu nedostatkov, keďže sa záverečný účet prijal s výhradami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná závierka neobsahovala poznámky a podpisové záznamy štatutárneho orgánu na súvahe a výkaze ziskov a strát
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
účtovná závierka obce neobsahovala poznámky a súvaha a výkaz ziskov a strát, neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky a podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neskontrolovaním podmienok, za ktorých obec prijala úver
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Doklad z registračnej pokladne, ktorý fyzická osoba odovzdala do účtovnítva obce bol nepreukazný, keďže údaje na ňom boli nečitateľné
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec poskytovala dotácie v formou transferu z rozpočtu obce, pričom zmluvy o poskytnutí dotácie s prijímateľmi dotácie obec neuzatvárala a nemali prijate VZN o dotáciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dotácie boli poskytnuté bez zmluvy o poskytnutí dotácie s prijímateľmi dotácie. Obec nepožadovala vyúčtovanie dotácií. Bez VZN o poskytovaní dotácií a bez dokladov o vyúčtovaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
inventúrnom súpise k pohľadávkam z nedaňových príjmov obcí nebolo uvedené: názov účtovnej jednotky, deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, deň skončenia inventúry, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, poznámky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutkový stav zisťuje fyzickou inventúrou a obec nezisťovala v kontrolovanom období ani raz.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nebol inventarizovaný materiál na sklade
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec prenechala nájomcovi užívať predmet nájmu bez zmluvného vzťahu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Návrhy na poskytnutie odmien neboli písomne odôvodnené a boli vyplatené zamestnancom obecného úradu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nezabezpečila uchovávanie a ochranu dokladov o mzdových náležitostiach zamestnancov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec obstarávala zákazky bez verejného obstarávania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nemala uzatvorené dohody o hmotnej zodpovednosti, nedostatočne chránila svoj majetok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nemala prijaté zásady hospodárenia s majetkom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
poskytnuté odmeny na návrh a scváleniu starostom hlavnému kontrolórovi
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
vyplatenie odmien bez predošlého návrhu a schválenia starostu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dohody o vykonaní práce neboli uzatvorené najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce a nebola v nich vymedzená doba v ktorej sa má pracovná úloha vykonávať
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V cestovnom príkaze nebolo písomne určené miesto výkonu práce, čas trvania a spôsob dopravy pracovnej cesty
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
na kontrolovanej vzorke 188 daňových priznaní nebol ani na jednom vyznačený dátum a odtlačok prezenčnej pečiatky obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
platobné výmery, na ktorých chýbal záznam o čísle rozhodnutia, podľa ktorých im vynikla daňová povinnosť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V 172 prípadoch chýbal na daňových priznaniach podpis daňovníka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V zriaďovacej listine nebol uvedený výchovný, alebo vyučovací jazyk
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavný kontrolór vypracoval správu o výsledku kontroly napriek tomu, že pri výkone kontroly neboli zistené nedostatky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nemala hlavného kontrolóra
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Košeca

IČO
00317390
Sídlo
Košeca 36, 01864 Košeca
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
05.06.2012 - 08.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala na rok 2011 (ani na predchádzajúce rozpočtové roky) vypracovaný programový rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala na rok 2011 (ani na predchádzajúce rozpočtové roky) vypracovaný a schválený viacročný programový rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala monitorovanie a hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne vykazovala príjmové finančné operácie a bežné výdavky v stĺpci ,,schválený rozpočet" vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne vykazovala príjmové finančné operácie a bežné výdavky v stĺpci ,,schválený rozpočet" vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec čerpala jednotlivé rozpočtové položky nad rámec upraveného rozpočtu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nevytvorila rezervný fond najmenej vo výške 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, čím porušila zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec neviedla operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predpisy a úhrady dodávateľských faktúr neboli účtované priebežne a majetok nebol zaradený priebežne a v správnej výške na konkrétny účet účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec porušila opatrenie MF SR k postupom účtovania pre obce, keď predpisy a úhrady dodávateľských faktúr neboli účtované priebežne, majetok nebol zaradený priebežne a v správnej výške na konkrétny účet účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok, obec nevytvorila k prebiehajúcemu súdnemu sporu rezervu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predpisy a úhrady dodávateľských faktúr neboli účtované priebežne a majetok nebol zaradený priebežne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nezaradila majetok priebežne a v správnej výške na konkrétny účet účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt neviedol účtovníctvo správne, úplne a preukázateľne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt uzatvoril kúpnu zmluvu aj na objekty bývalej tehelne, ktoré neboli schválené uznesením obecného zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzatvoril kúpnu zmluvu aj na objekty bývalej tehelne, ktoré neboli schválené uznesením obecného zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Započítanie pohľadávky nebolo schválené v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevytvorila k prebiehajúcemu súdnemu sporu rezervu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovníctvo obce bolo nepreukázateľné, keď boli na inventárnych kartách evidované pozemky v nižšej hodnote ako o nich účtované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaúčtovala vznik pohľadávky z dôvodu úspešného súdneho sporu za objekty bývalej tehelne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Objekty bývalej tehelne neboli zaevidované v reporodukčnej obstarávacej cene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozšírenie plynovodu a nákup pozemkov neboli zahrnuté v upravenom rozpočte obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozšírenie plynovodu a nákup pozemkov neboli zahrnuté v upravenom rozpočte obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec predala hnuteľný majetok (šrot) bez schválenia v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec predala hnuteľný majetok (šrot) bez schválenia v obecnom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vystavené faktúry neobsahovali účtovací predpis, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a jeho zaúčtovanie a údaj o cene za mernú jednotku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrola preukázala, že jedna faktúra nebola dobre čitateľná.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tržby z predaja hnuteľného majetku (šrotu) boli nesprávne zaúčtované na výnosový účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaúčtovala v knihách všetky účtovné prípady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevedela preukázať použitie pohonných látok na krytie nevyhnutných potrieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevedela preukázať použitie pohonných látok na krytie nevyhnutných potrieb.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Evidencia o prevádzke motorového vozidla neobsahovala čas odchodu, čas príchodu vozidla, jednotlivé jazdy sa vykonávali bez ,,žiadanky na prepravu osôb" a nebolo vykonávané vyúčtovanie pohonných látok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaúčtovala zmluvnú pokutu za mobilné telefóny na správny nákladový účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec zaúčtovala faktúru za projektovú dokumentáciu nesprávne na nákladový účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaradila rekonštrukciu kotolne na konkrétny majetkový účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaradila rekonštrukciu kotolne na konkrétny majetkový účet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezaúčtovala zálohovú faktúru ako poskytnutý preddavok na dlhodobý hmotný majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poskytovanie dotácií nebolo upravené všeobecným záväzným nariadením obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v dvoch prípadoch nestanovila konkrétny účel a použitie dotácií uzatvorením zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v jednom prípade vykonala zúčtovanie dotácie bez predloženého dokladu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec prvú následnú monitorovaciu správu a záverečnú monitorovaciu správu predložila po stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrola preukázala, že dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a oprávky k dlhodobému hmotnému majetku neboli v inventarizačnom zápise ústrednej inventarizačnej komisie vypracované podľa jednotlivých majetkových účtov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrola preukázala, že dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a oprávky k dlhodobému hmotnému majetku neboli v inventarizačnom zápise ústrednej inventarizačnej komisie vypracované podľa jednotlivých majetkových účtov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevypracovala inventúrne súpisy resp inventúrne súpisy neobsahovali zákonom predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevypracovala inventarizačné zápisy resp. inventarizačné zápisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nezaúčtovala inventarizačný rozdiel, ktorý bol zistený k 31.12.2011.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevykonala inventarizáciu zásob, peňažných prostriedkov v hotovosti, nehmotného majetku a záväzkových účtov k 31.12.2006 a k 31.12.2010.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec v kontrolovanom období nevykonala inventarizáciu majetku a záväzkov v zmysle ustanovenia § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevystavila pri vyradení majetku protokoly o vyradení majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyradila budovu pálenice z účtovníctva obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec príjem z predaja pozemkov zaúčtovala nesprávne v prospech účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nesprávne účtovala, keď vyradenie pozemku účtovala na účte 042 - Obstaranie dlohodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec uzatvorila s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo na projekt šesť dní po odoslaní oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Určená lehota viazanosti ponúk nezohľadňovala čas potrebný na uzatvorenie zmluvy o dielo na projekt s úspešným uchádzačom, tak aby mohla byť zmluva o dielo na projekt uzatvorená najskôr 14 deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neoznámila neúspešným uchádzačom, že vo výbere na dodávateľa na predmet zákazky neuspeli.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zákazka s nízkou hodnotou (prieskum trhu) bol vykonaný len jednou osobou menovanou obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec pri dodatočných stavebných prácach neuzatvorila žiadny dodatok k zmluve o dielo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec zriadila komisiu, pričom dvaja členovia komisie nemali potrebné vzdelanie alebo prax.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec oznámila uchádzačom o zákazku nesprávny postup verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011 a 2. polrok 2011 neboli zverejnené spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór vypracoval z vykonaných kontrol správy o výsledkoch finančných kontrol aj keď kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór vypracoval materiály z následných finančných kontrol, ktoré neobsahovali zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór vypracoval z následných finančných kontrol, ktoré neobsahovali porušenia správy o výsledkoch následných finančných kontrol, ktoré však neobsahovali zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správy o následných finančných kontrol hlavného kontrolóra neobsahovali zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór neprerokoval správu o výsledku následnej finančnej kontroly a nevypracoval zápisnicu o prerokovaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Príjmové a výdavkové pokladničné doklady, faktúra a dohody o vykonaní práce neobsahovali záznam o vykonaní predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Príjmové a výdavkové pokladničné doklady, faktúra a dohody o vykonaní práce neobsahovali záznam o vykonaní predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežná finančná kontrola bola na všetkých účtovných dokladoch vykonávaná len starostom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri priebežnej finančnej kontrole boli vyberané finančné operácie bez písomného pokynu vedúceho orgánu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór pri prijatom úvere v roku 2008 nepreveril dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Lipovce

IČO
00327387
Sídlo
Lipovce 92, 08236 Lipovce
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.06.2012 - 22.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút obce nebol aktualizovaný vzhľadom na uvádzanú menu v slovenských korunách a na novely zákona o obecnom zriadení v časti úloh obecného zastupiteľstva a kompetencií starostu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nesledoval vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonal zmeny vo svojom rozpočte, zmeny rozpočtu nevykonal rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
„Výrok“ k schváleniu záverečného účtu obce nebol v súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri schválení záverečného účtu obce za rok 2011 OZ nerozhodlo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne vyčíslil výšku schodku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet neobsahoval všetky zákonom ustanovené náležitosti:úaje o plnení rozpočtu obce boli neúplné, v bilancii aktív a pasív neboli uvedené všetky položky, ktoré boli vykázané v súvahe k 31.12.2011, prehľad o stave a vývoji dlhu nebol uvedený a súčasťou záverečného účtu nebola ani hodnotiaca správa,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet neobsahoval finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám, ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ŠR, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí, rozpočtom VÚC
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predložené vyúčtovania dotácií neobsahovali požadované doklady stanovené vo VZN č. 1/2007 a obec nevykonala kontrolu vyúčtovania poskytnutých dotácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v priebehu roka poskytla v dvoch prípadoch dotácie bez uzatvorenej písomnej dohody
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec v priebehu roka poskytla v dvoch prípadoch dotácie bez uzatvorenej písomnej dohody
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v jednom prípade nesprávne účtoval o poskytnutom preddavku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v jednom prípade nesprávne účtoval o poskytnutom preddavku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec ako subjekt verejnej správy poskytla preddavok bez uzatvorenia písomnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že obec ako subjekt verejnej správy poskytla preddavok bez uzatvorenia písomnej zmluvy zároveň porušila finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolovaný subjekt účtoval o výdavkoch za poskytnuté služby ako o výdavkoch na reprezentáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt účtoval o výdavkoch za poskytnuté služby ako o výdavkoch na reprezentáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o dni vzniku pohľadávky, keď o jeho vzniku účtoval až v deň jeho úhrady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o dni vzniku pohľadávky, keď o jeho vzniku účtoval až v deň jeho úhrady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na účtovných záznamov na ktorých bola vykonaná oprava nebola uvedená zodpovedná osoba za vykonanú opravu a deň jej vykonania a nebol ani vyhotovený účtovný doklad na opravu účtovného zápisu,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na účtovných záznamov na ktorých bola vykonaná oprava nebola uvedená zodpovedná osoba za vykonanú opravu a deň jej vykonania a nebol ani vyhotovený účtovný doklad na opravu účtovného zápisu,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uhradil dodávateľovi bez preukázania vykonaných stavebných prác a použil na ich úhradu verejné prostriedky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt uhradil dodávateľovi bez preukázania vykonaných stavebných prác a použil na ich úhradu verejné prostriedky a zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolovaný subjekt uhradil za vykonané práce a nákup materiálu v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku, pričom táto suma nebola rozpočtovaná v rozpočte obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt uhradil za vykonané práce a nákup materiálu v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku, pričom táto suma nebola rozpočtovaná v rozpočte obce a v priebehu rozpočtového roka nesledoval vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonal zmeny vo svojom rozpočte,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt ocenil a zaradil nadobudnutý majetok v nižšej hodnote ako bol obstaraný
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Kontrolovaný subjekt ocenil a zaradil nadobudnutý majetok v nižšej hodnote o 5 490,50 eur ako bol obstaraný
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
kontrolovaný subjekt neúčtoval o majetku vytvoreným vlastnou činnosťou na účte 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt neúčtoval o majetku vytvoreným vlastnou činnosťou na účte 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Dva inventúrne súpisy, a to účtov časového rozlíšenia nákladov a výnosov a rezerv a účtu obstaranie dlhodobého hmotného majetku neobsahovali deň začatia a deň skončenia inventúry. Inventúrny súpis zásob a tovaru neobsahoval miesto uloženia majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neuviedol porovnanie stavu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventarizačnom zápise so stavom uvedeným v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uhradil sumu 30,00 eur dodávateľovi bez preukázania dodania dohodnutých služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uhradil sumu 30,00 eur dodávateľovi bez preukázania dodania dohodnutých služieb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nehospodárne použila verejné prostriedky tým, že uhradila za služby (verejné obstarávanie a vypracovanie projektovej dokumentácie) bez preukázania ich dodania.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
OZ na začiatku zasadnutia neschválilo návrh programu zasadnutia, prípadne jeho zmenu na začiatku zasadnutia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
OZ na začiatku zasadnutia neschválilo návrh programu zasadnutia, prípadne jeho zmenu na začiatku zasadnutia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením súladu Zásad VO so zákonom o verejnom obstarávaní bolo zistené, že tieto neboli aktualizované v súlade s novelou zákona o verejnom obstarávaní platnou od apríla 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec ako verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky na vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Lipovce ako cenu s daňou z pridanej hodnoty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
3 zmluvy boli zverejnené po zákonom stanovenej lehote na zverejnenie,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V 25 prípadoch nebola vykonávaná predbežná finančná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z jednotlivých kontrol hlavný kontrolór nevypracoval správu resp. záznam ak neboli zistené nedostatky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z jednotlivých kontrol hlavný kontrolór nevypracoval správu resp. záznam ak neboli zistené nedostatky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Luhyňa

IČO
00331694
Sídlo
Hlavná 40, 07614 Luhyňa
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.06.2012 - 23.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce na rok 2011 bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 30.12.2010 do 14.01.2011, tzn. až po jeho schválení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpočet obce na rok 2011 bol vypracovaný len ako bežný rozpočet obce v členení na bežné príjmy a bežné výdavky bez finančných operácii, pritom obec mala 3 bankové úvery.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesledovala vývoj hospodárenia v priebehu roka a v prípade potreby nevykonávala zmeny rozpočtu obce na rok 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevypracovala programový rozpočet obce na rok 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vypracovala viacročný rozpočet obce, v ktorom neboli vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala overenú účtovnú závierku obce za rok 2011 podľa osobitného predpisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila záverečný účet obce na verejnú diskusiu pred jeho prerokovaním.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce nebol prerokovaný v termíne do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala o dlhodobých záväzkoch a nevykazovala ich v súvahe.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Účtovníctvo obce nepodávalo pravdivý obraz o finančnej situácii obce a zároveň bolo nesprávne a neúplné z dôvodu, že obec neúčtovala o dlhodobých záväzkoch a nevykazovala ich v súvahe.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec prijala úver zo dňa 26.03.2010 vo výške 25 161,23 eur aj napriek tomu, že v tom čase bola povinná splácať iný úver zo dňa 28.04.2008 vo výške 800 000 Sk (26 556 eur), čím prekročila zákonom stanovenú maximálnu výšku čerpania návratných zdrojov financovania. a porušila § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec aj napriek skutočnosti, že celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahla k 31.12.2011 povolených 15 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka o 226,02 % nezaviedla ozdravný režim a neoznámila Ministerstvu financií SR uvedené skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Starosta obce nevypracoval návrh na zavedenie ozdravného režimu, ani nepredložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zavedenie ozdravného režimu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Starosta obce nezvolal obecné zastupiteľstvo, aby na základe zmeny legislatívy rozhodlo o jeho plate do 30.06.2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Starostovi obce bol za obdobie od 01.06.2011 do 31.12.2011 vyplácaný plat vo výške 1,65 násobku, tzn. vyšší ako mu patril podľa zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolou výdavkových pokladničných dokladov boli zistené nedostatky pri ich vypĺňaní, nesprávne vyplňanie účastníkov účtovného prípadu a neoznačenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla evidenciu služobných jázd ani denník používania motorových kosačiek, nakupovala pohonné látky do súkromného osobného motorového vozidla starostu obce, ktoré používal za účelom výkonu svojej funkcie a nevedela hodnoverne preukázať skutočnú spotrebu pohonných látok použitých na plnenie nevyhnutných potrieb obce.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec nevedela hodnoverne preukázať účel použitia finančných prostriedkov v sume 40 eur výbraných z pokladne.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Účtovníctvo obce bolo vedené neúplne, keďže obec nevykonávala účtovný predpis o odvodoch do Sociálnej poisťovne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nemala splnené odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Jej záväzky po lehote splatnosti predstavovali k 31.12.2011 celkom 24 363,73 eur, z toho 16 697,35 eur na poistnom a 7 666,39 eur na penále a pokutách. Od 01.01.2012 obec nepredkladala Sociálnej poisťovni mesačné výkazy a neodvádzala povinné poistné podľa zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec v roku 2011 nemala vypracovanú internú smernicu upravujúcu tvorbu, výšku a použitie sociálneho fondu a sociálny fond netvorila.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt vydal sám sebe oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a nepožiadal krajský stavebný úrad aby určil, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v záverečnej žiadosti o platbu nezaokrúhlila žiadanú výšku NFP na celé euro nadol. Následná kontrola na mieste z PPA zistila nedostatky pri implementácii projektu, ktoré v stanovenom termíne 15.11.2011 neboli odstranené (ani 8 mesiacov neskôr) a požadovaná suma 101 492,31 eur do ukončenia kontroly NKÚ SR obci nebola uhradená.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neoznámila PPA začatie exekučného konania voči obci, ktoré súvisí s predmetom plnenia zmluvy o poskytnutí NFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec po doručení upovedomenia o začatí exekúcie, neupozornila písomne súdneho exekútora, že hnuteľný a nehnuteľný majetok obstaraný, alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o poskytnutí NFP nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov. Uvedené sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec evidovala majetok v celkovej sume 455 210,21 eur bez údajov o inventárnom čísle, mieste umiestnenia, hmotne zodpovedných osobách a zostatkovej cene. Obec neevidovala pozemky v celkovej sume 8 597 eur, evidované na listoch vlastníctva č. 255 a č. 408 v celkovom počte 75 parciel, neevidovala budovu vodárne pri súpisnom č. 112 v sume 6 640 eur a obecnú studňu pri budove obecného úradu v sume 180,54 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala na LV zaevidované budovy evidované v evidencii majetku „Dom smútku“, „Manipulačná komora VH“ a budova vodárne pri súpisnom č. 112.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala obecným zastupiteľstvom určené a prijaté zásady hospodárenia s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec prenechala obecný pozemok o celkovej výmere 1 113 m2, evidovaný na LV č. 255, parcele č. 43 do užívania gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi od roku 1999 bez akéhokoľvek zmluvného vzťahu a bezodplatne, čím konala v neprospech rozvoja obce a jej občanov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neocenila majetok obce pred jeho predajom na základe kúpnych zmlúv zo dňa 09.07.2008 a zo dňa 14.08.2008.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec predala obecný pozemok (LV č. 255, ostatné plochy pod parcelným č. 42 o celkovej výmere 1 309 m2 za cenu 65 450 Sk (2 172,54 eur). Predaj obecného majetku bol zrealizovaný bez schválenia obecným zastupiteľstvom. Uvedený majetok obce bol predaný synovi poslanca obecného zastupiteľstva, tzn. osobe blízkej poslancovi obecného zastupiteľstva a bez obchodnej verejnej súťaže. Obec na základe dodatku k zmluve z toho istého dňa ako zmluva predala predmetný obecný pozemok aj s garážou na ňom postavenou bez navýšenia kúpnej ceny, čím konala v neprospech rozvoja obce a jej občanov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Po zastavení dodávok pitnej vody do obce z dôvodu vzniku pohľadávok po lehote splatnosti, obec napojila obecný verejný vodovod na obecné studne bez predchádzajúceho zistenia kvality vody.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepožiadala regionálny úrad verejného zdravotníctva o dočasne povolenie výnimky na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody a dodávala do verejného vodovodu vodu, ktorá nespĺňala požiadavky na kvalitu pitnej vody.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala odborne spôsobilú osobu na prevádzkovanie príslušnej kategórie verejného vodovodu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Interiér budovy verejného vodovodu – vodojemu nad obecným úradom bol v nezodpovedajúcom technickom stave.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec ako vlastník verejného vodovodu nemala uzavreté písomné zmluvy o dodávke vody s odberateľmi vody z verejného vodovodu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec počas prevádzkovania verejného vodovodu neplnila povinnosti vyplývajúce z § 17 ods. 1 písm. a), b), e) a ods. 2 písm. b), f) a g) zákona č. 442/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevydala všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nespĺňala všetky podmienky na prevádzkovanie verejného vodovodu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezabezpečila podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu ani náhradné zásobovanie pitnou vodou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec ako vlastník verejného vodovodu nezabezpečila nepretržitú dodávku pitnej vody pre obyvateľov obce a ako prevádzkovateľ verejného vodovodu neplnila povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 442/2002 Z. z., narušila prevádzku verejného vodovodu podľa § 27 citovaného zákona, čím naplnila podmienky na nútenú správu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec viedla registráciu daňovníkov, údaje o výške daní a poplatkov a ich úhrade za každého daňovníka jednotlivo v zošite A4, ktorý nebol autentizovaný. Register daňovníkov (daňových subjektov) neobsahoval zákonom stanovené údaje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyzvala daňové subjekty na doplnenie údajov a zaregistrovala ich s neúplnými údajmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vydala rozhodnutia v daňovom konaní – platobné výmery iba právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Obec nevydala platobné výmery fyzickým osobám – občanom v celkovom počte 136 daňovníkov a v celkovej sume daní a poplatkov 13 647,31 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vyberala dane a poplatky priamo do pokladne o čom vydávala príjmové pokladničné doklady, archivovala iba druhé strany (kópie samoprepisu). V dvadsiatich prípadoch nebolo možno identifikovať údaje o platcovi, type úhrady a jej výške (kópie prepísané nečitateľne). V dvadsiatich deviatich prípadoch neboli dane a poplatky v celkovej sume 619,02 eur uhradené. V dvadsiatich piatich prípadoch boli dane a poplatky v celkovej sume 869,35 eur uhradené po lehote stanovenej zákonom. Obec v dvadsiatich piatich prípadoch nevyzvala daňových dlžníkov na zaplatenie daňových nedoplatkov v celkovej sume 869,35 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec na základe doručenej žiadosti o sprístupnenie informácii neposkytla požadované informácie žiadateľovi. Zároveň neviedla evidenciu žiadosti o sprístupnenie informácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou povinného zverejňovania informácii na verejne prístupnom mieste - na úradnej tabuli Obecného úradu v Luhyni a na internetovej stránke obce neboli zverejnené zákonom stanovené informácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Funkcia hlavného kontrolóra obce nebola v obci vykonávaná, nakoľko po zvolení hlavného kontrolóra obecným zastupiteľstvom v roku 2007 a v roku 2012 starosta obce ani v jednom prípade neuzavrel s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec, s výnimkou účtovných dokladov týkajúcich sa projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ, nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu zodpovedným zamestnancom pred vykonaním úhrad. Z predložených dokladov nevyplývalo, či kontrolovaný subjekt overil súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom, všeobecne záväznými právnymi predpismi a či posúdil hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov. Úhradou faktúr neoverených predbežnou finančnou kontrolou došlo k pokračovaniu finančných operácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Malčice

IČO
00325465
Sídlo
Malčice 176, 07206 Malčice
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

rozpočet na rok 2011 neobsahoval zámery a ciele, ktoré mala obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce, obec konala v rozpore s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nerozpísala celý rozpočet na položky a podpoložky v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie. Na podpoložky boli rozpísané iba bežné výdavky za správu obecného úradu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec si podľa predloženého návrhu rozpočtu daného obecnému zastupiteľstvu (ďalej len „OZ“) na schválenie, nesplnila povinnosť uplatnenia rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonala rozpis rozpočtu pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zmeny rozpočtu obec nevykonala rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v priebehu rozpočtového roka nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevypracovala programový rozpočet, nemonitorovala v priebehu roka plánované a dosiahnuté výstupy a výsledky, neposudzovala prípadné nerovnomerné vecné plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri vysporiadaní schodku rozpočtu keď navrhla prídel do rezervného fondu v nesprávnej výške
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet neobsahoval údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec pri zabezpečení finančných prostriedkov formou pôžičky nepožadovala zo strany hlavného kontrolóra preverenie dodržania podmienok na prijatie týchto návratných zdrojov financovania pred ich prijatím
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec poskytla MŠ dotáciu v sume 31 300,00 eur, t.j. o 1 060,00 eur menej
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
použitie finančných prostriedkov v rozpore s účelom
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
použitím verejných prostriedkov v sume 30 003,58 eur v rozpore s určeným účelom obec porušila finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
výdavky na opravu ihriska neboli ku dňu ich čerpania schválené v rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v rozpočte v decembri schválila výdavky, ktoré boli čerpané v júni
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec Malčice zaúčtovala v roku 2011 účtovné prípady z rokov 2008 až 2010 v období s ktorými tieto časovo a vecne nesúviseli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nemala vypracovaný interný predpis na oceňovanie majetku. Z vnútorného predpisu na vedenie účtovníctva z 01.02.2011 nie je zrejme ako obec účtovala drobnom nehmotnom a drobnom hmotnom majetku, používaný softvér neevidovala v žiadnej evidencii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovné doklady neobsahovali obsah účtovného prípadu a podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovné doklady neobsahovali obsah účtovného prípadu a podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neúčtovala o predpise záväzku, resp. pohľadávky priebežne, t.j. v deň, v ktorom došlo k vzniku pohľadávky a záväzku, pri účtovaní o poskytnutých preddavkoch o ktorých účtovala ako o nákladoch pričom zúčtovacie faktúry boli vystavené až po úhrade preddavkov, resp. neboli doložené vôbec
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec podpísala zmluvu s vybratým uchádzačom v deň vyhodnotenia predložených ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec Nevykonala VO na vypracovanie projektovej dokumentácie, resp. zrealizovala VO po vypracovaní projektovej dokumentácie a vystavením faktúry v roku 2008
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri výbere externého manažmentu projektu a zhotoviteľa stavebných prác na vyššie uvedenú stavbu obec po otvorení obálok neodoslala všetkým uchádzačom zápisnicu z otvárania ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nearchivovala všetky doklady z VO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uhradením nákladov na výmenu okien a dverí nad rámec zmluvy
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nehospodárným nakladaním s finančnými prostriedkamo obecporušila finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
obec investovala finančné prostriedky do cudzieho majetku, v rozpore s nájomnou zmluvou, podľa ktorej mal nájomca vykonávať iba bežné opravy, resp. bez zmluvne dohodnutej kompenzácie s prenajímateľom
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
prípade obec nezrealizovala výber dodávateľa na zhotovenie rekonštrukcie reštauračného zariadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec zrealizovala prevod majetku, zdravotného strediska, ktorého cena bola stanovená dohodou zmluvných strán na 284 000,00 eur priamym predajom, vopred určenému záujemcovi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Úhradou čiastky 5 400, 00 eur a akceptovaním neobvykle vysokej zmluvnej pokuty vo výške 0,5% nekonala obec hospodárne
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec nehospodárnym vynakladaním finančných prostriedkov porušila finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
obec nezrealizovala verejné obstarávanie na výber dodávateľov tovarov a služieb .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevyúčtovala úrok z omeškania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stanovením výšky nájomného pri nájme ŠJ na základe dohody zmluvných strán konala obec v rozpore s VZN,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na výkon kontroly v podmienkach samosprávy obec nemala vypracovaný žiadny interný predpis, resp. základné pravidlá kontrolnej činnosti vykonávanej v rámci samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na jednotlivé polroky 2011 neboli vypracované, ani predložené obecnému zastupiteľstvu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
- Výsledky z vykonaných kontrol, resp. správa o výsledkoch kontroly nebola predkladaná obecnému zastupiteľstvu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
- Nepredloženie správy o kontrolnej činnosti HK za rok 2011 obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne, ako jednej z povinností hlavného kontrolóra, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou vynaložených finančných prostriedkov bolo zistené, že predbežnú finančnú kontrolu, formálne preskúmanie faktúr a vecnú a číselnú úpravu faktúr vykonávala jedná osoba
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
predbežnou finančnou kontrolou neboli overené finančné operácie, resp. predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná vôbec
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolu súladu s rozpočtom vykonávala zamestnankyňa, zodpovedná za vedenie účtovníctva, ako aj za vykonávanie platieb. Tým nebola zo strany obce zabezpečená vzájomná nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Nesluša

IČO
00314137
Sídlo
Nesluša 978, 02341 Nesluša
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.06.2012 - 09.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zmenu rozpočtu obce neschválilo obecné zastupiteľstvo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vykonala zmenu schváleného rozpočtu a navýšila bežné príjmy aj výdavky v sume 3 845,- Eur, avšak táto úprava nebola schválená obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
príjmové finančné operácie neboli rozpočtované a ani pri ich realizácii nebola vykonaná náležitá úprava rozpočtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec prekročila rozpočet bežných výdavkov v hlavných kategóriách bez náležitej úpravy čerpania rozpočtu a nesledovala vývoj hospodárenia a nevykonala zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Schválený rozpočet obce na rok 2011 neobsahoval zámery a ciele, ktoré mala obec zrealizovať zo svojho rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevypracovala monitorovaciu správu o plnení programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet neobsahoval údaje o hospodárení príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prerokovanie záverečného účtu a celoročné hospodárenie obce bolo obecným zastupiteľstvom prerokované a schválené ako „plnenie rozpočtu za rok 2011“, prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z výrokov – „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ alebo „celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
o použití prebytku rozpočtu nerozhodlo obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obsah poznámok za roky 2010 a 2011 bol nekompletný, pretože v nich absentovali informácie o podsúvahových účtoch, informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov účtovnej jednotky, informácie o spriaznených a ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osobách, informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu, informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka odo dňa zostavenia účtovnej závierky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná závierka za rok 2010 bola overená audítorom dňa 15.06.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebol dodržaný termín overenia súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne triedenie výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec netriedila výdavky podľa platnej RK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec netriedila výdavky podľa platnej RK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne účtovanie na účtoch účtovej triedy 5 – Náklady, neúčtovaním o poskytnutých preddavkoch a neúčtovaním účtovaného prípadu do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisel
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
podrobnosti o postupoch účtovania ustanovuje ministerstvo financií opatrením a účtovná jednotka je povinná opatrenie dodržiavať
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu dodávateľských faktúr pred ich úhradou ani v jednom prípade
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec vykonala predchádzajúcu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2002, čím nedodržala termín na vykonanie inventarizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie nakúpeného materiálu v účtovej skupine 11 – Materiál
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonala inventarizáciu zásob
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na inventúrnych súpisoch absentovalo uvedenie sídla účtovnej jednotky, stavu majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny, miesta uloženia majetku a mena, priezviska a podpisového záznamu hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec vôbec neinventarizovala majetok, obstaraný v roku 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventarizačný zápis neobsahoval uvedenie sídla účtovnej jednotky, ani výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neinventarizovala majetok pod)la zákona č. 431/2002
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ani k jednej z preverených zmlúv nebol pripojený doklad, ktorý by preukázal vykonanie predbežnej finančnej kontroly pred ich uzavretím. Obec tak spoľahlivo nepreukázala, žeby vykonala predbežnú kontrolu pred uzavretím predmetných zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec realizovala platby v hotovosti nad limit, ktorý ustanovovala Interná smernica č. 2/2011, ktorou sa upravujú postupy pre vedenie pokladnice Obce Nesluša
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nezaradila do majetku obstaraný majetok a účtovala o nom na účte obstarania dlhodobého majetku a to aj napriek tomu, že majetok bol už počas roka 2011 plne využívaný
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonávala účtovné odpisovanie iného dlhodobého majetku (účet 022, 023 a 028), hoci táto povinnosť pre obec existovala už od roku 2003
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovná jednotka neodpisovala majetok v súlade s účtovnými zásadami a metódami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejnila na webovom sídle ponuku na prenájom WC a sanitárnej techniky. Predmetná ponuka sa po podpísaní a odoslaní späť zmluvnému partnerovi stala zmluvou, ktorá podliehala zverejneniu na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V čase výkonu kontroly obec vôbec nezverejňovala faktúry za obdobie máj/jún 2012 a tým porušila ustanovenie §5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z., účinného od 01.01.2012, podľa ktorého má povinná osoba povinnosť údaje zverejniť do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. V priebehu výkonu kontroly obec nedostatok odstránila.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Starosta obce v procese realizácie finančnej operácie realizoval úhradu výdavkov, a tým nezaistil primerané zabezpečenie vzájomnej nezlučiteľnosti a oddelenia rozhodovacích právomocí vedúceho zamestnanca od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančných operácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vykonanie prieskumov trhu nevedela obec preukázateľne doložiť v prípade nákupu terénneho vozidla, napr. formou zápisnice o vykonaní prieskumu trhu, čím obec nepreukázala, žeby konala v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého pri zadávaní zákaziek sa uplatňuje princíp hospodárnosti e efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v priebehu roka 2011 ani raz nezverejnila súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- Eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
predbežná ani priebežná finančná kontrola neboli pri realizácií finančných operácií vôbec vykonávané
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Starosta obce nezabezpečil primerané podmienky pre riadne vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie finančného riadenia v obci
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
dĺžka kratšieho pracovného času hlavného kontrolóra nebola určená obecným zastupiteľstvom pred vyhlásením voľby kontrolóra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór nevypracovával záznamy ani správy o kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór pri výkone svojej činnosti nepostupoval podľa pravidiel ustanovených v zákone č. 502/2001 Z. z.,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 predložil hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu dňa 24.03.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevytvorila účinný systém kontroly a nezabezpečila vhodné organizačné, finančné ani personálne podmienky na jeho nezávislý výkon . Kontrolný systém obce bol vyhodnotený ako slabý, zahŕňajúci viaceré zásadné obmedzenia, ktoré znemožnili jeho efektívne uplatňovanie v praxi. Procesy a aktivity, ktoré mala obec povinnosť v rámci vnútornej kontroly realizovať, neboli formalizované a v praxi vykonávané alebo boli vykonávané len v obmedzenom rozsahu, ktorý nezaručoval elimináciu významnejších rizík pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Ilustráciou a výsledkom zlyhania systému vnútornej kontroly sú aj zistenia uvedené v tomto protokole o výsledku kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Oščadnica

IČO
00314170
Sídlo
Nám. M. Bernáta 745, 02301 Oščadnica
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.06.2012 - 19.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nerozpísala schválený rozpočet na zámery a ciele, resp. zámery a ciele programového rozpočtu v rámci schvaľovania rozpočtu na rok 2011 nešpecifikovala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec schválila rozpočet na rok 2011 v posledný deň plynutia minimálne 15 dňovej lehoty jeho zverejnenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec v dodatočne schválenom programovom rozpočte nezadefinovala ciele, ktoré sa mali z rozpočtu obce zrealizovať
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemonitorovala plnenie programov obce k 30.06
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pri prerokúvaní záverečného účtu obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o použití prebytku rozpočtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záverečný účet neobsahoval prehľad o hospodárení zriadených príspevkových organizácií, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov ani údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec neprerokovala Záverečný účet obce za rok 2010 v lehote do 6 mesiacov od skončenia rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nepredložila poznámky k ÚZ ministerstvu financií v stanovenom termíne do konca januára
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec do výročnej správy za rok 2011 nezahrnula povinné informácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nesprávne triedila výdavky podľa platnej RK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nesprávne triedila výdavky podľa platnej RK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nesprávne uplatnila RK pri triedení výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prípady nesprávneho účtovania na účtoch účtovej triedy 5 – Náklady, neúčtovanie o poskytnutých preddavkoch a neúčtovanie účtovaného prípadu do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisel
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec porušila platné postupy účtovania, ktoré je účtovná jednotka povinná podľa opatrenia dodržiavať
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu dodávateľských faktúr ich pred úhradou v desiatich prípadoch,finančnú operáciu nemožno vykonať bez jej overenia predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nemala schválené zásady hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zriaďovacia listina školy neobsahovala určenie výchovného jazyka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec zriadila záložné právo k nehnuteľnosti, slúžiacej na výchovno - vzdelávací proces
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzavtrené zmluvy neboli overené predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozpor smernice o vykonávaní predbežnej finančnej kontroly so zákonom č. 502/2001 Z .z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
deň konania voľby hlavného kontrolóra nebol vyhlásený obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba konala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záznamy o výsledku kontroly HK neobsahovali náležitosti stanovené zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór v dokumente uvádzal zistené porušenie zákona zo strany obce ako kontrolovaného subjektu, z toho dôvodu mala byť vyhotovená správa a nie záznam
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Príbelce

IČO
00319520
Sídlo
Príbelce 234, 99125 Príbelce
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.06.2012 - 15.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce nebol vnútorne členený na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v rozpočte na rok 2011 neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu a nesprávne zatriedila kapitálové a bežné výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezostavila viacročný rozpočet na roky 2011, 2012 a 2013 v členení podľa § 10 ods. 3 citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nevykonala zmeny vo svojom rozpočte na rok 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V záverečnom účte za rok 2011 neboli údaje o plnení rozpočtu uvedené v členenení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neuplatnila v rozpočte na rok 2011 rozpočtovú klasifikáciu v súlade s osobitným predpisom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepoužila prostriedky štátneho rozpočtu na účel, na ktorý boli ustanovené zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. poskytnuté obci formou dotácie.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Obec použila verejné prostriedky v rozpore s určeným účelom. Dotáciu v sume 6639,00 EUR, ktorá bola účelovo určená na bežné výdavky na údržbu budovy OÚ použila na zateplenie budovy OÚ a na prístavbu OÚ, na kapitálové výdavky. Dotáciu určenú na bežné výdavky v sume 1101,20 EUR použila obec na zateplenie budovy MŠ, na kapitálové výdavky.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec nedodržala postupy účtovania pre obce ustanovené opatrením MF SR. Faktúry na údržbu budovy OÚ boli v celkovej sume 7439,00 EUR účtované do nákladov a nie ako technické zhodnotenie. Faktúry na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ boli v celkovej sume 7000,00 EUR účtované do nákladov a nie ako technické zhodnotenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neúčtovala obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovníctvo obce nebolo preukázateľné, nakoľko neboli preukázateľné všetky účtovné záznamy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dodávateľské faktúry na sumu 2863,22 EUR, 4058,90 EUR a 7000,00 EUR, spolu v sume 13922,12 EUR neboli preukázateľným účtovným záznamom, lebo neobsahovali súpisy vykonaných prác a dodaného materiálu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nehospodárnym, neefektívnym vynakladaním verejných prostriedkov obec porušila finančnú disciplínu. Uhradila dodávateľovi fakturované sumy, ktoré neboli podložené preukázateľnými účtovnými záznamami o vykonaných prácach a dodaného tovaru. Obec dvakrát uhradila faktúru dodávateľovi, došlo k neopodstatnému navýšeniu ceny diela oproti zmluve.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obec pri používaní verejných prostriedkov nezachovávala hospodárnosť a efektívnosť ich použitia, keď tri dodávateľské faktúry v celkovej sume 13 922,12 EUR uhradila bez doloženia súpisu vykonaných prác a súpisu dodaného materiálu dodávateľom a bez preukázania vyfakturovanej sumy hodnoverným dokladom. V jednom prípade obec oproti zmluve o dielo neoprávnene uhradila dodávateľovi faktúru v sume 1161,79 EUR.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Obec neúčtovala výdavok na projekt ako súčasť ocenenia a evidencie obstaraného majetku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Inventúrne súpisy neobsahovali meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, zoznam skutočného stavu a rozdielu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neocenila bezplatne nadobudnutý majetok spôsobom podľa § 25 zákona č. 431/2001 Z.z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Účtovníctvo nebolo úplné, pretože obec nezaúčtovala všetky účtovné prípady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neviedla v účtovníctve bezodplatne nadobudnutý majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nepostupovala hospodárne, efektívne a neuplatňovala princíp rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov, keď uzavrela zmluvu s úspešným dodávateľom v cene, ktorá bola oproti cenovej ponuke vo vykonanom prieskume trhu vyššia o 10 372,72 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vykonanie predbežnej FK nepotvrdili osoby podľa § 9 ods. 2 citovaného zákona podpisom a uvedením dátumu jej vykonania na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou. Predbežná finančná kontrola bola vykonaná jednou osobou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z vykonanej priebežnej finančnej kontroly neboli vypracované záznamy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezabezpečila, aby nové voľby hlavného kontrolóra vyhlásilo zastupiteľstvo tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Návrh plánu kontrolnej činnosti nebol najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré správy o výsledkoch vykonaných kontrol hlavná kontrolórka obce nepredložila priamo OZ na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
O kontrolných zisteniach následnej finančnej kontroly boli vypracované tzv. zápisy z kontroly, ktoré neobsahovali náležitosti záznamu, resp. náležitosti správy podľa zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Smernica obce o finančnom riadení a finančnej kontrole z roku 2003 nebola zmenená alebo doplnená.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Rosina

IČO
00647519
Sídlo
Rosina 167, 01322 Rosina
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.06.2012 - 25.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nesledovala v priebehu rozpočtového raka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonala zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nehospodárila s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a nemonitorovala plnenie programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nedodržala povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu (nesprávne zatriedenie kapitálových výdavkov do bežných výdavkov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec pri zisťovaní hospodárskeho výsledku nevylúčila finančné operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nedodržala povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu (nesprávne zatriedenie kapitálových výdavkov do bežných výdavkov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovný prípad nebol účtovaný do účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisel
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržané platné postupy účtovania (nesprávne účtovanie technického zhodnotenia dlhodobého hmotného majetku do nákladov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nedostatočne chránila svoje oprávnené záujmy pri ochrane svojho majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK obce nepredkladal zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK obce nevypracoval stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK obce nevypracoval správu o kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
HK obce nevypracoval správu o kontrolných zisteniach následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V správe o výsledku následnej finančnej kontroly chýbali náležitosti stanovené zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vykonané následné finančné kontroly neboli ukončené prerokovaním správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pri prerokovaní správy o výsledku NFK nebola vyhotovená zápisnica
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zatriedenie kapitálových výdavkov na nesprávnu podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zatriedenie kapitálových výdavkov do bežných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržané platné postupy účtovania (zaúčtovanie technického zhodnotenia majetku do nákladov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Telgárt

IČO
00313874
Sídlo
Telgárt 70, 97673 Telgárt
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
07.06.2012 - 09.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec zostavila rozpočet na rok 2011 v členení na bežné príjmy a výdavky a kapitálové výdavky bez členenia na kapitálové príjmy a finančné operácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec nesledovala vývoj hospodárenia a nevykonala zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec neprerokovala návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec viedla technické zhodnotenie samostatne a nezvýšila obstarávaciu cenu dlohodobého hmotného majetku o náklady na dokončené technické zhodnotenie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec viedla technické zhodnotenie samostatne a nezvýšila obstarávaciu cenu dlohodobého hmotného majetku o náklady na dokončené technické zhodnotenie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec odpisovala pozemok
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
niektoré inventúrne súpisy neobsahovali názov účtovnej jednotky, sídlo jednotky, chýbali podpisy zodpovedných pracovníkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec nevypracovala z inventarizácie inventarizačný zápis
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne špecifkácie - uvedenie typu prenajatého majetku v dvoch zmluvách
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
záznamy o výsledku následnej finančnej kontroly neobsahovali podpis zamestnanca kontrolného orgánu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
záznam o výsledku následnej finančnej kontroly neobsahoval dátum vyhotovenia a podpis zamestnanca kontrolného orgánu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
súhlas starostky bol pred odsúhlasením účtovníčky - predbežná finančná kontrola na mala znaky formálnosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
obec nezaslala svoje rozhodnutie o nehnuteľnostiach a o právach k nehnuteľnostiam do 30 dní od ich vydania správe katastra
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Tesáre

IČO
00311146
Sídlo
Tesáre 128, 95621 Tesáre
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.06.2012 - 15.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút obce obsahoval nesprávne údaje o orgánoch obce, medzi ktoré zaraďoval obecný požiarny zbor.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štatút obce ukladal OcZ schvaľovať organizačný poriadok, pričom § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení túto povinnosť neuvádzal.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevedela preukázať zverejnenie rozpočtu na rok 2011 pred schválením najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým v zmysle § 9 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V priebehu roka 2011 boli čerpané výdavky na položkách, ktoré v rozpočte neboli schválené, napr. v časti 03 1 Dom smútku boli čerpané výdavky v sume 2 720,60 eur na rozpočtovej položke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku vlastné zdroje, v časti 09 2 Kultúrne aktivity boli čerpané výdavky v sume 4 521,25 eur na rozpočtovej položke 633 007 Kultúrna činnosť vinobranie 2011, čo nebolo v súlade s § 13 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a nevykonávala v priebehu roka 2011 vo svojom rozpočte zmeny rozpočtovými opatreniami, nekonala v zmysle § 12 ods. 3 a § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nepredložila na prerokovanie OcZ monitorovaciu správu, nepostupovala v zmysle § 20 ods. 1 Zásad a nekonala v súlade s § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obce počas roka monitorujú a hodnotia plnenie programov obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Súčasťou ZÚ obce nebola hodnotiaca správa.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Dohoda o vykonaní práce na zastupovanie počas práceneschopnosti zamestnanca nebola uzatvorená najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce, čo nebolo v súlade s § 226 ods. 2 ZP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávnym zaúčtovaním spotreby pohonných látok došlo k porušeniu ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nezaúčtovaním úbytku majetku v roku 2011 došlo k porušeniu ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Inventúrne súpisy v uvedených prípadoch neobsahovali všetky náležitosti, kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle § 30 ods. 2 písm. a), e) a i) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevypracovala inventarizačný zápis, v ktorom by uviedla výsledky porovnania stavu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve, čím by preukázala vecnú správnosť účtovníctva.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolovaný subjekt nevypracoval inventúrne súpisy uvedených analytických účtov ako záznamov, ktoré zabezpečujú preukázateľnosť účtovníctva, nepostupoval v zmysle § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Napriek konštatovaniu ÚIK boli zistené rozdiely pri inventarizácii. Tým obec nepostupovala v súlade s § 30 ods. 2 a 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva a stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom v účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
ZL neobsahovala potrebné náležitosti, obec porušila ustanovenie § 22 ods. 2 písm. d), e), f), i) a j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správca dane na daňových priznaniach nevyznačil dátum ich prevzatia, čím nebolo možné určiť deň začatia daňového konania. Tým, že na DP nebol vyznačený dátum, nebolo možné zistiť, či si daňové subjekty splnili povinnosť podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z 18 DP bolo 14 neúplných, pričom správca dane nevyzval daňové subjekty na doplnenie údajov. K neúplným údajom patrili neuvedenie roka, za ktorý sa DP podáva, nevyznačenie druhu priznania, neuvedenie popisu pozemku, popisu stavby, čísla parcely, druhu pozemku, právneho vzťahu k nehnuteľnosti, označenie príloh, počet príloh. Nevyzvaním daňových subjektov na doplnenie DP
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Platobné výmery (ďalej len „PLV“) neobsahovali odtlačok úradnej pečiatky obce a podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na skontrolovaných PLV správca dane nevykonal predbežnú finančnú kontrolu, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), podľa ktorého sa predbežnou finančnou kontrolou overuje, či pripravovaná finančná operácia (v tomto prípade vydávanie PLV) je v súlade so všeobecne záväznými predpismi a s rozpočtom, pretože PLV predpokladá finančné plnenie, a to v príjmovej časti rozpočtu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Z 26 predložených zmlúv, resp. dodatkov k zmluvám uzatvorených v roku 2011 nebolo kontrolovaným subjektom ako povinnej osoby na jej zriadenom webovom sídle zverejnených šesť zmlúv, resp. dodatkov k zmluvám.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
HK obce vypracoval a OcZ predložil: - jeden plán kontrolnej činnosti (ďalej len „plán KČ“) na rok 2011, čo nebolo v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého HK predkladá OcZ plán KČ raz za šesť mesiacov,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nevedela preukázať, či HK vypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2011 v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
O kontrolných zisteniach následných finančných kontrol vypracoval HK dva protokoly, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého vypracovávajú kontrolné orgány o kontrolných zisteniach správu alebo záznam.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ku kontrole čerpania finančných prostriedkov z účelového účtu obce nebola predložená zápisnica o prerokovaní správy v zmysle § 22 ods. 3 písm. zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výsledné dokumenty z kontrol boli vyhotovené podľa ustanovení zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, čo nebolo v súlade s § 16 zákona o finančnej kontrole, ktorý o. i. upravuje pôsobnosť orgánov verejnej správy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Priebežná finančná kontrola bola vykonaná pri všetkých kontrolovaných dokladoch, keď starosta vykonal pri každej predbežnej FK vykonanej účtovníčkou aj priebežnú FK. Priebežná FK nebola vykonávaná na základe poverenia v zmysle § 10 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Veľké Zálužie

IČO
00308595
Sídlo
Obecná 955, 95135 Veľké Zálužie
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.06.2012 - 22.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

výdavky rozpočtových organizácií na prenesené a originálne kompetencie, ako aj výdavky na príspevky/dávky v hmotnej núdzi neboli súčasťou rozpočtu obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nemala schválený programový rozpočet obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
väčšina položiek rozpočtu príjmov a výdavkov nebola vecne a číselne zoradená podľa ekonomickej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
väčšina položiek rozpočtu príjmov a výdavkov nebola vecne a číselne zoradená podľa ekonomickej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
väčšina položiek rozpočtu príjmov a výdavkov nebola vecne a číselne zoradená podľa ekonomickej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nesledovala vývoj finančného hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a nevykonávala zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nesledovala vývoj finančného hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a nevykonávala zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nesledovala vývoj finančného hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a nevykonávala zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
záverečný účet obce neobsahoval zákonom stanovené náležitosti a nebol OZ prerokovaný v termíne do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
záverečný účet obce neobsahoval zákonom stanovené náležitosti a nebol OZ prerokovaný v termíne do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
poskytnuté dotácie neboli zúčtované s rozpočtom obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
poskytnuté dotácie neboli zúčtované s rozpočtom obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
niektoré výdavky z rozpočtu obce boli nesprávne zatriedené v zmysle rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
niektoré výdavky z rozpočtu obce boli nesprávne zatriedené v zmysle rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec sa zaviazala na uhradenie stavebných prác, ktoré nemala zabezpečené v rozpočte
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
CP neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
zamestnanci predkladali CP na vyúčtovanie po zákonom stanovenej lehote
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec umožnila bezdôvodné obohatenie, keď vyplatila odstupné na ktoré nemala zamestnankyňa nárok
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
obec umožnila bezdôvodné obohatenie, keď vyplatila odstupné na ktoré nemala zamestnankyňa nárok
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
DoVP neboli uzatvorené najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec užívala stavbu bez kolaudačného rozhodnutia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nezaúčtovala majetok v skutočnej obstarávacej cene
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nevykonala inventarizáciu ďalších zložiek majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a neoverila či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nevykonala inventarizáciu ďalších zložiek majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a neoverila či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
inventúrny súpis majetku neobsahoval stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec nevyhotovila inventarizačný zápis, v ktorom by porovnala skutočný stav motorových vozidiel s účtovným stavom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v niektorých prípadoch neboli dodržané účtovné postupy; niektoré účtovné záznamy nespĺňali podmienku preukázateľnosti; účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v niektorých prípadoch neboli dodržané účtovné postupy; niektoré účtovné záznamy nespĺňali podmienku preukázateľnosti; účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v niektorých prípadoch neboli dodržané účtovné postupy; niektoré účtovné záznamy nespĺňali podmienku preukázateľnosti; účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
platobné výmery neobsahovali všetky zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
na platobných výmeroch nebola vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
vo výzvach na zaplatenie nedoplatkov bolo chybne uvedené, že boli vyhotovené na základe § 58a ods. 1 zákona o správe daní a poplatkov a že podanie námietok nemá odkladný účinok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
kontrolovaný subjekt neuviedol vo výzve na predkladanie ponúk rozsah predmetu zákazky, množstvo a tiež nebola určená predpokladaná hodnota zákazky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
zriaďovacia listiny ZŠ neobsahovala zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v zriaďovacej listine neboli vykonané zmeny údajov po zákonnej zmene zriaďovateľa
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
predbežnú FK vykonal starosta obce a nie vedúci zamestnanec a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v niektorých prípadoch obec neoverila predbežnou FK súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
HK z vykonaných kontrol vypracoval zápisy a nie správu/záznam a neprerokoval výsledky následnej finančnej kontroly s kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
kontrolovaný subjekt nevedel preukázať, či bol rozpočet obce zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
obec vykonávala správu bytov v nájomných bytových domoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Šajdíkove Humence

IČO
00310051
Sídlo
Šajdíkove Humence 48, 90607 Šajdíkove Humence
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.06.2012 - 14.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nerozhodla o použití prebytku rozpočtu za rok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce nebol prerokovaný najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka t. j. do 30.06.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec prijala pôžičku od inej obce, pričom obecné zastupiteľstvo prijatie pôžičky neschválilo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec použila návratné zdroje financovania aj na úhradu bežných výdavkov, pričom nebola pôžička splatená do konca rozpočtového roka, v ktorom bola poskytnutá
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec uzavrela s hlavným kontrolórom pracovnú zmuluvu o deň skôr ako bol hlavný kontrolór zvolený do funkcie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
hlavný kontrolór nevypracoval stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Šoporňa

IČO
00306207
Sídlo
Šoporňa 1179, 92552 Šoporňa
Kontrolované obdobie
Rok 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
07.06.2012 - 30.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v rozpočte na rok 2011, vo výdavkovej časti neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v rozpočte na rok 2011, vo výdavkovej časti neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v rozpočte na rok 2011, vo výdavkovej časti neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nerozpočtovala použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmeny bežného rozpočtu vo výdavkovej časti a zmeny kapitálového rozpočtu neboli schválené príslušným orgánom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a nevykonala zmeny vo svojom rozpočte s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu ku koncu rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmeny bežného rozpočtu vo výdavkovej časti a zmeny kapitálového rozpočtu neboli schválené príslušným orgánom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet obce neobsahoval hodnotenia plnenia programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nárvh záverečného účtu obce nebol prerokovaný najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovný doklad neobsahoval údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nezverejňovala objednávky v zákonom stanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežná finančná kontrolola bola vykonávaná bez uvedenia dátumu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec poskytnutý preddavok nevyúčtovala do konca rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne overila predbežnou finančonou kontrolou pripravovanú finančnú operáciu, ktorá nebola so schváleným rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne vyznačila dátum účinnosti zmluvy na svojej webovej stránke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obdobie vykonaných prác na faktúre nesúhlasilo s obdobím uvedeným na zisťovacom protokole a súpise vykoaných prác
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vo VZN o poskytovaní dotácií mala uvedené, že dotácie a návratné finančné výpomoci môžu byť poskytované fyzickým a právnickým osobám za predpokladu, že pôsobia a vykonávajú činnosť na území obce
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Obec vo VZN o poskytovaní dotácií mala uvedené, že dotácie a návratné finančné výpomoci môžu byť poskytované fyzickým a právnickým osobám za predpokladu, že pôsobia a vykonávajú činnosť na území obce
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
K poskytnutým dotáciám nebolo obci predložené vyúčotvanie dotácií a obec nevykonala ročné zúčtovanie s rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Všetky poskytnuté dotácie obcou boli poskytnuté bez písomnej písomnej dohody o poskytovaní dotácií, čo bolo v rozpore s VZN
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri poskytovaní jednorazových sociálnych dávkach chýbalo v piatich prípadoch potvrdenie o výške príjmu, čo bolo v rozpore s VZN o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou v Šoporni neobsahovala zákonom stanovené náležitosti, a to: formu hospodárenia, vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý rozpočtová organizácia spravuje, určenie doby, na ktorú sa rozpočtová organizácia zriaďuje a dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou v Šoporni neobsahovala zákonom stanovené náležitosti, a to: formu hospodárenia, vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý rozpočtová organizácia spravuje, určenie doby, na ktorú sa rozpočtová organizácia zriaďuje a dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v niektorých prípadoch nepostupovala v súlade so svojou internou smernicou upravujúcou postup verejného obstarávania tým, že uchádzačov písomne nevyzvala na predloženie ponúk, a teda ani neuviedla požiadavky na predmet zákazky a nevyžiadala od uchádzača doklad o oprávnení podnikať s predmetom zákazky, taktiež neuviedla kritérium pre vyhodnotenie ponúk. Ďalej bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v šiestich prípadoch neuzatvoril s úspešným uchádzačom zmluvu týkajúcu sa predmetu verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali obligatórne údaje, a to: údaj o množstve a cenu za jednotku, miesto uloženia majetku, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavná kontrolórna nevypracovala odborné stanoviská k návrhom rozpočtov na rok 2011 a na rok 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec dňa 26.04.2012 okamžite skončila pracovný pomer s hlavným kontrolórom, pričom HK nebol odvolaný OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavná kontrolórka nevypracovala stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť