Tlačové správy 2021

ÚVO a NKÚ: Dávame na stôl riešenia pre vyvodzovanie zodpovednosti za narábanie s verejnými peniazmi

BRATISLAVA 16. júna 2021 (zdroj: SITA) - Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len „NKÚ“) presadzujú potrebu vyvodzovania zodpovednosti za hospodárenie s verejnými zdrojmi. „Každý občan má právo na to, aby sa s peniazmi, ktoré odvádza štátu, hospodárilo čestne a rozumne, v súlade so zákonom. Keď ale náš úrad preukáže porušenie zákona o verejnom obstarávaní, zodpovednosť de facto nesie opäť ten istý občan, ktorý platí štátnych úradníkov a funkcionárov, aby za verejné peniaze kupovali férovo, keďže pokuta je hradená z jeho peňazí. Toto nie je správny prístup. Preto sme navrhli zavedenie profesionalizácie vo verejnom obstarávaní. Preložené do laickej reči- profesionalizácia má byť nástroj, aby s verejnými peniazmi robili len tí, ktorí majú v danej oblasti vzdelanie a aby si niesli za svoje činy zodpovednosť. Ustanovenia k profesionalizácií sú obsiahnuté v novele, ktorá je práve v pripomienkovom období. Veľmi si vážim podporu NKÚ, ktorý podporil naše návrhy v plnom rozsahu,“ hovorí predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Národná autorita pre oblasť externej kontroly dlhodobo presadzuje zmenu legislatívy, ktorá by vytvorila priestor nielen pre cielené zvyšovanie odborných vedomostí kontrolórov a odborných zamestnancov štátnej správy, ale tiež nastavenie jasných pravidiel pre vyvodzovanie osobnej zodpovednosti za chybné rozhodnutia zodpovedných manažérov. „Kontrolný úrad aj preto víta snahu o profesionalizáciu verejného obstarávania, keďže touto snahou môžeme významným spôsobom prispieť k dobrej správe veci verejných a hospodárnemu nakladaniu s verejnými financiami,“ konštatuje Ľubomír Andrassy, podpredseda NKÚ. Podpredseda slovenských kontrolórov dodáva, že v pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní by sa nemalo zabudnúť na ochranu zamestnancov, ktorí zodpovedajú za prípravu i realizáciu transparentných súťaží. Z pohľadu NKÚ musia byť práva a povinnosti profesionálnych zamestnancov štátu vzájomne vyvážené. „Rozšírenie povinností a zavedenie osobnej zodpovednosti voči odborným garantom verejného obstarávania musí ísť ruka v ruke s garanciou ich ochrany, aby sa nemohli stať účelovými rukojemníkmi lobistických skupín a ani ich zamestnávateľom,“ uzatvára Ľ. Andrassy.

None

Zdielať: