Tlačové správy 2021

Štát musí každému občanovi garantovať rovnaký prístup k základným poštovým službám

Bratislava 22. januára 2021 – Štát prostredníctvom rezortu dopravy dlhodobo nezvláda koordináciu vzťahov s vedením Slovenskej pošty a pošta ako jeden z kľúčových podnikov nemá prijaté dlhodobé či strednodobé stratégie rozvoja. Ministerstvo ako stopercentný vlastník akciovej spoločnosti tolerovalo stratové či nevýhodné zmluvné vzťahy. Štátne inštitúcie, ako kľúčoví partneri pošty, za poskytované služby neplatili ani toľko, aby pokryli nevyhnutné náklady spojené s poskytovanou službou.

„Rovnaký prístup k základným poštovým službám, ako je napríklad doručovanie listov, balíkov, rozhodnutí štátu a úradov v printovej alebo digitálnej podobe, musí štát garantovať každému občanovi a pošte musí za jej služby poskytovať primeranú finančnú náhradu,“ konštatuje podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomír Andrassy na základe výsledkov kontrolnej akcie ukončenej v závere roku 2020. Univerzálna poštová služba má zásadný celospoločenský význam a je preto regulovaná európskymi pravidlami, ktoré okrem kvality definujú aj prijateľnú cenu a prístupnosť pre všetkých užívateľov.

Infografika - Slovenská pošta

V kľúčových zmluvách Slovenskej pošty so štátom a významnými obchodnými partnermi sa dlhodobo používa pre poštu nevýhodný nákladový model. Napríklad to, čo štát platí pošte za zabezpečenie výplaty sociálnych dávok a dôchodkov, alebo e-kolkov, nepokrýva ani nevyhnutné náklady. Pre nevhodný nákladový model je ďalším príkladom stratového hospodárenia štátnej spoločnosti aj spolupráca so štátnou lotériovou spoločnosťou Tipos. V tomto prípade sa strata prehĺbila z 1,4 milióna eur v roku 2017 na takmer 2,5 milióna eur v roku 2019. „Pošta ako subjekt podnikajúci na liberalizovanom slovenskom trhu by mala pristúpiť k zdravým obchodným vzťahom, ktoré nie sú stratové. Štátne inštitúcie musia ísť príkladom a za služby poskytované občanom prostredníctvo pošty musia uhrádzať ekonomicky oprávnené náklady“, dopĺňa Ľ. Andrassy.  

Slovensko sa ako členský štát Európskej únie zaviazalo, že bude na svojom území prevádzkovať tzv. univerzálnu poštovú službu, teda zaručí minimálny rozsah poštových služieb určenej kvality za prijateľné ceny pre všetkých používateľov. Na základe platnej licencie zabezpečuje až do konca roku 2022 túto službu Slovenská pošta, a.s. Národná autorita pre oblasť externej kontroly v tejto súvislosti pripomína, že pošta ako držiteľ licencie musí napríklad prevádzkovať aj také pobočky, ktoré by inak neprevádzkovala, lebo generujú jednoznačnú stratu, sú situované v menších obciach. Financovanie tejto verejnej služby je preto zabezpečované v súlade s európskymi pravidlami nielen vlastnými finančnými zdrojmi spoločnosti, ale aj vďaka prostriedkom generovaným z kompenzačného fondu. Ministerstvo dopravy v roku 2018 poskytlo pošte z celkového ročného kompenzačného balíka 15 miliónov viac ako štrnásť miliónov eur, pričom táto suma nepokrývala všetky náklady akciovej spoločnosti spojené s poskytovaním univerzálnej poštovej služby.

Podnikateľské aktivity štátnej pošty narážajú v ostatných rokoch na výzvy, ktoré so sebou prináša informatizácia a digitalizácia vo všetkých sférach spoločenského a ekonomického života. „Tradičné poštové služby spojené s doručovaním listov, papierových zásielok z roka na rok klesajú. Strategický plán rozvoja pošty preto musí vychádzať z poznania digitálneho prostredia, musí ponúknuť proaktívne kroky, ktoré prispejú k elektronickej komunikácii štátu s občanmi,“ sumarizuje pohľad kontrolórov ich podpredseda. Ľ. Andrassy. V tejto súvislosti dodáva, že kamenné poštové úrady majú byť tam, kde žijú ľudia. „Aj národný projekt centrálneho úradného doručovania zásielok od štátnych či verejných inštitúcií či efektívnosť celého systému e-vládnutia stojí na moderne fungujúcej inštitúcii, akou Slovenská pošta bezpochyby môže a má byť,“ uzatvára podpredseda národných kontrolórov.

Kontrolný úrad upozorňuje vo svojej Správe o výsledku kontroly poslancov parlamentu tiež na sporný zásah vedenia rezortu dopravy a výstavby do podnikateľských aktivít pošty. Slovenská pošta v rámci rozšírenia služieb mobilného operátora zorganizovala výberové konanie, v ktorom zvíťazila spoločnosť O2. Predstavenstvo pošty zmluvu o spolupráci s O2 v januári 2020 schválilo, avšak k jej podpisu na základe listu ministra nedošlo. Vedenie Slovenskej pošty z pohľadu NKÚ pochybilo, keďže výsledky súťaže neboli spochybnené a transparentnosť celého procesu súťaže potvrdilo vedenie štátnej akciovej spoločnosti. Národná autorita pre externú kontrolu identifikovala významné riziká taktiež pri definovaní ekonomických vzťahov so spoločnosťami poskytujúcimi svoje služby v pobočkách pošty. Ide o lotériovú spoločnosť TIPOS, spoločnosť SWAN Mobile a Poštovú banku. Vo všetkých prípadoch kontrolóri poukazujú na existujúci „nevýhodný“ nákladový model, ktorý generuje pošte stratu, alebo ju stavia do nevýhodnej finančnej pozície oproti druhej zmluvnej strane.

* * * * *

Štátom vlastnená akciová spoločnosť Slovenská pošta patrí s bezmála 13-tisícmi zamestnancov k jedným z najväčších zamestnávateľov. Prevádzkuje 1504 pôšt, 39 partnerských pôšt a 103 balíkomatov na celom území Slovenska.  Priemerná mzda 862 eur v roku 2019 zaostávala za celoslovenským priemerom o 230 eur. Okrem univerzálnej služby poskytuje pošta aj prepravu a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok, ako aj zrýchlenú a kuriérnu dopravu zásielok. Kľúčovou má byť pre Slovenskú poštu spolupráca so štátom. Popri univerzálnej poštovej službe zahŕňa výplatu dávok a dôchodkov, poskytovanie služieb e-Governmentu, doručovanie úradných dokumentov v listinnej podobe adresátom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku (CADLUD), či distribúciu e-kolkov a tlače. Pošta v kontrolovanom období (2017 – 2019) zaznamenala kolísavé hospodárske výsledky. Hospodárenie v roku  2017 skončila s čistým ziskom 0,34 mil. eur, rok 2018 so stratou viac ako 4,6 mil. eur a rok 2019 s čistým ziskom 1,39 mil. eur.

 

PRÍLOHA

Graf 1 – Vývoj podielu výnosov z univerzálnej služby na celkových výnosoch Slovenskej pošty

Graf - podiel výnosov a nákladov Slovenskej pošty

Zdroj: Slovenská pošta; spracovanie: NKÚ SR, 2020

Podiel výnosov univerzálnej služby na celkových výnosoch Slovenskej pošty mal dlhodobo klesajúci trend. V roku 2012 bol tento podiel  51,20 % a v roku 2019 bol len 42,77 %.

 

Podrobné výsledky sú v Správe o výsledku kontroly  "Zabezpečovanie služieb Slovenskou poštou" (pdf, 713 kB)

None

Zdielať: