Tlačové správy 2021

Kontrolóri sa v tomto roku zamerajú na prerozdeľovanie dotácií, mosty, železnice, ale aj na environmentálne výzvy budúcnosti

Bratislava  5. marca 2021 – Rozdeľovanie dotácií, bezpečnosť železničných priecestí, hospodárenie vodárenských podnikov či Vojenského spravodajstva, alebo nastavenie verejného obstarávania v NDS budú predmetom kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR v roku 2021. Plán kontrolnej činnosti na rok 2021 zahŕňa 21 akcií vo viac ako 60 subjektoch. Od minulého roku o výsledkoch jednotlivých kontrol rokujú aj poslanci parlamentu v príslušných výboroch. V tomto roku dostanú tiež informácie o fungovaní RTVS, TIPOSu, či efektívnosti fungovania košických mestských častí. Úrad tiež preverí, ako je Slovensko pripravené čeliť následkom klimatických zmien, najmä sucha.

Od roku 2020 je Najvyšší kontrolný úrad povinný predkladať príslušnému výboru Národnej rady SR Správu o výsledku kontroly, ktorá je zhrnutím najzávažnejších zistení kontrolórov, a zároveň ponúka odporúčania, ktoré majú smerovať k zmene legislatívy a úprave systému riadenia hlavných verejných politík či k výraznejšej podpore realizácie strategických cieľov krajiny zo štátneho rozpočtu či z fondov Európskej únie. „Kontrolný úrad je vďaka svojmu nezávislému postaveniu výkonnou inštitúciou parlamentu, poslanci Národnej rady sú takpovediac našim kľúčovým klientom. Dostávajú od nás kvalifikovanú odpoveď, či sú verejné prostriedky vynakladané efektívne a hospodárne, a najmä či realizované verejné politiky prinášajú nielen hodnotu za peniaze, ale aj hodnotu pre občana, teda či občan pocítil prínos tej-ktorej verejnej investície,“ vysvetľuje predseda slovenských kontrolórov Karol Mitrík.

Grafika - plán kontrol NKÚ SR 2021

V roku 2021 kontrolóri na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti NKÚ ponúknu poslancom NRSR i širokej verejnosti odpovede na dôležité témy z 21 kontrolných akcií vo viac ako 60 subjektoch. Kontroly preveria, ako sa na Slovensku prideľujú dotácie na vedu a výskum či na rozvoj športu, pozrú sa aj na rozdeľovanie príjmov štátnej spoločnosti TIPOS, efektívnosť využívania zdrojov z environmentálneho fondu alebo na to, ako Finančná správa vymáha daňové nedoplatky. Na kontrolu Sociálnej poisťovne nadviaže tohtoročná kontrola projektu UNITAS, ktorý mal zjednotiť výber daní, cla a odvodov. Tento kľúčový informačný systém pre správu a jednotný výber poistného mešká viac ako desať rokov. V prvej fáze (UNITAS I.) úspešne prebehla reforma daňovej a colnej správy. Druhá etapa, ktorá mala  prepojiť správu daní s výberom poistných odvodov zastala na mŕtvom bode, bez existencie reálneho akčného plánu.

NKÚ už v minulosti upozornil na nedostatočnú ochranu verejného záujmu pri distribúcii pitnej vody a riziko privatizácie vodární, preto aj v tomto roku skontroluje fungovanie vodárenských spoločností na východe Slovenska. Viaceré akcie nadväzujú na doterajšie kontroly, ktoré identifikovali nové riziká, a pôjdu viac do hĺbky, resp. sa zamerajú na špecifický problém. K takým možno zaradiť opätovnú kontrolu vo Vojenských lesoch zameranú na ich hospodárenie s lesmi, rovnako tak kontrolu procesov verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti. Kontrolóri sa pozrú, či príslušné inštitúcie venujú dostatočnú pozornosť bezpečnosti železničných priecestí a znižovaniu nehodovosti a preveria aj rekonštrukcie mostov na cestách I. triedy. Na základe podnetu poslancov parlamentu úrad preverí zmluvné vzťahy v RTVS. Národná autorita pre oblasť externej kontroly reaguje tiež na environmentálne výzvy v súvislosti s klimatickými zmenami a preto preverí, ako je Slovenská republika pripravená do budúcnosti čeliť následkom sucha.

Kontrolóri NKÚ zároveň pokračujú v kontrolách prenesených z minulého roku, ktoré sú vo fáze ukončenia. Týkajú sa napríklad systému údržby regionálnych mostov, modernizácie železničnej infraštruktúry alebo kontroly skládok odpadov. Pred ukončením sú tiež kontrolné akcie zamerané na zadlženosť samosprávy, systém ochrany pitnej vody, hospodárenie úradov VÚC, fungovanie spoločnosti MH Invest a tiež na výber poplatkov za ťažbu zlata.

Témy kontrolných akcií vychádzajú z prioritných oblastí pre roky 2021 – 2023, pokrývajúcich od vzdelávania, cez zdravie, sociálne politiky až po environmentálnu udržateľnosť. Novinkou medzi strategickými prioritami kontrolórov je téma právneho štátu. Pri stanovovaní priorít analytici NKÚ zohľadňujú riziká nedostatočného čerpania európskych fondov a tiež slabej prepojenosti národných strategických cieľov s cieľmi nižších úrovní, rizikom sú aj problematické verejné obstarávania, nedostatočné manažérske kapacity vo vybraných organizáciách a úradoch či nedostatočná efektivita investícií do IT riešení. Oproti minulosti sa budú kontrolóri ešte viac zameriavať na prierezové kontroly a identifikované riziká preveria naraz vo viacerých subjektoch verejnej správy.

 

PRÍLOHA

Plán kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2021 (pdf, 800 MB)

None

Zdielať: