Tlačové správy 2021

ISKRA – projekt rezortu hospodárstva je ukážkovým príkladom plytvania s verejnými financiami

Bratislava 15. januára 2021 – Ministerstvo hospodárstva ešte v roku 2013 iniciovalo vybudovanie vlastného informačného systému pre krízové riadenie – ISKRA. Použitie bezmála 24 miliónov eur nebolo odôvodnené a ani posúdené žiadnou pracovnou skupinou či odbornou analýzou. Systém ISKRA bol podľa názoru národnej autority pre oblasť externej kontroly budovaný nad rámec zákonnej pôsobnosti a kompetenčnej zodpovednosti rezortu hospodárstva. Utajenie celého procesu verejného obstarania projektu nemalo opodstatnenie. Kontrolóri to považujú za účelové konanie s cieľom vyhnúť sa pravidlám transparentného nakladania s verejnými financiami.

„ISKRA môže slúžiť ako ukážkový príklad plytvania so štátnymi prostriedkami. Rezort hospodárstva budoval informačný systém pre krízové riadenie v ostatných siedmych rokoch za milióny eur. Projekt nebol vecne zdôvodnený a v konečnom dôsledku nebol ani nikdy nasadený do prevádzky. Je viac ako povážlivé, že ministerstvo nevedelo kontrolórom predložiť víťaznú ponuku pre druhú fázu projektu“, konštatuje Ľubomír Andrassy podpredseda NKÚ.

Infografika - projekt ISKRA

Projekt Integrovaného systému krízového riadenia (ISKRA) bol prakticky realizovaný v rokoch 2013 – 2020 za účelom zjednotenia a nastavenia jasných procesov pre riadenie pri hospodárskej mobilizácii, ochrane kritickej infraštruktúry či pri transporte nebezpečného, napr. jadrového nákladu. Najvyšší kontrolný úrad SR na základe vlastnej rizikovej analýzy, ale aj informácií od ministra hospodárstva Richarda Sulíka vykonal kontrolu opodstatnenosti obstarania systému s dôrazom na dodržanie pravidiel hospodárneho a efektívneho nakladania s verejnými financiami.

Národní kontrolóri zistili, že počas realizácie projektu došlo k viacerým zásadným zmenám nielen v jeho technologickom riešení, ale aj v konečných funkcionalitách. „Systém ISKRA bol plánovaný ako nadrezortný projekt, čo je už v rozpore so základným princípom legality. Znamená to, že ministerstvo išlo nad rámec svojich kompetencií. Pre aktivity súvisiace s krízovým riadením medzi ústrednými inštitúciami štátu je potrebné rozhodnutie vlády SR. Kabinet o projekte ISKRA nikdy nerozhodoval“, približuje Ľ. Andrassy. Celkový rozpočet projektu bol zadefinovaný na úrovni 24 miliónov eur. Napriek tomu, že ani jedna fáza projektu ISKRA sa nepreklopila do funkčnej prevádzky, zo strany ministerstva boli do konca minulého roku uhradené faktúry za viac ako 8,5 milióna eur.

Kontrolný úrad na základe identifikovaných nedostatkov upozornil súčasné vedenie ministerstva na viacnásobné porušenie rozpočtových pravidiel v oblasti finančnej disciplíny. Kontrolóri svoje zistenia odstúpia na ďalšie správne konanie Úradu vládneho auditu, ale aj na prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní z dôvodu možného porušenia povinností pri správe cudzieho majetku či zneužitia právomoci verejného činiteľa. „Už počas výkonu kontroly sme informovali šéfa rezortu o závažných zisteniach a odporúčali sme mu, aby sa zamestnanci ministerstva zdržali až do ukončenia kontroly akýchkoľvek finančných operácií súvisiacich s projektom ISKRA. Napriek tomu došlo k predĺženiu termínu dodania predmetu zmluvy najprv do konca roku 2019 a následne až do decembra 2020“, dopĺňa podpredseda NKÚ.

Národná autorita pre oblasť externej kontroly v tejto súvislosti upozorňuje poslancov Národnej rady SR na skutočnosť, že systém ISKRA nebol nikdy reálne využívaný, nasadený do funkčnej prevádzky a v závere minulého roku bol zo strany rezortu hospodárstva delimitovaný ako prebytočný majetok štátu na Národný bezpečnostný úrad. „Ministerstvo pri odôvodnení delimitácie svojho majetku potvrdilo kontrolórmi identifikované závažné zistenia a konštatovalo, že uvedený systém krízového riadenia nikdy neslúžil, neslúži a ani nebude slúžiť na plnenie kompetencií rezortu, čo je ukážkový príklad plytvania so štátnymi prostriedkami“, uzatvára Ľ. Andrassy.      

 

Podrobnejšie zhrnutie nájdete v Správe o výsledku kontroly "Informačný systém krízového riadenia" (pdf, 634kB)

None

Zdielať: