Vyšehradská skupina NKI V4+2


Charakter

Vyšehradská skupina Najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) 4+2 je neformálne, nezávislé a odborné fórum založené na princípoch dobrovoľnosti, rovnosti a partnerstva. Vyšehradská skupina NKI 4+2 pozostáva z vedúcich predstaviteľov NKI takzvaných Vyšehradských štátov (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) a prezidentov NKI Rakúska a Slovinska.
 

Poslanie

Vyšehradská skupina NKI 4+2 má nasledovné ciele:

  1. Určiť spoločné záujmy v externej štátnej kontrole
  2. Zistiť a prediskutovať problémové oblasti, ktoré formujú časť z týchto spoločných záujmov a rozvíjať úzko spojené prístupy na ich riešenia
  3. Tvoriť fórum na výmenu názorov a stanovísk k otázkam spoločného záujmu
  4. Reprezentovať spoločné záujmy v oblasti externej štátnej kontroly v Kontaktnom výbore vedúcich predstaviteľov NKI Európskej únie a Európskeho dvora audítorov
  5. Prevziať premosťovaciu úlohu medzi členskými NKI Vyšehradskej skupiny 4+2 a NKI kandidátskych krajín EÚ

Za účelom dosiahnutia týchto cieľov sa Vyšehradská skupina 4+2 sústreďuje na nasledovné oblasti:

  1. Každoročné pracovné stretnutia Vyšehradskej skupiny 4+2
  2. Vypracovávanie spoločných stanovísk a operatívnych prístupov na riešenie problémov externej štátnej kontroly
  3. Bilaterálna a multilaterálna spolupráca
  4. Výmena odborných skúseností zahŕňajúcich vzájomné informácie medzi členmi Vyšehradskej skupiny 4+2 a v prípade potreby aj NKI krajín kandidujúcich na vstup do EÚ