Sprievodné podujatia

 

Workshop "Kontrola – tvárou k verejnosti“

Workshop "Kontrola – tvárou k verejnosti“
Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
„Poslanie národnej autority v oblasti externej kontroly v kontexte aktuálnych výziev“
Jaroslav Ivančo, generálny riaditeľ sekcie stratégie Najvyššieho kontrolného úradu SR
„Tvorba plánov kontrolných akcií v spojitosti s mapovaním kľúčových verejných politík“

Na stiahnutie:

 

Galaprogram "Kontrolný úrad – moderná otvorená inštitúcia"

Galaprogram "Kontrolný úrad – moderná otvorená inštitúcia"
(foto: Marek Velček)

Slávnostné príhovory

Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Ivo Nesrovnal, primátor havného mesta SR Bratislavy
Miloslav Kala, prezident českého Najvyššieho kontrolného úradu

Kultúrno-spoločenský program spojený s udeľovaním pamätných medailí oceneným zamestnancom
Mucha Quartet, vystúpenie skupiny

Na stiahnutie:

Národná konferencia "Kontrola – zrkadlo úspešnosti"

Národná konferencia "Kontrola – zrkadlo úspešnosti"

Slávnostné príhovory 

Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Radko Kuruc, štátny tajomník Ministerstva financií SR
Viktor Cypris, zástupca Účtovného dvora Rakúska a Generálneho sekretariátu INTOSAI


Panel I - „Kontrola a poslanie národnej autority pre oblasť externej kontroly“

Prednášky            
Krzysztof Kwiatkowski, prezident poľského Najvyššieho kontrolného úradu
„Výzvy XXI. storočia, ktorým čelia najvyššie kontrolné inštitúcie”
Miloslav Kala, prezident českého Najvyššieho kontrolného úradu
„Spolupráca NKI - pridaná hodnota k úspechu“
László Domokos, prezident maďarského Štátneho kontrolného úradu
„Úloha najvyšších kontrolných inštitúcií pri podpore dobrej správy vecí verejných“
Zuzana Juhászová, prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave
„Kontrola národnej autority, pohľad akademickej obce“
Jaroslav Ivančo, generálny riaditeľ sekcie stratégie Najvyššieho kontrolného úradu SR
„Plánovanie, strategický krok k napĺňaniu poslania kontrolných inštitúcií“


Panel II - „Kontrola a podpora cesty k úspešným verejným politikám“

Prednášky            
Aleksandr Kurlypo, podpredseda bieloruského Výboru štátnej kontroly
„Kontrola rozpočtových fondov ako faktor trvalo udržateľného rozvoja“
Mária Machová, predsedníčka Výboru pre vnútorný audit a vládny audit
„Vnútorný audit a jeho úloha v systéme kontroly verejných inštitúcií“
Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR
„Hodnota za peniaze v kontexte nezávislej kontroly“
Igor Šulaj, podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
„Udržateľnosť verejných politík, rozpočtová zodpovednosť podľa európskych kritérií“             

Na stiahnutie: