Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len NKÚ SR) podľa § 5 ods. 1 písm. f zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií.

Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií (.pdf / 223kB).