Prebiehajúce kontroly

Hospodárenie vodárenských spoločností

Predmetom záujmu NKÚ SR sú dlhodobo aj významné subjekty verejného záujmu. Voda ako prírodné bohatstvo je dôležitou strategickou surovinou. Je základnou zložkou životného prostredia a tiež...

Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík

Kontrolóri NKÚ sa pozrú na niektoré verejné politiky v kompetencii vyšších územných celkov, t. j. ako ich vyššie územné celky tvorili, realizovali, s akými výsledkami a ako využívali...

Elektronický výber mýta

Účelom kontroly bude vyhodnotiť vývoj nákladov a výnosov NDS v súvislosti s poskytovaním služby elektronického výberu mýta, preukázať účelnosť použitia výnosu z mýtneho systému na...

Využívanie služobných bytov vo vlastníctve SR

Účelom kontroly bude preveriť hospodárnosť a efektívnosť nakladania s majetkom štátu v oblasti služobných bytov v rezortoch ministerstva vnútra a ministerstva obrany.

Ochrana pred povodňami

NKÚ sa zameriava na kontrolu opatrení na ochranu pred povodňami. Protipovodňová ochrana je dôležitou úlohou štátu, nakoľko sa ňou zabezpečuje ochrana obyvateľstva a jeho majetku. Ohrozenie...

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu

UKONČENÁ - Najvyšší kontrolný úrad SR v rozsiahlej kontrolnej akcii preveruje plnenie opatrení štátu prijatých na podporu zvýšenia podielu triedeného zberu na celkovom komunálnom odpade a...

Obnova a modernizácia verejného osvetlenia

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky aktuálne realizuje kontrolu zameranú na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti. Kontrola za obdobie posledných 5...

Politika lesného hospodárstva v mestských a obecných lesoch

NKÚ SR realizuje kontrolu, v rámci ktorej chce zistiť, či sa lesy obhospodarujú v súlade so zákonom o lesoch, či sa plnia úlohy a opatrenia vyplývajúce z Národného programu využitia...

Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov

UKONČENÁ - Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky preverujú dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov v zariadeniach pre seniorov a v špecializovaných...

Hospodárenie obce Kamenín

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky na základe doručeného podnetu spustil kontrolu zameranú na hospodárenie s majetkom v obci Kamenín. Kontrolóri preverujú dodržiavanie...

Hospodárenie obcí Smižany a Kamenná Poruba

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky na základe doručených podnetov spustil kontrolu zameranú na hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom...

Elektronické trhovisko vo verejnej správe

UKONČENÁ - Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sú momentálne na kontrole zameranej na elektronické trhovisko vo verejnej správe. Predbežná štúdia má preveriť dosiahnutie...

Účinnosť zavedenia REPAS-u

UKONČENÁ - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu zameranú na účinnosť zavedenia projektu REPAS pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie. Kontrolóri preverujú...

Efektívnosť financovania živočíšnej výroby

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu, ktorou chce zistiť, akými spôsobmi je zabezpečené skvalitňovanie živočíšnej výroby prostredníctvom fondov EÚ a štátnych...

Hospodárenie verejných vysokých škôl

UKONČENÁ Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vykonávajú kontrolu zameranú na financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl. Účelom kontroly je preveriť...

Hospodárenie obce Turá

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje mimoriadnu kontrolu obce Turá na základe doručeného podnetu, a taktiež informácií z médií. Kontrolóri preverujú...

Zber komunálneho odpadu – predbežná štúdia

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypracúva predbežnú štúdiu ku kontrole efektívnosti a účinnosti zberu komunálneho odpadu v obciach SR. Kontrola bola do plánu navrhnutá...

Financovanie škôl a školských zariadení

UKONČENÁ Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky realizujú kontrolu, ktorej cieľom je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných...

Tretia etapa kontroly zdravotníckych zariadení

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje už tretiu etapu prierezovej kontroly zameranej na zdravotnícke zariadenia. Kontrolóri aktuálne preverujú dodržiavanie všeobecne...

Zabezpečovanie ochrany ovzdušia

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky spustili kontrolu zameranú na plnenie záväzkov SR a vynakladanie finančných prostriedkov pri zabezpečovaní kvality ovzdušia. Kontrolóri preverujú...
— 20 Položiek na stránku
Ukazujem 1 - 20 z 61 výsledkov.