Práva a povinnosti kontrolórov

Zákon č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR


Povinnosti kontrolórov pri výkone kontroly

 • oznámiť najneskôr pri začatí kontroly štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu predmet a účel kontroly a preukázať sa písomným poverením na výkon kontroly,
 • uvádzať kontrolné zistenia pravdivo, úplne a preukázateľne,
 • vypracovať protokol o výsledku kontroly a v prípade potreby tiež čiastkový protokol, ako aj ich prípadné dodatky. Tieto dokumenty musia obsahovať najmä opis zistených skutočností a v prípade, že došlo k porušeniu právnych predpisov, označenie tých ich ustanovení, ktoré boli porušené. Zistené nedostatky, ktoré sú uvedené v čiastkovom protokole, musia byť obsiahnuté aj v protokole o výsledku kontroly s odvolaním sa na čiastkový protokol,
 • predložiť protokol o výsledku kontroly (čiastkový protokol) a dodatok k protokolu, ak je vyhotovený, štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu na oboznámenie sa s jeho obsahom,
 • umožniť štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu po oboznámení sa s obsahom protokolu o výsledku kontroly (s obsahom čiastkového protokolu) vzniesť v určenom termíne písomné námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení,
 • opodstatnenosť námietok preveriť a výsledok písomne oznámiť štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu; oznámenie je súčasťou protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu), ak sa preverením námietok preukáže ich čiastočná alebo úplná opodstatnenosť alebo sa dodatočne zistia skutočnosti, ktoré majú podstatný vplyv na obsah protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu), vypracuje sa dodatok k protokolu o výsledku kontroly (dodatok k čiastkovému protokolu),
 • prerokovať obsah protokolu vrátane jeho prípadného dodatku so štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu a o ich prerokovaní vyhotoviť zápisnicu, v ktorej NKÚ SR  uloží štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu v určených termínoch písomne predložiť NKÚ SR prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomnú správu o stave plnenia prijatých opatrení,
 • vypracovať záznam o výsledku kontroly a s jeho obsahom oboznámiť štatutárny orgán kontrolovaného subjektu, ak sa pri kontrole nezistili žiadne nedostatky,
 • vypracovať priebežný protokol kontroly stavu priamo na kontrolovanom mieste, ak nemožno kontrolné zistenie doložiť z písomných dokladov; tento protokol dať podpísať všetkým osobám, ktoré sa na kontrole stavu priamo podieľali,
 • odovzdať štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu jedno vyhotovenie protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu, priebežného protokolu, záznamu o výsledku kontroly), a tiež ich dodatok, ak sa vyhotovuje, a zápisnicu o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly,
 • rešpektovať práva kontrolovaných subjektov, ich zamestnancov a dotknutých tretích osôb.
   

Oprávnenia kontrolórov pri výkone kontroly

 • vstupovať do objektov, zariadení a na pozemky kontrolovaných subjektov,
 • požadovať v primeranej lehote určenej NKÚ SR od kontrolovaných subjektov predloženie súhrnných dokladov, predloženie iných dokladov a písomností vrátane dát spracúvaných prostriedkami výpočtovej techniky bez rozdielu stupňa ich utajenia,
 • preberať originály dokladov a ďalšie materiály, pokiaľ je to pre výkon kontroly potrebné, a ich prevzatie potvrdiť,
 • požadovať v primeranej lehote určenej NKÚ SR od kontrolovaných subjektov a ich zamestnancov úplné a pravdivé ústne a písomné informácie, vyjadrenia a vysvetlenia ku kontrolovaným skutočnostiam a zisteným nedostatkom.

Oprávnenia kontrolórov sa primerane vzťahujú aj na pribraté osoby.
 

Zaujatosť kontrolórov

 • kontrolu nemôžu vykonávať kontrolóri alebo pribraté osoby, o ktorých so zreteľom na ich vzťah k predmetu kontroly alebo na vzťah ku kontrolovaným subjektom a ich zamestnancom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti.
 • kontrolóri alebo pribraté osoby sú povinné bezprostredne po tom, ako sa dozvedia o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosť o ich nezaujatosti, oznámiť tieto skutočnosti predsedovi.
 • kontrolovaný subjekt môže vzniesť písomne námietky o zaujatosti kontrolóra alebo pribratej osoby. Podanie námietok nemá odkladný účinok.
 • kontrolór alebo pribratá osoba môže do rozhodnutia o námietkach o zaujatosti vykonať pri kontrole len úkony, ktoré nedovoľujú odklad.

Ďalšie práva a povinnosti kontrolórov upravujú aj iné všeobecne záväzné právne predpisy, najmä zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje ďalšie práva a povinnosti štátnych zamestnancov.
 

Povinnosti kontrolovaných subjektov a ich zamestnancov

 • poskytovať kontrolórom potrebnú súčinnosť v súlade s ich oprávneniami podľa § 17 zákona č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR,
 • vytvoriť kontrolórom primerané podmienky na výkon kontroly a spracovanie kontrolných zistení,
 • zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly,
 • dostaviť sa v určenom termíne na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu) alebo ich dodatkov na miesto určené NKÚ SR,
 • prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomne ich predložiť NKÚ SR v ním určených lehotách a predložiť NKÚ SR v ním určených lehotách písomnú správu o plnení alebo splnení týchto opatrení; ak prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov sú nedostatočné alebo neodstraňujú všetky kontrolou zistené nedostatky, je NKÚ SR oprávnený vrátiť prijaté opatrenia štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu, ktorý je povinný ich doplniť v lehote určenej NKÚ SR.