Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií sa v podmienkach NKÚ SR riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernicou č. 1/2016 o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
 

NKÚ SR je povinnou osobou najmä v oblastiach:

  • právomocí, vecnej a osobnej kontrolnej pôsobnosti NKÚ SR, vyplývajúcich zo zákona č.39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov,
  • výsledkov kontrolnej činnosti úradu,
  • organizačnej štruktúre a činnosti úradu
     

NKÚ SR nemá v kompetencii poskytovať výklad všeobecne záväzných právnych predpisov, poskytovať odborné stanoviská, právne poradenstvo, ani poskytovať informácie, týkajúce sa:

  • všeobecných informácií a sťažností, ktoré nesmerujú priamo k NKÚ SR,
  • podozrení zo spáchania trestného činu,
  • občiansko a obchodno-právnych, ako i pracovno-právnych sporov,
  • nehnuteľností, vrátane bytov a všetkých služieb spojených s bývaním,
  • spotrebiteľských sporov a pod.

 

Podať žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z.z.