Podpredseda NKÚ SR

 

  • zúčastňuje sa na rokovaniach porád zvolaných predsedom úradu,
  • v neprítomnosti predsedu zastupuje predsedu na základe písomného poverenia,
  • v rozsahu poverenia predsedom koná a podpisuje v mene úradu,
  • podieľa sa na tvorbe stratégie a koncepcii rozvoja úradu, na tvorbe plánu kontrolnej činnosti úradu a zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo schváleného plánu kontrolnej činnosti,
  • predkladá predsedovi úradu návrhy na vykonanie svojich zahraničných pracovných ciest,
  • predsedá osobitnej komisii pre posúdenie rozkladov proti rozhodnutiam o uložení poriadkovej pokuty,
  • zodpovedá v rozsahu zverených kompetencií za plnenie úloh,
  • predkladá návrhy funkčných platov a odmien pre ním riadených štátnych zamestnancov,
  • kontroluje dodržiavanie služobnej alebo pracovnej disciplíny.

 

Ďalšie odkazy: