Žiadosť o informácie

Najvyšší kontrolný úrad SR ako povinná osoba zabezpečuje prostredníctvom odboru komunikácie a styku s verejnosťou poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Na základe tohto zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Žiadosť o poskytnutie informácie možno podať písomne, osobne alebo elektronickou poštou.

 

EMAILOM

info@nku.gov.sk
 

POŠTOU

Najvyšší kontrolný úrad SR
Priemyselná ul. 2
824 73 Bratislava

 

OSOBNE

Ústnu informáciu možno podať v pracovných dňoch od 8.30 hod. do 14.00 hod. priamo zamestnancovi odboru komunikácie a styku s verejnosťou, prípadne v inom dohodnutom čase (tel. č. +421 2 501 14 650).
 

Žiadosť musí obsahovať najmä tieto údaje:

  • ktorej povinnej osobe je určená,
  • kto žiadosť podáva - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • adresu pobytu alebo sídla,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka,
  •  aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje (písomne, e-mailom,...).

 

  • Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, odbor komunikácie a styku s verejnosťou bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote do 10 dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť bude odložená.
  • Ak je predmetom žiadosti získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, odbor komunikácie a styku s verejnosťou Najvyššieho kontrolného úradu SR bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich dní od podania žiadosti žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a zverejnenie informácie.
  • Odbor komunikácie a styku s verejnosťou Najvyššieho kontrolného úradu SR písomne oznámi výsledok vybavenia žiadosti najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Zo závažných dôvodov môže vedúci pracovník odboru komunikácie a styku s verejnosťou predĺžiť lehotu najviac o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty bude žiadateľovi bezodkladne oznámené.
  • Ak NKÚ SR nemá požadované informácie a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, odbor komunikácie a styku s verejnosťou Najvyššieho kontrolného úradu SR postúpi žiadosť do piatich dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.
  • Informácie, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie prístupu k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nebudú sprístupnené alebo ich sprístupnenie bude obmedzené.

 

 

Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len NKÚ SR) podľa § 5 ods. 1 písm. f zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií.

Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií (.pdf / 223kB).