Operačný program Technická pomoc

Operačný program Technická pomocEurópsky fond regionálneho rozvoja
OPTP je programový dokument SR na programové obdobie 2014-2020 pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov kontroly a auditu Európskych štrukturálnych investičných fondov (EŠIF) a ochrany finančných záujmov EÚ.

NKÚ SR realizuje aktivity OPTP v rámci prioritnej osi 1:

Prioritná os 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF
Špecifický cieľ 1:  Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Špecifický cieľ 2:  Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu
Špecifický cieľ 3:  Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF

Prioritná os 2: Systémová a technická podpora
Špecifický cieľ 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF

Užitočné odkazy:
http://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/
https://www.vicepremier.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

Projekt: Zabezpečenie vzdelávania oprávnených zamestnancov NKÚ SR

Nároky na kvalitu a výkon kontroly zo strany zamestnancov NKÚ SR sa zvyšujú, z tohto dôvodu sa úrad ako vrcholný štátny orgán na kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom s koncentráciou na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť zapojil do projektu OPTP.

S cieľom zvýšiť kvalifikáciu kontrolórov NKÚ SR a vychovať vysoko kvalifikovaný tím lídrov a expertov, porovnateľných s významnými audítorskými odborníkmi pôsobiacimi v pobočkách renomovaných audítorských firiem na Slovensko ako aj v zahraničí, boli identifikované kľúčové oblasti odborných školení pre Sekciu hospodárskych odvetví a európskych fondov, Odbor európskych fondov, ktorý má 10 zamestnancov.

Predpokladom je, že v dobe trvania projektu (do 31.12.2018) bude zrealizovaných celkovo 20 študijných zahraničných pracovných ciest, seminárov.  Školenia, semináre budú  tematicky  zamerané na zvyšovanie odbornej stránky jednotlivých zamestnancov spomínaného odboru. V čase trvania projektu budú paralelne prebiehať aj školiace aktivity realizované na Slovensku pre zamestnancov uvedeného odboru, v rámci ktorého sa odhaduje pre 10 zamestnancov 13 domácich školení a 6 školení zahraničnými lektormi.

Projekt: Materiálno-technické zabezpečenie IKT pre NKÚ SR

So stúpajúcimi nárokmi a požiadavkami na kvalitu a výkon kontroly jednotlivých oprávnených zamestnancov NKÚ SR je nevyhnutné, aby títo pracovníci disponovali aj potrebnou technikou na výkon kontroly na subjekte. V rámci každej kontrolnej akcie sa od kontrolórov NKÚ SR vyžaduje prítomnosť na mieste výkonu kontroly, z toho dôvodu musia používať mobilnú výpočtovú techniku a disponovať prenosnými zariadeniami na adekvátny výkon kontroly.

Z tohto dôvodu úrad predpokladá v dobe trvania projektu (do 31.12.2018) nákup 11 laptopov a príslušenstva, 1 tlačiareň, 2 projektory a 3 desktopy.

Projekt: Financovanie mzdových výdavkov oprávnených pracovníkov NKÚ SR

NKÚ SR je nezávislý štátny orgán, ktorého hlavnou úlohou je kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

NKÚ SR predpokladá vytvorenie stabilného a kvalitatívne odborne kvalifikovaného Odboru európskych fondov na Sekcii hospodárskych odvetví a európskych fondov, ktorý zabezpečí odborný a efektívny výkon svojej odvedenej práce. Zo získaných finančných prostriedkov bude predpoklad na stabilizáciu ľudských zdrojov na odbore.

Predkladaný projekt je zameraný na financovanie celkovej ceny práce (miezd spolu s poistným a príspevkom do poisťovní a odmien) oprávnených zamestnancov Odboru európskych fondov na Sekcii kontroly I. (celkovo 11 pracovníkov - 6 pozícií hlavného radcu, 4 pozície odborného radcu a 1 pozíciu neobsadenú) a ďalších  2 podporných pracovníkov (2 pracovníci – 1 hlavný radca a 1 štátny radca a 1 hlavný radca), ktorí sa skráteným pracovným úväzkom (50% pracovný úväzok) podieľajú na podpore výkonu a kvality zamestnancov odboru európskych fondov. Opísaný stav počtu pracovníkov na odbore je platný ku dňu predkladania žiadosti o NFP. Predkladaný projekt podporí pracovný výkon oprávnených pracovníkov na všetkých úrovniach a prispeje k zníženiu ich fluktuácie.