Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF)

Logo ONU OLAF 2021
Poslaním ONÚ OLAF je zabezpečiť ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike prostredníctvom koordinácie potrebných legislatívnych, administratívnych aoperatívnych opatrení na účely umožnenia hladkej spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami ako aj zabezpečenia vhodnej komunikačnej platformy. Podľa terminológie Európskej únie ONÚ OLAF funguje ako koordinačný úrad pre boj proti podvodom (AFCOS). ONÚ OLAF je miestom prvého kontaktu pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), štátne orgány, ďalšie subjekty a širokú verejnosť, pokiaľ ide o aktivity súvisiace s ochranou finančných záujmov EÚ v SR. ONÚ OLAF (AFCOS) vykonáva svoju činnosť v úzkej spolupráci s orgánmi a inštitúciami zapojenými do systému ochrany finančných záujmov Európskej únie v SR, ktorí tvoria sieť AFCOS.

OLAF – (z francúzskeho "Office européen de Lutte Antifraude"/Office de Lutte Anti-Fraude) je Európsky úrad pre boj proti podvodom, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní. Pravidelne a úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov na účel koordinácie ich činností. OLAF pomáha členským štátom pri ich aktivitách v boji proti podvodom poskytovaním potrebnej pomoci a technického know-how. Prispieva k vypracovávaniu politiky Európskej únie pre boj proti podvodom pri ochrane finančných záujmov EÚ a podniká nevyhnutné kroky na posilnenie príslušných právnych predpisov.

 
Viac informácií nájdete na stránkach ONÚ OLAF.

 

 

European Anti-Fraud Office
 

 

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.


Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), je odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) sekcie kontroly prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci svojej činnosti prijíma aj podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk

Nezrovnalosťou sa rozumie:

  • konanie subjektu alebo opomenutie konania subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie
  • podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

  • Základné  údaje o projekte (názov, číslo)
  • Informácie  o poskytovateľovi príspevku
  • Informácie  o  prijímateľovi finančného príspevku
  • Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
  • Popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
  • Podporná dokumentácia
  • Kontaktné údaje (napr. meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo a pod.)

Vaše kontaktné údaje budú využité na oznámenie spôsobu vybavenia a výsledkov overenia Vášho podnetu.  Zároveň Vami uvedené kontaktné údaje môžu byť využité aj pre účely dožiadania si doplňujúcich informácií v priebehu overovania podnetu resp. výkonu kontroly. Ak si želáte ostať v anonymite, budeme toto Vaše rozhodnutie v plnej miere rešpektovať.

Ak sa pri oznámení podozrenia o poškodzovaní finančných záujmov EÚ a nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ obávate odvetným opatreniam zo strany Vášho zamestnávateľa, obráťte sa na Úrad pre ochranu oznamovateľov (www.oznamovatelia.sk).

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

Viac informácií nájdete na stránkach ONÚ OLAF.