Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Sídlo:
Grösslingová 5, 81109 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00156906
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-010/2020/1062

Efektívnosť a účinnosť procesov v organizáciách riadenia a kontroly skládok a skládkovania odpadov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2020/1062
Účel
Preverenie účinnosti a efektívnosti procesov inštitúcií zameraných na riadenie a výkon kontrolnej
Začiatok kontroly
04.05.2020
Koniec kontroly
06.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-034/2019/1110

Cezhraničný pohyb odpadov v zmysle ustanovení Bazilejského dohovoru
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2019/1110
Účel
Účelom medzinárodnej kontroly je zistiť skutkový stav a posúdiť mieru zhody s ustanoveniami Bazilejs
Začiatok kontroly
25.09.2019
Koniec kontroly
23.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-016/2017/1060

Kontrola plnenia záväzkov Slovenskej republiky a finančných prostriedkov vynaložených pri zabezpečovaní kvality ovzdušia
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2017/1060
Účel
Preveriť • Plnenie úloh SR v oblasti ochrany ovzdušia vyplývajúcich z predpisov EÚ a SR •
Začiatok kontroly
26.04.2017
Koniec kontroly
30.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-064/2007/0005

Kontrola plnenia medzinárodných záväzkov pri riadení pohybov odpadov cez hranice štátov Slovensko, Poľsko a Ukrajina (Bazilejský dohovor)
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2007/0005
Účel
Začiatok kontroly
19.08.2007
Koniec kontroly
25.10.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-048/2007/0009

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami štátu, vynaloženými na ochranu ovzdušia a ozónovej vrstvy a kontrola plnenia medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-048/2007/0009
Účel
Začiatok kontroly
06.05.2007
Koniec kontroly
25.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-064/2007/0005

Kontrola plnenia medzinárodných záväzkov pri riadení pohybov odpadov cez hranice štátov Slovensko, Poľsko a Ukrajina (Bazilejský dohovor)
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2007/0005
Účel
Začiatok kontroly
30.04.2007
Koniec kontroly
20.11.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2024/1060

Prevencia znečisťovania životného prostredia a presadzovanie environmentálneho práva
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2024/1060
Účel
Preveriť postupy štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť