Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Sobrance
Sídlo:
Štefánikova 23, 07301 Sobrance
IČO:
00325791
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2023/1140

Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2023/1140
Účel
Preveriť, či obce a mestá spravujú elektronické úradné dokumenty (napríklad v daňovom konaní) v súla
Začiatok kontroly
08.02.2023
Koniec kontroly
17.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2019/1110

Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2019/1110
Účel
Preveriť nastavenie procesov pri poskytovaní dotácií v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mes
Začiatok kontroly
30.06.2019
Koniec kontroly
25.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-078/2015/1140

Rozpočet, čerpanie verejných prostriedkov a použitie majetku v okresných mestách
Číslo kontrolnej akcie
KA-078/2015/1140
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
13.09.2015
Koniec kontroly
19.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-050/2008/0005

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Košického samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-050/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
21.10.2008
Koniec kontroly
07.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť