Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Považská Bystrica
Sídlo:
Centrum 2/3, 01713 Považská Bystrica
IČO:
00317667
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-046/2023/1120

Vybrané položky príjmov obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2023/1120
Účel
Preveriť postup samosprávy pri napĺňaní vybraných položiek vlastných príjmov
Začiatok kontroly
04.12.2023
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-015/2019/1032

Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2019/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie
Začiatok kontroly
23.07.2019
Koniec kontroly
28.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-078/2015/1140

Rozpočet, čerpanie verejných prostriedkov a použitie majetku v okresných mestách
Číslo kontrolnej akcie
KA-078/2015/1140
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
20.08.2015
Koniec kontroly
01.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-065/2008/0004

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v okresných mestách
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.10.2008
Koniec kontroly
27.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť