Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo:
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00151866
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-025/2023/1032

Zabezpečenie krízového riadenia štátu počas krízových stavov
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2023/1032
Účel
Preveriť systém krízového riadenia štátu v čase riešenia krízových stavov v rámci celej SR.
Začiatok kontroly
05.07.2023
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-044/2022/1032

Systém poskytovania a uhrádzania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2022/1032
Účel
Preveriť systém a proces poskytovania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny rovna
Začiatok kontroly
04.12.2022
Koniec kontroly
27.04.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-013/2020/1070

Podpora najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2020/1070
Účel
Účelom kontroly je preveriť systém podpory najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania
Začiatok kontroly
23.09.2020
Koniec kontroly
29.11.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2020/1032

Verejné prostriedky a majetok štátu v správe Ministerstva vnútra SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2020/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude preveriť, či Ministerstvo vnútra SR používa verejné prostriedky a nakla
Začiatok kontroly
28.07.2020
Koniec kontroly
10.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-021/2020/1026

Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2019
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2020/1026
Účel
Účelom kontroly je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a súhrnu výs
Začiatok kontroly
26.02.2020
Koniec kontroly
29.04.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2019/1032

Využívanie služobných bytov vo vlastníctve SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2019/1032
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti využívania služobných bytov.
Začiatok kontroly
06.03.2019
Koniec kontroly
29.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2018/1060

Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 III.
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2018/1060
Účel
Skontrolovať súlad vyhlásených výziev/vyzvaní so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z
Začiatok kontroly
25.10.2018
Koniec kontroly
02.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-022/2017/1032

Implementácia Programu ESO
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2017/1032
Účel
Kontrolná akcia je zameraná na preverenie efektívnosti a účinnosti použitie finančných prostriedkov
Začiatok kontroly
27.03.2017
Koniec kontroly
12.12.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-061/2015/1015

Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou informačno-komunikačného prostredia integrovaného záchranného systému SR v roku 2013 a kontrola vybraných oblastí hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2015/1015
Účel
Preverenie splnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrola súladu hospod
Začiatok kontroly
15.06.2015
Koniec kontroly
14.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-059/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2015/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostri
Začiatok kontroly
12.03.2015
Koniec kontroly
29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ministerstvo vnútra SR_KA-059_2015_1030_1030.pdf
Veľkosť: 482 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2015

KA-012/2014/1040

Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2014/1040
Účel
Skontrolovať systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, správnosť financovan
Začiatok kontroly
11.11.2014
Koniec kontroly
24.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-052/2014/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vybraných kapitol a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2014/1030
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečného účtu vybraných kapitol a overiť, či podávajú verný
Začiatok kontroly
02.03.2014
Koniec kontroly
29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MV SR_KA-052_2014_1030_1030_publ.pdf
Veľkosť: 729 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2014

KA-065/2013/1022

Kontrola informačno-komunikačného prostredia integrovaného záchranného systému SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2013/1022
Účel
Preverenie spoľahlivosti, efektívnosti a účinnosti informačno-komunikačného prostredia integrovaného
Začiatok kontroly
24.09.2013
Koniec kontroly
14.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ministerstvo vnútra SR_KA-065_2013_1022.pdf
Veľkosť: 976 KB, Dátum zverejnenia: 14.11.2013

KA-012/2013/1030

Kontrola úrovne zabezpečovania Horskej záchrannej služby.
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2013/1030
Účel
Zhodnotiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri zabezpečovaní č
Začiatok kontroly
22.08.2013
Koniec kontroly
30.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MV SR_012_2013_1030_1030_publ.pdf
Veľkosť: 397 KB, Dátum zverejnenia: 30.10.2013

KA-015/2013/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2012 a hospodárenia vo vybraných kapitolách.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2013/1030
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MV SR, MO SR, MZV SR, MK SR, MZ SR, GP SR a
Začiatok kontroly
10.02.2013
Koniec kontroly
25.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

KA-088/2012/1040

Kontrola projektu zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-088/2012/1040
Účel
Preveriť systém implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dosiahnuté výsledky po realizáci
Začiatok kontroly
16.09.2012
Koniec kontroly
17.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2012/1030

Kontrola hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov na činnosť obvodných úradov
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2012/1030
Účel
Preveriť hospodárnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na zabezpečenie hlavných a o
Začiatok kontroly
20.05.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-042/2012/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2012/1030
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR
Začiatok kontroly
25.03.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2011/0002

Kontrola vynakladania finančných prostriedkov na plnenie cieľov spoločnej migračnej a azylovej politiky Európskej únie.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-009/2011/0002

Kontrola hospodárenia s automobilovou technikou Policajného zboru
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2010/0005

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2009 vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-055/2009/0010

Kontrola plnenia opatrení prijatých v oblasti cestnej premávky na zníženie nehodovosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-055/2009/0010
Účel
Začiatok kontroly
20.09.2009
Koniec kontroly
13.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2009/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2009/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2009
Koniec kontroly
20.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2008/0002

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
24.02.2008
Koniec kontroly
20.05.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-013/2008/0013

Kontrola plnenia opatrení z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu určenými na zabezpečenie činnosti integrovaného záchranného systému
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2008/0013
Účel
Začiatok kontroly
19.10.2007
Koniec kontroly
07.01.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2007/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných rozpočtových kapitolách za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2007
Koniec kontroly
14.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-030/2024/1120

Vklady do katastra nehnuteľností
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2024/1120
Účel
Získať presvedčenie, že okresné úrady pri vkladoch do katastra nehnuteľností postupujú podľa platnej legislatívy.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-044/2023/1110

Sankčný systém v oblasti povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2023/1110
Účel
Preveriť systém povinného zmluvného poistenia na Slovensku a plnenie povinností orgánmi verejnej spr
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-029/2023/1090

Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2023/1090
Účel
Preveriť, či objektívna zodpovednosť prispela / prispieva k zlepšeniu bezpečnosti a plynulosti cestn
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-004/2017/1060

Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II.
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2017/1060
Účel
Kontrola výziev/vyzvaní od ich vyhlásenia až po vyhodnotenie predložených žiadostí o nenávratný fina
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť