Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Sídlo:
Bajkalská 27, 82007 Bratislava-Ružinov
IČO:
30844185
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-016/2023/1033

Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach vybraných kapitol štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2023/1033
Účel
Získanie primeraného uistenia o vernom, pravdivom a úplnom vykazovaní vybraných druhov majetku a záv
Začiatok kontroly
14.02.2023
Koniec kontroly
27.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2018/1060

Kontrola vecného a finančného plnenia zmlúv
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2018/1060
Účel
Preverenie plnenia zmlúv uzavretých s vybranými dodávateľmi služieb
Začiatok kontroly
03.09.2018
Koniec kontroly
15.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-049/2014/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2015 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2014/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2014/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2014/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
04.03.2014
Koniec kontroly
28.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky_KA-046_2014_1060_na zverejnenie.pdf
Veľkosť: 187 KB, Dátum zverejnenia: 28.04.2014

KA-023/2008/0009

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Úrade jadrového dozoru SR za rok 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2008/0009
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2008
Koniec kontroly
21.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť