Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Lutiše
Sídlo:
Lutiše 66, 01305 Lutiše
IČO:
00321451
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2019/1032

Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2019/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie
Začiatok kontroly
06.08.2019
Koniec kontroly
06.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
28.01.2014
Koniec kontroly
05.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Lutiše_KA-058_2014_1080_1140_uplne znenie.pdf
Veľkosť: 269 KB, Dátum zverejnenia: 05.05.2014

Späť