Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálne cesty Bratislava a.s.
Sídlo:
Čučoriedková 6, 82712 Bratislava-Vrakuňa
IČO:
35947161
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-005/2020/1120

Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2020/1120
Účel
Preveriť nastavenie a spôsob zisťovania stavebno-technického stavu mostov ako aj účinnosť systému op
Začiatok kontroly
27.01.2021
Koniec kontroly
29.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-039/2013/1120

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2013/1120
Účel
Kontrolou preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využitia prevedeného výnosu dane z motorovýc
Začiatok kontroly
23.03.2014
Koniec kontroly
29.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_RCB a.s._039_2013_1120_1080.pdf
Veľkosť: 645 KB, Dátum zverejnenia: 29.05.2014

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
22.04.2007
Koniec kontroly
21.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť