Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Sídlo:
Hollého 14, 08181 Prešov
IČO:
00610577
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
06.03.2016
Koniec kontroly
06.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-039/2014/1030

Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2014/1030
Účel
Prekontrolovať optimálnosť dohodnutých zmluvných podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Začiatok kontroly
09.02.2014
Koniec kontroly
12.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_FNsP Presov_039_2014_1030_1110.pdf
Veľkosť: 157 KB, Dátum zverejnenia: 12.05.2014

KA-049/2012/1030

Kontrola nakladania s majetkom štátu a využívania zdravotníckej techniky vo vybraných zdravotníckych zariadeniach a kontrola prijatých opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2012/1030
Účel
Preveriť správu dlhodobého majetku štátu za kapitolu Ministerstva zdravotníctva SR k 31.12.2011; vy
Začiatok kontroly
04.09.2012
Koniec kontroly
28.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_FNsP Prešov_049_2012_1030_1110.pdf
Veľkosť: 846 KB, Dátum zverejnenia: 28.11.2012

KA-007/2007/0004

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Zdravotná starostlivosť" v rozpočtovej kapitole MZ SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2007/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.05.2007
Koniec kontroly
27.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2024/1033

Záväzky zdravotníckych zariadení
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2024/1033
Účel
je dosiahnuť lepšiu účinnosť systému riadenia záväzkov zdravotníckych zariadení po splatnosti, zhodnotiť správnosť vykazovania záväzkov a dodržiavanie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť