Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Sídlo:
Vývojová 8, 85110 Bratislava-Rusovce
IČO:
00304611
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
25.01.2015
Koniec kontroly
13.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mestska cast Bratislava - Rusovce_KA-002_2015_1110_1080 publikovanie.pdf
Veľkosť: 487 KB, Dátum zverejnenia: 13.04.2015

KA-089/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-089/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
24.09.2012
Koniec kontroly
19.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_MC Rusovce_089_2012_1110_1080.pdf
Veľkosť: 242 KB, Dátum zverejnenia: 19.11.2012

KA-037/2009/0004

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcich kontrol
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
28.07.2009
Koniec kontroly
12.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
31.05.2007
Koniec kontroly
15.08.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť