Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sídlo:
Bajkalská 27, 82799 Bratislava-Ružinov
IČO:
00002801
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-003/2018/1060

Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 III.
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2018/1060
Účel
Skontrolovať súlad vyhlásených výziev/vyzvaní so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z
Začiatok kontroly
20.08.2018
Koniec kontroly
22.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2016/1060

Kontrola vynakladania finančných prostriedkov na priemyselné parky a ich udržateľnosť.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2016/1060
Účel
Preveriť a zhodnotiť poskytovanie finančných prostriedkov na priemyselné parky vo vzťahu k zamestnan
Začiatok kontroly
12.06.2016
Koniec kontroly
18.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
29.03.2016
Koniec kontroly
21.03.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2015/1060

Plnenie úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2015/1060
Účel
Preveriť plnenie úloh SR pri zabezpečovaní úspor energií vrátane zhodnotenia dosiahnutých výsledkov
Začiatok kontroly
04.06.2015
Koniec kontroly
22.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Slovenská inovačná a energetická agentúra.pdf
Veľkosť: 279 KB, Dátum zverejnenia: 22.07.2015

KA-008/2013/1040

Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov vybraného operačného programu Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2013/1040
Účel
Preveriť dodržiavanie povinností v oblasti hodnotenia a monitorovania vybraného operačného programu
Začiatok kontroly
07.10.2013
Koniec kontroly
17.12.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SEIA_008_2013_1040_1040.pdf
Veľkosť: 578 KB, Dátum zverejnenia: 17.12.2013

KA-025/2008/0011

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov a efektívnosti vynaložených prostriedkov
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2008/0011
Účel
Začiatok kontroly
09.11.2008
Koniec kontroly
17.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-026/2024/1140

Hospodárenie príspevkových organizácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2024/1140
Účel
Poukázať na riadenie, financovanie, hospodárenie a kontrolu príspevkových organizácií v pôsobnosti MH SR.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-004/2017/1060

Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II.
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2017/1060
Účel
Kontrola výziev/vyzvaní od ich vyhlásenia až po vyhodnotenie predložených žiadostí o nenávratný fina
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť