Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Nitra
Sídlo:
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
IČO:
00308307
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-029/2023/1090

Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2023/1090
Účel
Preveriť, či objektívna zodpovednosť prispela / prispieva k zlepšeniu bezpečnosti a plynulosti cestn
Začiatok kontroly
14.06.2023
Koniec kontroly
09.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-002/2023/1140

Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2023/1140
Účel
Preveriť, či obce a mestá spravujú elektronické úradné dokumenty (napríklad v daňovom konaní) v súla
Začiatok kontroly
09.02.2023
Koniec kontroly
14.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2022/1032

Systém poskytovania a uhrádzania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2022/1032
Účel
Preveriť systém a proces poskytovania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny rovna
Začiatok kontroly
11.12.2022
Koniec kontroly
26.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2022/1120

Podpora cyklistickej dopravy
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2022/1120
Účel
Preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy
Začiatok kontroly
22.02.2022
Koniec kontroly
23.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2020/1140

Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2020/1140
Účel
Kontrolou bude preverené, či bola v rámci aplikácie princípu „jedenkrát a dosť“ v samospráve dosiahn
Začiatok kontroly
16.02.2020
Koniec kontroly
05.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2018/1070

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2018/1070
Účel
Zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ
Začiatok kontroly
02.08.2018
Koniec kontroly
07.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-011/2018/1060

Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2018/1060
Účel
Kontrola projektov na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenie miest a obcí z pohľadu ich výkonno
Začiatok kontroly
26.07.2018
Koniec kontroly
04.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2016/1090

Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol.
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2016/1090
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
Začiatok kontroly
24.07.2016
Koniec kontroly
29.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
17.03.2015
Koniec kontroly
29.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ mesto Nitra_005_2015_1070_1100_uplne znenie s prilohami.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 29.06.2015

KA-040/2013/1090

Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2013/1090
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
Začiatok kontroly
04.02.2013
Koniec kontroly
02.05.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mesto Nitra_040_2013_1090_1100.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 03.06.2013

KA-050/2011/0008

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
Číslo kontrolnej akcie
KA-050/2011/0008
Účel
Začiatok kontroly
13.02.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-064/2009/0002

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
22.09.2009
Koniec kontroly
29.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2009/0003

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
19.07.2009
Koniec kontroly
17.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-043/2008/0002

Kontrola projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 31.12.2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
20.04.2008
Koniec kontroly
12.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-055/2008/0001

Kontrola uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto vlastnícky podiel
Číslo kontrolnej akcie
KA-055/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
17.02.2008
Koniec kontroly
29.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť