Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Klasov
Sídlo:
Klasov 108, 95153 Klasov
IČO:
00308102
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
02.02.2015
Koniec kontroly
29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Klasov_002_2015_1110_1100_uplne znenie.pdf
Veľkosť: 531 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2015

KA-028/2011/0004

Kontrola postupu colných orgánov pri vymáhaní colných a daňových nedoplatkov a efektívnosti procesu ich vymáhania.
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2011/0004
Účel
Začiatok kontroly
05.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-017/2008/0003

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd a kanalizácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
21.05.2008
Koniec kontroly
01.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť