Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Bytča
Sídlo:
Námestie SR 1, 01438 Bytča
IČO:
00321192
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2023/1140

Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2023/1140
Účel
Preveriť, či obce a mestá spravujú elektronické úradné dokumenty (napríklad v daňovom konaní) v súla
Začiatok kontroly
12.02.2023
Koniec kontroly
18.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2020/1140

Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2020/1140
Účel
Kontrolou bude preverené, či bola v rámci aplikácie princípu „jedenkrát a dosť“ v samospráve dosiahn
Začiatok kontroly
18.02.2020
Koniec kontroly
28.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2019/1110

Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2019/1110
Účel
Preveriť nastavenie procesov pri poskytovaní dotácií v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mes
Začiatok kontroly
04.04.2019
Koniec kontroly
29.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-078/2015/1140

Rozpočet, čerpanie verejných prostriedkov a použitie majetku v okresných mestách
Číslo kontrolnej akcie
KA-078/2015/1140
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
03.09.2015
Koniec kontroly
29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2012/1140

Kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu vybraných miest a obcí poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2012/1140
Účel
Preveriť systém poskytovania a kontroly dotácií a inej formy finančnej pomoci z rozpočtu územnej sam
Začiatok kontroly
01.02.2012
Koniec kontroly
12.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-061/2008/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
04.11.2008
Koniec kontroly
08.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť