Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Sídlo:
Dr. VI. Clementisa 10, 82102 Bratislava-Ružinov
IČO:
35653001
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
31.05.2016
Koniec kontroly
09.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-063/2014/1060

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými v Slovenskej pošte, a. s. a Slovenskej agentúre pre cestovný ruch.
Číslo kontrolnej akcie
KA-063/2014/1060
Účel
Preveriť a zhodnotiť plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vyko
Začiatok kontroly
15.05.2014
Koniec kontroly
14.07.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Slovenská agentúra pre cestovný ruch_KA-063_2014_1060_1060.pdf
Veľkosť: 215 KB, Dátum zverejnenia: 14.07.2014

KA-026/2013/1060

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na financovanie veľtrhov a výstav v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR)
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2013/1060
Účel
Preveriť hospodárenie s finančnými prostriedkami štátu určenými na cestovný ruch v oblasti realizáci
Začiatok kontroly
19.05.2013
Koniec kontroly
18.08.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Slovenská agentúra pre cestovný ruch_KA-026_2013_1060_.pdf
Veľkosť: 497 KB, Dátum zverejnenia: 18.08.2013

KA-018/2008/0004

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na financovanie cestovného ruchu
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
11.05.2008
Koniec kontroly
09.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-042/2008/0001

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
21.01.2008
Koniec kontroly
16.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť