Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Trenčianska Turná
Sídlo:
Bánovská 86, 91321 Trenčianska Turná
IČO:
00312053
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-076/2015/1120

Plnenie príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí.
Číslo kontrolnej akcie
KA-076/2015/1120
Účel
Preverenie stavu ako boli naplnené opatrenia z predchádzajúcich kontrol na zabezpečenie riadneho výk
Začiatok kontroly
25.08.2015
Koniec kontroly
29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
21.05.2014
Koniec kontroly
20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Trencianska Turna_045_2014_1070_1120.pdf
Veľkosť: 462 KB, Dátum zverejnenia: 20.11.2014

KA-058/2013/1100

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v mestách, ktoré nie sú sídlom okresu, v mestských častiach a v obciach s počtom obyvateľov nad 3 000.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2013/1100
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
08.09.2013
Koniec kontroly
07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Trencianska Turna_058_2013_1100_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 329 KB, Dátum zverejnenia: 07.11.2013

KA-062/2008/0001

Kontrola plnenia príjmov ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
03.02.2008
Koniec kontroly
26.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť