Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Liptovský Hrádok
Sídlo:
Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok
IČO:
00315494
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-034/2017/1140

Hospodárenie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2017/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s majetkom
Začiatok kontroly
28.03.2017
Koniec kontroly
28.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
14.05.2014
Koniec kontroly
06.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_mesto Liptovsky Hradok_KA_045_2014_1070_1140.pdf
Veľkosť: 216 KB, Dátum zverejnenia: 06.11.2014

KA-058/2013/1100

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v mestách, ktoré nie sú sídlom okresu, v mestských častiach a v obciach s počtom obyvateľov nad 3 000.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2013/1100
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
02.09.2013
Koniec kontroly
17.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mesto Liptovský Hrádok_KA-058_2013_1100_1140_uplne znenie.pdf
Veľkosť: 267 KB, Dátum zverejnenia: 17.11.2013

KA-045/2009/0004

Kontrola projektu prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
03.05.2009
Koniec kontroly
29.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-042/2008/0001

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
04.03.2008
Koniec kontroly
04.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť