Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Pruské
Sídlo:
Pruské 1, 01852 Pruské
IČO:
00317721
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-011/2012/1110

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno–ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych...
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2012/1110
Účel
Preskúmať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov vynaložených na programy pre marginalizované rómske komunity na Slovensku zo všetkých foriem verejných zdrojov (EÚ, ŠR SR, prostriedky samosprávy). Vyhodnotiť úroveň dosiahnutých cieľov a zámerov...
Začiatok kontroly
23.07.2012
Koniec kontroly
06.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Pruske_011_2012_1110_1120_FINAL.pdf
Veľkosť: 120 KB, Dátum zverejnenia: 05.11.2012

KA-013/2009/0001

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2009/0001
Účel
Začiatok kontroly
01.04.2009
Koniec kontroly
12.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-064/2008/0003

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vo vybraných mestách a obciach použitými v rámci vlastnej investičnej činnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
05.10.2008
Koniec kontroly
27.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť