Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Smižany
Sídlo:
Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 05311 Smižany
IČO:
00691721
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-042/2017/1090

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Smižany
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2017/1090
Účel
Preverenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s finančnými prostriedka
Začiatok kontroly
04.10.2017
Koniec kontroly
30.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-032/2011/0005

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými ne realizáciu Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-033/2011/0005

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
02.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-069/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
21.09.2008
Koniec kontroly
02.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť