Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Rajec
Sídlo:
Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec
IČO:
00321575
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-010/2019/1120

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2019/1120
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
10.02.2019
Koniec kontroly
11.04.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2017/1140

eGovernment a informačné systémy obcí a miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2017/1140
Účel
Posúdiť efektívnosť verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie služieb eGovernment obcí a m
Začiatok kontroly
02.03.2017
Koniec kontroly
05.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-079/2008/0005

Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vybraných činností pri výkone samosprávy obce
Číslo kontrolnej akcie
KA-079/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
02.09.2009
Koniec kontroly
02.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť