Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Cífer
Sídlo:
Nám. A. Hlinku 31, 91943 Cífer
IČO:
00312347
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-027/2017/1120

Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2017/1120
Účel
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspek
Začiatok kontroly
08.03.2017
Koniec kontroly
30.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
22.01.2015
Koniec kontroly
24.02.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Cífer_KA-015_2015_1130_1130.pdf
Veľkosť: 208 KB, Dátum zverejnenia: 24.02.2015

KA-038/2013/1140

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejených prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2013/1140
Účel
Zistiť a zhodnotiť stav dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní verejných
Začiatok kontroly
28.07.2013
Koniec kontroly
21.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Cifer_038_2013_1140_1130_FINAL.pdf
Veľkosť: 727 KB, Dátum zverejnenia: 21.11.2013

KA-069/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
04.11.2008
Koniec kontroly
04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť