Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo:
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
IČO:
30844029
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-028/2011/0004

Kontrola postupu colných orgánov pri vymáhaní colných a daňových nedoplatkov a efektívnosti procesu ich vymáhania.
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2011/0004
Účel
Začiatok kontroly
21.08.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-054/2009/0009

Kontrola použitia finančných prostriedkov určených na nákup výpočtovej techniky a licencií a kontrola evidencie a využívania výpočtovej techniky vo vybraných organizáciách
Číslo kontrolnej akcie
KA-054/2009/0009
Účel
Začiatok kontroly
15.09.2009
Koniec kontroly
10.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2008/0007

Kontrola nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov a kontrola plnenia opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2008/0007
Účel
Začiatok kontroly
03.03.2008
Koniec kontroly
13.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-038/2007/0010

Kontrola postupu colných orgánov pri správe spotrebných daní, výkone daňovej kontroly, súvisiacom rozhodovacom konaní a realizácie programu výber daní
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2007/0010
Účel
Začiatok kontroly
01.05.2007
Koniec kontroly
26.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť