Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Komenského 50, 04248 Košice-Sever
IČO:
36570460
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-010/2021/1090

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2021/1090
Účel
Preveriť hospodárenie VVS, a.s. a nakladanie s jej majetkom a vyhodnotenie nastavenia vnútorných kon
Začiatok kontroly
09.02.2021
Koniec kontroly
09.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-026/2017/1130

Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2017/1130
Účel
Preveriť a analyzovať efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci OP ŽP (hodnot
Začiatok kontroly
01.08.2017
Koniec kontroly
20.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-056/2012/1040

Záverečná kontrola projektu Kohézneho fondu "Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy".
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2012/1040
Účel
Preveriť dodržiavanie medzinárodných zmlúv, všeobecne záväzných právnych predpisov Európskej únie a
Začiatok kontroly
01.02.2012
Koniec kontroly
24.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2011/0003

Záverečná kontrola projektov Kohézneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2011/0003
Účel
Začiatok kontroly
24.01.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-063/2009/0005

Kontrola projektov ISPA/Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 30.06.2009
Číslo kontrolnej akcie
KA-063/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
01.11.2009
Koniec kontroly
09.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2010/0002

Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
19.10.2009
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2009/0002

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
01.02.2009
Koniec kontroly
24.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2024/1100

Kontrola vo vybraných vodárenských spoločnostiach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2024/1100
Účel
Posúdiť hospodárenie vodárenských spoločností po zmene legislatívy vrátane spôsobu regulácie cenotvorby s dôrazom, či tieto spoločnosti generujú dostatok zdrojov na potrebnú obnovu a rozvoj verejných vodovodov a verejnej kanalizácie.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť