Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo:
Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
50349287
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-011/2024/1063

Miestne akčné skupiny
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2024/1063
Účel
Posúdiť, či systém riadenia stratégií miestneho rozvoja je nastavený tak, že dokáže plniť stanovené úlohy a zároveň vytvára predpoklady na plnenie cieľov v preverovanej oblasti.
Začiatok kontroly
13.03.2024
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-013/2020/1070

Podpora najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2020/1070
Účel
Účelom kontroly je preveriť systém podpory najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania
Začiatok kontroly
23.09.2020
Koniec kontroly
25.02.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2020/1032

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2020/1032
Účel
Účelom kontroly bude preverenie opodstatnenosti obstarania projektu, hospodárnosť, efektivita jeho o
Začiatok kontroly
22.09.2020
Koniec kontroly
29.04.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-009/2024/1063

Podpora zvyšovania kapacít materských škôl
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2024/1063
Účel
Prispieť k nastaveniu procesov na efektívne využívanie zdrojov z EŠIF a k napĺňaniu cieľov v oblasti infraštruktúry pre predprimárne vzdelávanie naprieč Slovenskom.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-007/2024/1032

Využívanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2024/1032
Účel
Preverenie výnimočnosti, opodstatnenosti a účelnosti plnenia pracovných úloh a vykonávania pracovných činností zamestnancami na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-040/2023/1090

Preverenie výsledkov činností Slovensko IT, a.s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2023/1090
Účel
Preveriť hospodárenie spoločnosti Slovensko IT, a.s. vrátane projektového riadenia.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť