Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
IČO:
36550949
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-003/2024/1100

Kontrola vo vybraných vodárenských spoločnostiach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2024/1100
Účel
Posúdiť hospodárenie vodárenských spoločností po zmene legislatívy vrátane spôsobu regulácie cenotvorby s dôrazom, či tieto spoločnosti generujú dostatok zdrojov na potrebnú obnovu a rozvoj verejných vodovodov a verejnej kanalizácie.
Začiatok kontroly
04.02.2024
Koniec kontroly
22.05.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-030/2021/1100

Hospodárenie vybraných vodárenských spoločností.
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2021/1100
Účel
Posúdiť spôsob hospodárenia vybraných vodárenských spoločností, vrátane nakladania s majetkom pri za
Začiatok kontroly
08.07.2021
Koniec kontroly
25.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-026/2017/1130

Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2017/1130
Účel
Preveriť a analyzovať efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci OP ŽP (hodnot
Začiatok kontroly
13.07.2017
Koniec kontroly
20.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-021/2010/0005

Kontrola projektu Kohézneho fondu "Povodie Váhu a Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín na Slovensku", č. opatrenia 2004/SK/16/C/PE/004
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
09.11.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2010/0002

Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
17.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2008/0003

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých realizácia skončila 30.06.2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
20.08.2008
Koniec kontroly
29.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť