Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo:
Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00397865
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-028/2023/1140

Využitie výskumných inštitúcií pri riešení hrozieb pandémie
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2023/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie zmluvy o NFP a všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní verejných zd
Začiatok kontroly
14.06.2023
Koniec kontroly
05.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-028/2022/1090

Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2022/1090
Účel
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami použitými na bezpečnostné služby.
Začiatok kontroly
15.05.2022
Koniec kontroly
24.10.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-021/2018/1030

Vedecké parky a výskumné centrá
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2018/1030
Účel
Preveriť dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zabezpečenie udržateľnosti projektov a
Začiatok kontroly
25.09.2018
Koniec kontroly
28.03.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2017/1031

Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2017/1031
Účel
Preveriť zdroje financovania, hospodárenie s finančnými prostriedkami, stav a nakladanie s nehnuteľn
Začiatok kontroly
23.07.2017
Koniec kontroly
09.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
17.11.2014
Koniec kontroly
15.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Univerzita Komenského v Bratislave_014_2014_1021_1021.pdf
Veľkosť: 239 KB, Dátum zverejnenia: 15.12.2014

KA-060/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_MSVVaS SR_060_2013_1030_UKBA p.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 07.11.2013

KA-006/2012/1030

Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom určenými na boj proti drogám a dopingu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2012/1030
Účel
Preveriť, ako sa naložilo s finančnými prostriedkami určenými na boj proti drogám a na antidopingové
Začiatok kontroly
30.01.2012
Koniec kontroly
21.03.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-055/2010/0002

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na financovanie vedy a výskumu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-055/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
22.09.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-007/2008/0007

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl" a nakladania s majetkom
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2008/0007
Účel
Začiatok kontroly
25.08.2008
Koniec kontroly
02.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-022/2007/0019

Kontrola vytvárania predpokladov pre riešenie vybraných problémov boja proti drogám a dopingu v športe
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2007/0019
Účel
Začiatok kontroly
14.06.2007
Koniec kontroly
03.09.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť