Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice
Sídlo:
Družstevnícka 22, 93480 Levice
IČO:
42119383
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-015/2012/1100

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s verejnými prostriedkami a s majetkom v zariadeniach sociálnych služieb a kontrola plnenia opatrení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2012/1100
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri nakladaní s verejnými prostriedkami pos
Začiatok kontroly
25.04.2012
Koniec kontroly
28.06.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť