Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
Sídlo:
Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov
IČO:
00738271
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-001/2014/1130

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2014/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
16.07.2014
Koniec kontroly
14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_UVTOSaUVV Leopoldov_KA-001/2014/1130_1130.pdf
Veľkosť: 197 KB, Dátum zverejnenia: 14.08.2014

KA-057/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu v rámci plnenia programu „Väzenstvo“ a vytvárania podmienok na plnenie podprogramu „Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve“.
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2013/1030
Účel
Preveriť hospodárnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na vytváranie podmie
Začiatok kontroly
27.05.2013
Koniec kontroly
13.08.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_UVTOS a UVV Leopoldov_KA-057/2013/1030_1130.pdf
Veľkosť: 470 KB, Dátum zverejnenia: 13.08.2013

KA-001/2008/0001

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Väzenstvo" a nakladania s majetkom štátu
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
06.01.2008
Koniec kontroly
25.02.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť