Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Sídlo:
Tomášikova 28C, 82101 Bratislava-Ružinov
IČO:
36069841
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-003/2024/1100

Kontrola vo vybraných vodárenských spoločnostiach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2024/1100
Účel
Posúdiť hospodárenie vodárenských spoločností po zmene legislatívy vrátane spôsobu regulácie cenotvorby s dôrazom, či tieto spoločnosti generujú dostatok zdrojov na potrebnú obnovu a rozvoj verejných vodovodov a verejnej kanalizácie.
Začiatok kontroly
31.01.2024
Koniec kontroly
16.05.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-016/2023/1033

Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach vybraných kapitol štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2023/1033
Účel
Získanie primeraného uistenia o vernom, pravdivom a úplnom vykazovaní vybraných druhov majetku a záv
Začiatok kontroly
31.01.2023
Koniec kontroly
25.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2018/1060

Regulácia v elektroenergetike
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2018/1060
Účel
Preverenie postupu ÚRSO pri tvorbe cien elektriny vo väzbe na odberateľov v domácnosti
Začiatok kontroly
14.05.2018
Koniec kontroly
22.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2023/1033

Opatrenia štátu počas energetickej krízy
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2023/1033
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude preveriť proces stanovenia regulovaných cien energií a prijatia vybraný
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť