Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sídlo:
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava-Petržalka
IČO:
35937874
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-026/2023/1032

Systém zabezpečenia ambulancií dopravnej zdravotnej služby
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2023/1032
Účel
Preveriť systém zabezpečenia prepravy pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, pacientov dialyza
Začiatok kontroly
08.03.2023
Koniec kontroly
25.09.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-015/2019/1032

Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2019/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie
Začiatok kontroly
11.07.2019
Koniec kontroly
24.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-039/2017/1030

Vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky v praxi zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2017/1030
Účel
Zhodnotiť stratégiu nákupu zdravotnej starostlivosti so zameraním na transparentnosť nakladania s ve
Začiatok kontroly
18.07.2017
Koniec kontroly
23.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
13.10.2014
Koniec kontroly
03.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-039/2014/1030

Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2014/1030
Účel
Prekontrolovať optimálnosť dohodnutých zmluvných podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Začiatok kontroly
09.02.2014
Koniec kontroly
06.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Všeobecná zdravotná poisťovňa_ a.s._KA-039_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 808 KB, Dátum zverejnenia: 29.05.2014

KA-041/2012/1030

Kontrola uplatňovania a vymáhania pohľadávok vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, kontrola plnenia opatrení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2012/1030
Účel
Preveriť stav uplatňovania a vymáhania pohľadávok, využívanie výkazov nedoplatkov a dodržiavanie zák
Začiatok kontroly
02.09.2012
Koniec kontroly
06.12.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_VšZP_041_2012_1030.pdf
Veľkosť: 680 KB, Dátum zverejnenia: 18.12.2012

KA-007/2024/1032

Využívanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2024/1032
Účel
Preverenie výnimočnosti, opodstatnenosti a účelnosti plnenia pracovných úloh a vykonávania pracovných činností zamestnancami na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-082/2015/1030

Kontrola uzatvárania zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-082/2015/1030
Účel
Prekontrolovať uzatváranie zmluvných vzťahov, nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami, dodrž
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
25.05.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť