Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kráľovce
Sídlo:
Kráľovce 97, 04444 Kráľovce
IČO:
00324388
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
19.01.2014
Koniec kontroly
06.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Kralovce_058_2014_1080_1090.pdf
Veľkosť: 278 KB, Dátum zverejnenia: 06.03.2014

KA-009/2009/0005

Kontrola správnosti zostavenia a súladu záverečných účtov a účtovnej závierky subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
26.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť