Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ružindol
Sídlo:
Ružindol 130, 91961 Ružindol
IČO:
00312941
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-009/2024/1063

Podpora zvyšovania kapacít materských škôl
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2024/1063
Účel
Prispieť k nastaveniu procesov na efektívne využívanie zdrojov z EŠIF a k napĺňaniu cieľov v oblasti infraštruktúry pre predprimárne vzdelávanie naprieč Slovenskom.
Začiatok kontroly
09.04.2024
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
21.01.2015
Koniec kontroly
02.03.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Ruzindol_KA-015_2015_1130.pdf
Veľkosť: 232 KB, Dátum zverejnenia: 02.03.2015

KA-078/2011/0009

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
Číslo kontrolnej akcie
KA-078/2011/0009
Účel
Začiatok kontroly
13.11.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť